Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Uzņemšana izglītības iestādē

Pakalpojuma nosaukums

Uzņemšana izglītības iestādē

Pakalpojuma apraksts

 Izglītojamo uzņem izglītības iestādē, pamatojoties uz vecāka vai likumiskā pārstāvja (turpmāk – vecāki), vai pilngadību sasnieguša izglītojamā  iesniegumu. Pirms izglītojamā uzņemšanas vispārējās izglītības iestādē vecākiem vai atbildīgajām amatpersonām, vai pilngadīgam izglītojamam ir tiesības iepazīties ar šādiem dokumentiem ar izglītības iestādi: 

- izglītības iestādes reģistrācijas apliecību (pieejama elektroniski Valsts izglītības informācijas sistēmas publiskajā daļā); 
- izglītības iestādes akreditācijas lapu (pieejama elektroniski Valsts izglītības informācijas sistēmas publiskajā daļā); 
- izglītības programmu licencēm (pieejamas elektroniski Valsts izglītības informācijas sistēmas publiskajā daļā); 
- izglītības programmas akreditācijas lapu (pieejama elektroniski Valsts izglītības informācijas sistēmas publiskajā daļā); 
- izglītības iestādes nolikumu; 
- iekšējās kārtības noteikumiem; 
- iestājpārbaudījumu (ja tādi ir noteikti); 
- citiem dokumentiem, kuriem nav noteikts ierobežotas pieejamības statuss.

Pakalpojuma pieprasīšana

1. Pasūtītājs klātienē, pa pastu vai e-pastu (ar e-parakstu) iesniedz konkrētajā  skolā  iesniegumu brīvā formā, kurā norāda: 
- vecāku vai atbildīgās amatpersonas vārdu un uzvārdu; 
- izglītojamā vārdu, uzvārdu un personas kodu vai dzimšanas datumu; 
- izglītojamā deklarētās un faktiskās dzīvesvietas adresi; 
- izvēlēto izglītības programmu; 
- saziņas veidu ar izglītības iestādi, norādot arī elektroniskā pasta adresi (ja ir). 
2. Iesniegumam pievieno: 
2.1. vispārizglītojošajās  skolās: 
- iepriekš iegūto izglītību (ja ir) apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu direktoram; 
- bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr. 026/u), stājoties speciālās pirmsskolas izglītības grupā un 1. klasē; 
- izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr. 027/u) izglītojamam, kurš sasniedzis pilngadību; 
- valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas (turpmāk – pedagoģiski medicīniskā komisija) atzinumu, ja izglītojamais tiek uzņemts speciālās izglītības programmā vai ja viņam ieteikti atbalsta pasākumi mācību procesā. Uzņemot izglītojamos ar redzes, dzirdes vai fiziskās attīstības traucējumiem vispārējās vidējās izglītības programmā, nav nepieciešams atkārtots pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums, ja izglītojamais ir apguvis speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar redzes, dzirdes vai fiziskās attīstības traucējumiem; 
- aizgādību apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu direktoram. 

Pakalpojuma saņemšana

Ja izglītības iestāde atsakās uzņemt izglītojamo attiecīgajā izglītības iestādē pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības iegūšanai, direktors rakstiski informē iesnieguma iesniedzēju par izglītojamā uzņemšanas atteikumu un tā iemesliem. Direktors par atteikumu uzņemt izglītojamo valsts vai pašvaldības izglītības iestādē pamatizglītības iegūšanai, vai turpināšanai informē arī attiecīgo pašvaldību. Pašvaldība, ja nepieciešams, sniedz vecākiem vai atbildīgajai amatpersonai informāciju par brīvajām vietām citās pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajās izglītības iestādēs.

Pakalpojuma maksa

Bezmaksas

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

10 kalendārās dienas

Normatīvie akti

Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi 
 (Ministru kabinets; noteikumi; 591; 2015.11.06.)

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933