Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Bērna mantisko interešu aizstāvība

Pakalpojuma nosaukums

Bērna mantisko interešu aizstāvība

Pakalpojuma apraksts

Atļaujas iegūšana pieņemt vai atraidīt bērna mantojumu.
• Bērna mantas pārdošana.
• Bērna mantojuma sadalīšana.
• Bērnam piederoša nekustamā īpašuma atsavināšana, ieķīlāšana vai apgrūtināšana ar citām lietu tiesībām.
• Īpašuma iegūšana bērnam.
• Aizbildņa iecelšana tiesisku darījumu noslēgšanai starp bērnu un vecākiem.
• Bērna mantojuma pārvaldīšana un lietošanas tiesību atņemšana, ja pārdzīvojušais laulātais bērnam piekritušo mantojumu pārvalda vai lieto nekārtīgi.
• Bērna vecāka atstādināšana no bērna mantas pārvaldības, ja vecāks pārvalda bērna mantu neatbilstoši bērna interesēm.

Pakalpojuma pieprasīšana

Klātienē –

Vecumnieku novada Bāriņtiesa - Rīgas iela 29 a, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads. Tālrunis/fakss: 63960527, e-pasts:

Bārbeles pagasta pārvaldē – Bauskas iela 2, Bārbele, Bārbeles pag., Vecumnieku nov. Tālrunis 63946936, e-pasts:  

Stelpes pagasta pārvaldē - „Stelpes pagasta nams”, Vecstelpe, Stelpes pag., Vecumnieku nov. Tālrunis 63945076, e-pasts:

Skaistkalnes pagasta pārvaldē - Skolas iela 1, Skaistkalne, Skaistkalnes pag., Vecumnieku nov. Tālrunis 63933207, e-pasts:  

Valles pagasta pārvaldē - „Dzirnas”, Valle, Valles pag., Vecumnieku nov. Tālrunis: 65152855, e-pasts:  

Kurmenes pagasta pārvaldē - „Pagastmāja”, Kurmene, Kurmenes pag., Vecumnieku nov. Tālrunis 65152693, e-pasts:  

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Atkarībā no izskatāmā jautājuma nepieciešamie dokumenti:
1) Iesniegums - veidlapa
2) bērna dzimšanas apliecība,
3) miršanas apliecība,
4) mantojuma saraksts,
5) mantojuma apliecība,
6) īpašuma tiesību apliecinošs dokuments,
7) izziņa par nekustamā īpašuma nodokļa apmaksu,
8) darījuma līguma projekts,
9) nekustamā īpašuma novērtējums,
10) kredītiestādes izziņa u.c.

Par pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti

Bērnu tiesību aizsardzības likums
(Saeima; likumi; 1998.07.22.)

Civillikums
(Ministru kabinets; likumi; 1992.09.01.)

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas

Atbildīgā persona

Evita Caune, Vecumnieku novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja, tel. 63960527, 29397043, e-pasts –  

Pakalpojuma saņemšana

Izskatot visus iesniegtos dokumentus, uzklausot lietā iesaistīto personu viedokli, bāriņtiesa pieņem lēmumu, vai konkrētā darbība atbilst bērna/aizgādnībā esošās personas vislabākajām interesēm.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

1 mēneša laikā

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933