Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Dzīvesvietas deklarēšana

Pakalpojuma nosaukums

Dzīvesvietas deklarēšana

Pakalpojuma apraksts

• Dzīvesvieta ir jebkura personas brīvi izraudzīta ar nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā persona labprātīgi apmetusies, kurā dzīvot tai ir tiesisks pamats un kur tā ir sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību.

• Personai ir tiesisks pamats apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis īpašums, attiecībā uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šī īpašuma lietošanas tiesības iegūtas uz laulības, radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata.

• Dzīvesvietas maiņas gadījumā personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē.

Pakalpojuma pieprasīšana

1. Klātienē -

Vecumnieku apvienības pārvaldē - 1.stāvs, Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov., LV-3933

Bārbeles pagasta nodaļā - „Tīrumi”, Bārbele, Bārbeles pag., Bauskas nov., LV – 3905

Kurmenes pagasta nodaļā - „Pagastmāja”, Kurmene, Kurmenes pag., Bauskas nov., LV-5115

Skaistkalnes pagasta nodaļā - Skolas iela 1, Skaistkalne, Skaistkalnes pag., Bauskas nov., LV – 3924

Stelpes pagasta nodaļā - „Stelpes pagasta nams”, Vecstelpe, Stelpes pag., Bauskas nov., LV – 3925

Valles pagasta nodaļā - „Dzirnas”, Valle, Valles pag., Bauskas nov., LV – 5106

2. Izmantojot e-pakalpojumus vienotajā valsts un pašvaldības pakalpojumu portālā www.latvija.lv

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

1. Personu apliecinošs dokuments;

2. Pilnvarotai personai notariāli apliecināta pilnvara;

3. Likumiskam pārstāvim jāuzrāda pārstāvniecību apliecinošs dokuments.

Par pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti

Dzīvesvietas deklarēšanas likums,

MK 20.10.2009 noteikumi Nr.1194 „Noteikumi par dzīvesvietas deklarācijas veidlapu, deklarācijā sniegto ziņu pārbaudes kārtību un dzīvesvietas elektroniskās deklarēšanas kārtību”,

MK 30.06.2009 noteikumi Nr. 720 „Noteikumi par valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību un atvieglojumiem par ziņu par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju",

MK 15.02.2011. noteikumi Nr. 130 "Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas kārtība" ,

Personu apliecinošu dokumentu likums,

Iedzīvotāju reģistra likums,

Fizisko personu datu aizsardzības likums.

Pakalpojuma maksa

Klātienē - Valsts nodeva 4,27 euro

Izmantojot e-pakalpojumus vienotajā valsts un pašvaldības pakalpojumu portālā www.latvija.lv - bezmaksas pakalpojums

Atbildīgā persona

Agnese Vasaraudze, lietvede. Tālr.: 63976100, 29377094; e-pasts:

Pakalpojuma saņemšana

1. Klātienē -

Vecumnieku apvienības pārvaldē - 1.stāvs, Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov., LV-3933

Bārbeles pagasta nodaļā - „Tīrumi”, Bārbele, Bārbeles pag., Bauskas nov., LV – 3905

Kurmenes pagasta nodaļā - „Pagastmāja”, Kurmene, Kurmenes pag., Bauskas nov., LV-5115

Skaistkalnes pagasta nodaļā - Skolas iela 1, Skaistkalne, Skaistkalnes pag., Bauskas nov., LV – 3924

Stelpes pagasta nodaļā - „Stelpes pagasta nams”, Vecstelpe, Stelpes pag., Bauskas nov., LV – 3925

Valles pagasta nodaļā - „Dzirnas”, Valle, Valles pag., Bauskas nov., LV – 5106

2. Izmantojot e-pakalpojumus vienotajā valsts un pašvaldības pakalpojumu portālā www.latvija.lv

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Vienas darba dienas laikā

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933