Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Laulību reģistrācija

Pakalpojuma nosaukums

Laulību reģistrācija

Pakalpojuma apraksts

• Laulību reģistrē dzimtsarakstu iestādē noteiktā dienā, klātesot personām, kuras vēlas noslēgt laulību, un diviem pilngadīgiem lieciniekiem.

• Pēc personu lūguma dzimtsarakstu nodaļas amatpersona var reģistrēt laulību citā piemērotā vietā, ja personas, kuras vēlas noslēgt laulību, nodrošina laulības reģistrācijai piemērotus vai atbilstošus apstākļus.

Pakalpojuma pieprasīšana

1. Klātienē - Vecumnieku Dzimtsarakstu nodaļā - 1.stāvs, Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

1. Abu personu parakstīts kopīgs iesniegums

2. Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

3. Personas, kuras agrāk bijušas citā laulībā, uzrāda vienu no šādiem dokumentiem: Bijušā laulātā miršanas apliecību; Dzimtsarakstu nodaļas vai zvērināta notāra izsniegtu laulības šķiršanas apliecību; Likumīgā spēkā stājušos tiesas spriedumu, ar kuru laulība šķirta vai atzīta par spēkā neesošu; Izrakstu vai izziņu no laulības šķiršanas reģistra vai laulības reģistra ar ziņām par laulības šķiršanu.

Iesniedzot iesniegumu jānorāda divas pilngadīgas personas, kas būs laulības reģistrācijas liecinieki.

Ārzemnieks papildus augstāk minētajiem dokumentiem iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izsniegtu dokumentu par ģimenes stāvokli.

Par pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti

Civillikums,

Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums,

Ministru kabineta 03.09.2013. noteikumi Nr.761 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem",

Ministru kabineta 24.09.2013. noteikumi Nr.906 „Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu”.

Pakalpojuma maksa

Valsts nodeva 14,00 euro;

Maksas pakalpojums saskaņā ar 2013.gada 30.oktobra Vecumnieku novada Domes pieņemto lēmumu „Par Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu cenrādi”

Atbildīgā persona

Elga Kaļķe, Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece, tel.63976409,

e-pasts -  

Pakalpojuma saņemšana

Klātienē Vecumnieku Dzimtsarakstu nodaļā - 1.stāvs, Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Laulību noslēdz ne agrāk kā viena mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc iesnieguma un citu laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu iesniegšanas dzimtsarakstu nodaļā

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933