Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Līdzmantinieku un kopīpašnieku vienošanās par mantojuma vai kopīpašuma sadali

Pakalpojuma nosaukums

Līdzmantinieku un kopīpašnieku vienošanās par mantojuma vai kopīpašuma sadali

Pakalpojuma apraksts

Vecumnieku novada bāriņtiesa apliecina līdzmantinieku un kopīpašnieku vienošanos par matojuma vai kopīpašuma sadali (neatkarīgi no īpašuma vērtības), ja sadalāmā manta vai tās daļa atrodas attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā.

Bāriņtiesa savā darbības teritorijā veic bāriņtiesas apliecinājumus, kas juridiskā spēka ziņā pielīdzināms notariālajam apliecinājumam.

Pakalpojuma pieprasīšana

Klātienē –

Vecumnieku novada Bāriņtiesa - Rīgas iela 29 a, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads. tālrunis/fakss: 63960527, e-pasts . Pieņemšanas laiks pirmdiena, trešdiena 8ºº- 1700

Bārbeles pagasta pārvaldē - „Tīrumi”, Bārbele, Bārbeles pag., Vecumnieku nov. Pieņemšanas laiks pirmdienās, trešdienās no 8ºº- 1700, tālrunis 63946936, e-pasts

Stelpes pagasta pārvaldē - „Stelpes pagasta nams”, Vecstelpe, Stelpes pag., Vecumnieku nov. Pieņemšanas laiks otrdienās no 8ºº- 1700, tālrunis 63945076, e-pasts

Skaistkalnes pagasta pārvaldē - Skolas iela 1, Skaistkalne, Skaistkalnes pag., Vecumnieku nov. Pieņemšanas laiks otrdienās, ceturtdienās 8ºº- 1700, tālrunis 63933207, e-pasts

Valles pagasta pārvaldē - „Dzirnas”, Valle, Valles pag., Vecumnieku nov. Pieņemšanas laiks pirmdienās, ceturtdienās 8ºº- 1700, tālrunis: 65152855, e-pasts  

Kurmenes pagasta pārvaldē - „Pagastmāja”, Kurmene, Kurmenes pag., Vecumnieku nov. Pieņemšanas laiks otrdienās 8ºº- 1700, tālrunis 65152693 , e-pasts

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

• Pase vai personas apliecība;

• Vienošanās sagatavošanai nepieciešamie īpašumtiesību apliecinoši dokumenti- zemesgrāmatu apliecība, mantojuma apliecība;

• Pašvaldības lēmums par adreses piešķiršanu atdalāmajam īpašumam;

• Zemes robežu plāni – gan atdalītajam nekustamam īpašumam, gan paliekošajam;

• Ēkas inventarizācijas lieta, ja atdalītā nekustamā īpašuma sastāvā ir ēka (būve).

Par pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti

LR Civillikums

Bāriņtiesu likums

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

 

Valsts nodeva:

Par darījuma akta projekta sagatavošanu – 11.38 euro

Par darījuma apliecināšanu – 7.11 euro

Samaksu iespējams veikt Vecumnieku novada Domē pēc pakalpojuma saņemšanas skaidrā naudā vai ar maksājuma karti, kā arī uz vietas pagastu pārvaldēs skaidrā naudā.

Bāriņtiesa ir tiesīga iekasēt maksu par ceļa izdevumiem, kas saistīt ar apliecinājumu izdarīšanu ārpus bāriņtiesas telpām (Bāriņtiesu likuma 84.panta pirmā daļa)

Atbildīgā persona

Evita Caune, Vecumnieku novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja, tel. 63960527, 29397043, e-pasts – ,

Pakalpojuma saņemšana

Klātienē –

Vecumnieku novada Bāriņtiesa - Rīgas iela 29 a, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads. Pieņemšanas laiks pirmdiena, trešdiena 8ºº- 1700

Bārbeles pagasta pārvaldē - „Tīrumi”, Bārbele, Bārbeles pag., Vecumnieku nov. Pieņemšanas laiks pirmdienās, trešdienās no 8ºº- 1700, tālrunis 63946936, e-pasts

Stelpes pagasta pārvaldē - „Stelpes pagasta nams”, Vecstelpe, Stelpes pag., Vecumnieku nov. Pieņemšanas laiks otrdienās no 8ºº- 1700, tālrunis 63945076, e-pasts

Skaistkalnes pagasta pārvaldē - Skolas iela 1, Skaistkalne, Skaistkalnes pag., Vecumnieku nov. Pieņemšanas laiks otrdienās, ceturtdienās 8ºº- 1700, tālrunis 63933207, e-pasts

Valles pagasta pārvaldē - „Dzirnas”, Valle, Valles pag., Vecumnieku nov. Pieņemšanas laiks pirmdienās, ceturtdienās 8ºº- 1700, tālrunis: 65152855, e-pasts

Kurmenes pagasta pārvaldē - „Pagastmāja”, Kurmene, Kurmenes pag., Vecumnieku nov. Pieņemšanas laiks otrdienās 8ºº- 1700, tālrunis 65152693 , e-pasts

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

1 darba diena, apmeklētāju pieņemšanas laikā.

Izdarīt apliecinājumus bāriņtiesa var arī pilnvaras devēja dzīvesvietā vai citā vietā, ja persona slimības vai citu attaisnojošu iemeslu dēļ nevar ierasties bāriņtiesā.

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933