Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšana

Pakalpojuma nosaukums

Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšana

Pakalpojuma apraksts

Juridiskās un fiziskās personas, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā ir tiesīgas īstenot interešu izglītības programmas un pieaugušo neformālās izglītības programmas tikai pēc licences saņemšanas pašvaldībā.

Licenci izsniedz uz programmas īstenošanas laiku, bet ne ilgāk kā uz 4 gadiem. Licences derīguma termiņš nedrīkst pārsniegt dokumenta, kas apliecina nodrošinājumu ar vietu un telpām licencējamās programmas īstenošanai, derīguma termiņu.

Pakalpojuma pieprasīšana

1. Pa e-pastu – ja dokumenti sagatavoti atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, apliecinot tos ar drošu elektronisko parakstu, laika zīmogu, nosūtot uz e-pastu

2. Klātienē -

Vecumnieku novada domē - 2.stāvs, Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov.

Bārbeles pagasta pārvaldē - „Tīrumi”, Bārbele, Bārbeles pag., Vecumnieku nov., LV – 3905

Kurmenes pagasta pārvaldē - „Pagastmāja”, Kurmene, Kurmenes pag., Vecumnieku nov., LV-5115

Skaistkalnes pagasta pārvaldē - Skolas iela 1, Skaistkalne, Skaistkalnes pag., Vecumnieku nov., LV – 3924

Stelpes pagasta pārvaldē - „Stelpes pagasta nams”, Vecstelpe, Stelpes pag., Vecumnieku nov., LV – 3925

Valles pagasta pārvaldē - „Dzirnas”, Valle, Valles pag., Vecumnieku nov., LV – 5106

3. Pa pastu - nosūtot dokumentus Vecumnieku novada pašvaldībai, Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov., LV-3933.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Lai saņemtu licenci interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai, licences pieprasītājs – juridiska persona Komisijai iesniedz:

1. noteikta parauga rakstveida iesniegumu - docxVEIDLAPA

2. pilnvaru iesnieguma iesniegšanai un licences saņemšanai;

3. komersanta apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu);

4. dokumenta, kas apliecina nodrošinājumu ar vietu un telpām licencējamās programmas īstenošanai, kopiju (uzrādot oriģinālu);

5. Veselības inspekcijas atzinuma (veidlapa 208/u) kopiju par vietas un telpu atbilstību noteiktām sanitārajām prasībām licencējamajam darbības veidam (uzrādot oriģinālu);

6. licencējamo programmu valsts valodā*;

7. programmas apguvi apliecinošā dokumenta paraugu, kurā norādīts licences izsniedzēja pilns nosaukums un paredzēta vieta licences numuram;

5

Lai saņemtu licenci interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai, licences pieprasītājs – fiziska persona Komisijai iesniedz:

1. noteikta parauga rakstveida iesniegumu - docxVEIDLAPA;

2. dokumenta, kas apliecina nodrošinājumu ar vietu un telpām licencējamās programmas īstenošanai, kopiju (uzrādot oriģinālu);

3. Veselības inspekcijas atzinuma (veidlapa 208/u) kopiju par vietas un telpu atbilstību noteiktām sanitārajām prasībām licencējamajam darbības veidam (uzrādot oriģinālu);

4. licencējamo programmu valsts valodā*;

5. programmas apguvi apliecinošā dokumenta paraugu, kurā norādīts licences izsniedzēja pilns nosaukums un paredzēta vieta licences numuram;

*6

Licencējamā programma sastāv no:

1. programmas mērķa formulējuma;

2. programmas uzdevumiem;

3. programmas realizēšanai nepieciešamais laiks;

4. plānoto rezultātu apraksta;

5. izglītības satura apraksta;

6. programmas īstenošanas plāna;

7. informācijas par programmas materiālo un finansiālo nodrošinājumu;

8. programmas īstenošanai nepieciešamā personāla saraksta, jāiesniedz lektora parakstīts dzīves un darba gājums (CV), īstenojot interešu izglītības programmu, papildus pievienot pedagoģisko izglītību un iesniegtās programmas īstenošanai nepieciešamās papildizglītības apliecinošu dokumentu latviešu valodā vai arī notariāli apstiprinātu tulkojumu kopijas (uzrādot oriģinālus).

Par pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti

Izglītības likums
Vecumnieku novada pašvaldības nolikums „Kārtība, kādā tiek licencētas interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmas”

Pakalpojuma maksa

Bezmaksas

Atbildīgā persona

Domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Kovals, tālr.63976484, e-pasts:

Pakalpojuma saņemšana

1. Klātienē –

Vecumnieku novada domē - 2.stāvs, Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov.

Bārbeles pagasta pārvaldē - „Tīrumi”, Bārbele, Bārbeles pag., Vecumnieku nov., LV – 3905

Kurmenes pagasta pārvaldē - „Pagastmāja”, Kurmene, Kurmenes pag., Vecumnieku nov., LV-5115

Skaistkalnes pagasta pārvaldē - Skolas iela 1, Skaistkalne, Skaistkalnes pag., Vecumnieku nov., LV – 3924

Stelpes pagasta pārvaldē - „Stelpes pagasta nams”, Vecstelpe, Stelpes pag., Vecumnieku nov., LV – 3925

Valles pagasta pārvaldē - „Dzirnas”, Valle, Valles pag., Vecumnieku nov., LV – 5106

2. Pa pastu – uz iesniegumā norādīto adresi.

3. Uz iesniegumā norādīto e-pastu

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Lēmumu par licences izsniegšanu pieņem Vecumnieku novada Interešu izglītības programmu vērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisija.

Licenci tās pieprasītājam izsniedz 10 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas dienas.
Licence stājas spēkā no dienas, kad Komisija ir pieņēmusi lēmumu par licences izsniegšanu.

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933