Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Izziņa par personas deklarēto vai reģistrēto dzīvesvietas adresi

Pakalpojuma nosaukums

Izziņa par personas deklarēto vai reģistrēto dzīvesvietas adresi

Pakalpojuma apraksts

Pašvaldība ziņu pieprasītājam sniedz Iedzīvotāju reģistrā iekļautās ziņas par personas deklarēto vai reģistrēto dzīvesvietu (adresi), ja dzīvesvieta deklarēta vai reģistrēta attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā.

!!! Personai nav jāpieprasa izziņa, lai iesniegtu datus citai valsts vai pašvaldību iestādei- attiecīgajai iestādei ziņas pašai jāpieprasa no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes.

Bez maksas pārbaudīt, vai personai ar norādīto personas kodu ir deklarēta norādītajā adresē, var portālā www.latvija.lv, izmantojot e-pakalpojumu “Pārbaude, vai persona ir deklarēta norādītajā adresē” (nepieciešams autentificēties ar e-parakstu vai internetbanku).

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē persona ir tiesīga 2 reizes kalendārā gadā bez maksas pieprasīt un saņemt visu Reģistra informāciju par sevi un saviem bērniem, kas jaunāki par 18 gadiem. Par personām, kas atrodas ārpusģimenes aprūpē vai aizgādnībā, Reģistra informāciju divas reizes kalendāra gadā bez maksas ir tiesīgi pieprasīt un saņemt šo personu likumiskie pārstāvji.

 

Pakalpojuma pieprasīšana

1. Pa e-pastu – ja dokumenti sagatavoti atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, nosūtot uz e-pastu  un apliecinot tos ar drošu elektronisko parakstu, laika zīmogu.

2. Klātienē -

Vecumnieku apvienības pārvaldē - 1.stāvs, Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov., LV-3933

Bārbeles pagasta nodaļā - „Tīrumi”, Bārbele, Bārbeles pag., Bauskas nov., LV – 3905

Kurmenes pagasta nodaļā - „Pagastmāja”, Kurmene, Kurmenes pag., Bauskas nov., LV-5115

Skaistkalnes pagasta nodaļā - Skolas iela 1, Skaistkalne, Skaistkalnes pag., Bauskas nov., LV – 3924

Stelpes pagasta nodaļā - „Stelpes pagasta nams”, Vecstelpe, Stelpes pag., Bauskas nov., LV – 3925

Valles pagasta nodaļā - „Dzirnas”, Valle, Valles pag., Bauskas nov., LV – 5106

3. Pa pastu - Vecumnieku novada pašvaldībai, Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov., LV-3933.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

1. Iesniegums – docVeidlapa

2. Personu apliecinošs dokuments;

3. Pilnvarotai personai – pilnvara;

4. Likumiskajam pārstāvim – pārstāvību apliecinošs dokuments (ja pašvaldībai nav iespējams pārliecināties par ziņu pieprasītāja pārstāvības tiesībām);

5. Lai saņemtu atvieglojumu vai atbrīvojumu no valsts nodevas samaksas - attiecīgo statusu vai faktu apliecinošu dokumentu.

Par pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti

MK 2011.gada 15.februāra noteikumi Nr.130 „Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas kārtība”

MK 2007.gada 11.decembra noteikumi Nr.844 „Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra”

Pakalpojuma maksa

Valsts nodeva par vienas personas datiem papīra formā:

5 darbdienu laikā – 4,27 euro;

1 darbdienas laikā – 8,54 euro;

2 stundu laikā – 14,94 euro;

Valsts nodeva par informācijas saņemšanu 3 darbdienu laikā par vienas personas datiem, ja izziņa parakstīta ar drošu elektronisko parakstu, – 2,13 euro.

Valsts nodevas apmēru samazina par 50 %, ja informāciju pieprasa: represētā persona; aizbildnis, aizgādnis par aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu.

No valsts nodevas samaksas ir atbrīvoti: invalīdi; Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki; pensionāri, kuru pensijas apmērs nepārsniedz valstī noteikto mini­mālo darba algu; personas ar zemiem ienākumiem, kuras atzītas par trūcīgām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā; personas, kurām dokuments zudis no personas gribas neatkarīgu iemeslu dēļ - nelaimes gadījumā vai prettiesiskas rīcības rezultātā.

Atbildīgā persona

Agnese Vasaraudze, lietvede. Tālr.: 63976100, 29377094; e-pasts:

Pakalpojuma saņemšana

1. Klātienē –

Vecumnieku apvienības pārvaldē - 1.stāvs, Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov., LV-3933

Bārbeles pagasta nodaļā - „Tīrumi”, Bārbele, Bārbeles pag., Bauskas nov., LV – 3905

Kurmenes pagasta nodaļā - „Pagastmāja”, Kurmene, Kurmenes pag., Bauskas nov., LV-5115

Skaistkalnes pagasta nodaļā - Skolas iela 1, Skaistkalne, Skaistkalnes pag., Bauskas nov., LV – 3924

Stelpes pagasta nodaļā - „Stelpes pagasta nams”, Vecstelpe, Stelpes pag., Bauskas nov., LV – 3925

Valles pagasta nodaļā - „Dzirnas”, Valle, Valles pag., Bauskas nov., LV – 5106

2. Pa pastu – uz iesniegumā norādīto adresi (pēc valsts nodevas samaksas).

3. Uz iesniegumā norādīto e-pastu.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Atkarībā no saņemšanas veida un samaksātās valsts nodevas apmēra:

2 stundu, 1 darbdienas, 3 darbdienu vai 5 darbdienu laikā.

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933