Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana

Pakalpojuma nosaukums

Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana

Pakalpojuma apraksts

• Pašvaldībai ir tiesības pēc savas iniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt ziņu par deklarēto dzīvesvietu patiesumu, tai skaitā atbilstību valsts reģionos iekļautajām ziņām, kā arī to, vai deklarētājam ir tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses.

• Pēc savas iniciatīvas vai personas iesnieguma pašvaldība veic pārbaudi un Vecumnieku novada Dome lemj par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu vai atteikumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu.

Pakalpojuma pieprasīšana

1. Klātienē -

Vecumnieku novada domē - 1.stāvs, Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov., LV-3933

Bārbeles pagasta pārvaldē - „Tīrumi”, Bārbele, Bārbeles pag., Vecumnieku nov., LV – 3905

Kurmenes pagasta pārvaldē - „Pagastmāja”, Kurmene, Kurmenes pag., Vecumnieku nov., LV-5115

Skaistkalnes pagasta pārvaldē - Skolas iela 1, Skaistkalne, Skaistkalnes pag., Vecumnieku nov., LV – 3924

Stelpes pagasta pārvaldē - „Stelpes pagasta nams”, Vecstelpe, Stelpes pag., Vecumnieku nov., LV – 3925

Valles pagasta pārvaldē - „Dzirnas”, Valle, Valles pag., Vecumnieku nov., LV – 5106

2. Izmantojot e-pakalpojumus vienotajā valsts un pašvaldības pakalpojumu portālā www.latvija.lv

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

1. Iesniegums – docVeidlapa

2. Personu apliecinošs dokuments (pilnvarotai personai - notariāli apstiprināta pilnvara).

Par pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti

Dzīvesvietas deklarēšanas likums,

MK 20.10.2009. noteikumi Nr.1194”Noteikumi par dzīvesvietas deklarācijas veidlapu, deklarācijā sniegto ziņu pārbaudes kārtību un dzīvesvietas elektroniskās deklarēšanas kārtību”,

MK 11.02.2003. noteikumi Nr.72”Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”,

MK 18.022003. noteikumi Nr.82 ”Noteikumi, kādā nekustamā īpašuma īpašnieks vai turētājs sniedz ziņas par nekustamajā īpašumā dzīvojošām personām”,

MK 15.02.2011. noteikumi Nr. 130 "Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas kārtība",

Likums „Par dzīvojamo telpu īri”,

Personu apliecinošu dokumentu likums,

Iedzīvotāju reģistra likums,

Fizisko personu datu aizsardzības likums,

Administratīvā procesa likums,

Iesniegumu likums.

Pakalpojuma maksa

Bezmaksas

Atbildīgā persona

Elga Kaļķe, Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja, tel.63976409, e-pasts - ,

Pakalpojuma saņemšana

1. Klātienē -

Vecumnieku novada domē - 1.stāvs, Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov., LV-3933

Bārbeles pagasta pārvaldē - „Tīrumi”, Bārbele, Bārbeles pag., Vecumnieku nov., LV – 3905

Kurmenes pagasta pārvaldē - „Pagastmāja”, Kurmene, Kurmenes pag., Vecumnieku nov., LV-5115

Skaistkalnes pagasta pārvaldē - Skolas iela 1, Skaistkalne, Skaistkalnes pag., Vecumnieku nov., LV – 3924

Stelpes pagasta pārvaldē - „Stelpes pagasta nams”, Vecstelpe, Stelpes pag., Vecumnieku nov., LV – 3925

Valles pagasta pārvaldē - „Dzirnas”, Valle, Valles pag., Vecumnieku nov., LV – 5106

2. Izmantojot e-pakalpojumus vienotajā valsts un pašvaldības pakalpojumu portālā www.latvija.lv

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

22 darba dienas

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933