Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Pilnvaras sagatavošana, apliecināšana un atsaukšana

Pakalpojuma nosaukums

Pilnvaras sagatavošana, apliecināšana un atsaukšana

Pakalpojuma apraksts

Vecumnieku novada bāriņtiesā apliecina tās darbības teritorijā deklarēto iedzīvotāju pilnvaras (izņemot universālpilnvaras) un pieņem pilnvaru atsaukumus.

Bāriņtiesa savā darbības teritorijā veic apliecinājumus, kas juridiskā spēka ziņā pielīdzināms notariālajam apliecinājumam.

Pakalpojuma pieprasīšana

Klātienē –

Vecumnieku novada Bāriņtiesa - Rīgas iela 29 a, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads. tālrunis/fakss: 63960527, e-pasts . Pieņemšanas laiks pirmdiena, trešdiena 8ºº- 1700

Bārbeles pagasta pārvaldē - „Tīrumi”, Bārbele, Bārbeles pag., Vecumnieku nov. Pieņemšanas laiks pirmdienās, trešdienās no 8ºº- 1700, tālrunis 63946936, e-pasts

Stelpes pagasta pārvaldē - „Stelpes pagasta nams”, Vecstelpe, Stelpes pag., Vecumnieku nov. Pieņemšanas laiks otrdienās no 8ºº- 1700, tālrunis 63945076, e-pasts

Skaistkalnes pagasta pārvaldē - Skolas iela 1, Skaistkalne, Skaistkalnes pag., Vecumnieku nov. Pieņemšanas laiks otrdienās, ceturtdienās 8ºº- 1700, tālrunis 63933207, e-pasts

Valles pagasta pārvaldē - „Dzirnas”, Valle, Valles pag., Vecumnieku nov. Pieņemšanas laiks pirmdienās, ceturtdienās 8ºº- 1700, tālrunis: 65152855, e-pasts  

Kurmenes pagasta pārvaldē - „Pagastmāja”, Kurmene, Kurmenes pag., Vecumnieku nov. Pieņemšanas laiks otrdienās 8ºº- 1700, tālrunis 65152693 , e-pasts

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Pilnvaras sagatavošanai un apliecināšanai:

• pilnvaras devēja pase vai personas apliecība;

• pilnvarojamās personas vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese, personību apliecinoša dokumenta izdošanas datums, vieta;

• dokumenti, kuros esošā informācija nepieciešama pilnvaras sagatavošanai.

Pilnvaras atsaukšanai:

• pilnvara, kuru atsauc;

• pilnvaras atsaucēja pase;

Par pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti

LR Civillikums

Bāriņtiesu likums

Bērnu tiesību aizsardzības likums

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

 

Valsts nodeva:

Par pilnvaras sagatavošanu – 4.27 euro

Par pilnvaras apliecināšanu – 2.85 euro

• Samaksu iespējams veikt Vecumnieku novada Domē pēc pakalpojuma saņemšanas skaidrā naudā vai ar maksājuma karti, kā arī uz vietas pagastu pārvaldēs skaidrā naudā.

Vecumnieku novada Dome piemērojusi sekojošus valsts nodevu atvieglojumus:

• par pilnvaras sagatavošanu Vecumnieku novada izglītības iestāžu organizētiem ārzemju braucieniem – 50% apmērā;

• par pilnvaras apliecināšanu Vecumnieku novada izglītības iestāžu organizētiem ārzemju braucieniem – 100% apmērā;

• par pilnvaras sagatavošanu trūcīgām, maznodrošinātām personām (ģimenēm) – 50% apmērā;

• par pilnvaras sagatavošanu pensionāriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām pensijas vai sociālo pabalstu saņemšanai - 50 % apmērā;

• par pilnvaras apliecināšanu pensionāriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām pensijas vai sociālo pabalstu saņemšanai - 50 % apmērā.

Bāriņtiesa ir tiesīga iekasēt maksu par ceļa izdevumiem, kas saistīti ar apliecinājuma izdarīšanu ārpus bāriņtiesas telpām. ( Bāriņtiesu likuma 84.panta pirmā daļa).

Atbildīgā persona

Evita Caune, Vecumnieku novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja, tel. 63960527, 29397043, e-pasts – ,

Pakalpojuma saņemšana

Klātienē –

Vecumnieku novada Bāriņtiesa - Rīgas iela 29 a, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads. Pieņemšanas laiks pirmdiena, trešdiena 8ºº- 1700

Bārbeles pagasta pārvaldē - „Tīrumi”, Bārbele, Bārbeles pag., Vecumnieku nov. Pieņemšanas laiks pirmdienās, trešdienās no 8ºº- 1700, tālrunis 63946936, e-pasts

Stelpes pagasta pārvaldē - „Stelpes pagasta nams”, Vecstelpe, Stelpes pag., Vecumnieku nov. Pieņemšanas laiks otrdienās no 8ºº- 1700, tālrunis 63945076, e-pasts

Skaistkalnes pagasta pārvaldē - Skolas iela 1, Skaistkalne, Skaistkalnes pag., Vecumnieku nov. Pieņemšanas laiks otrdienās, ceturtdienās 8ºº- 1700, tālrunis 63933207, e-pasts

Valles pagasta pārvaldē - „Dzirnas”, Valle, Valles pag., Vecumnieku nov. Pieņemšanas laiks pirmdienās, ceturtdienās 8ºº- 1700, tālrunis: 65152855, e-pasts

Kurmenes pagasta pārvaldē - „Pagastmāja”, Kurmene, Kurmenes pag., Vecumnieku nov. Pieņemšanas laiks otrdienās 8ºº- 1700, tālrunis 65152693 , e-pasts

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

1 darba diena, apmeklētāju pieņemšanas laikā.

Izdarīt apliecinājumus bāriņtiesa var arī pilnvaras devēja dzīvesvietā vai citā vietā, ja persona slimības vai citu attaisnojošu iemeslu dēļ nevar ierasties bāriņtiesā.

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933