Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Izrakstu, norakstu un kopiju izsniegšana no Vecumnieku novada pašvaldības kancelejas arhīvā esošajiem dokumentiem

Pakalpojuma nosaukums

Izrakstu, norakstu un kopiju izsniegšana no Vecumnieku novada pašvaldības kancelejas arhīvā esošajiem dokumentiem

Pakalpojuma apraksts

Pamatojoties uz saņemto informācijas pieprasījumu, tiek sagatavotas Vecumnieku novada pašvaldības kancelejas arhīva fondos esošo dokumentu kopijas, izraksti, noraksti.

Pakalpojuma pieprasīšana

1. Pa e-pastu – ja dokumenti sagatavoti atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, apliecinot tos ar drošu elektronisko parakstu, laika zīmogu, nosūtot uz e-pastu

2. Klātienē -

Vecumnieku novada domē - 2.stāvs, Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov.

Bārbeles pagasta pārvaldē - „Tīrumi”, Bārbele, Bārbeles pag., Vecumnieku nov., LV – 3905

Kurmenes pagasta pārvaldē - „Pagastmāja”, Kurmene, Kurmenes pag., Vecumnieku nov., LV-5115

Skaistkalnes pagasta pārvaldē - Skolas iela 1, Skaistkalne, Skaistkalnes pag., Vecumnieku nov., LV – 3924

Stelpes pagasta pārvaldē - „Stelpes pagasta nams”, Vecstelpe, Stelpes pag., Vecumnieku nov., LV – 3925

Valles pagasta pārvaldē - „Dzirnas”, Valle, Valles pag., Vecumnieku nov., LV – 5106

3. Pa pastu - nosūtot dokumentus Vecumnieku novada pašvaldībai, Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov., LV-3933.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

1. Iesniegums – docxVEIDLAPA

2. Ja dokuments satur ierobežotas pieejamības informāciju, tad, saņemot klātienē pieprasītājam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

3. Pilnvarotai personai – jāuzrāda pilnvara.

Par pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti

Informācijas atklātības likums (http://www.likumi.lv/doc.php?id=50601)

Iesniegumu likums (http://www.likumi.lv/doc.php?id=16450)

Vecumnieku novada Domes 2010.gada 30.jūnija saistošie noteikumi Nr.10 „Par Vecumnieku novada pašvaldības nodevām”

Pakalpojuma maksa

Par izziņu no pašvaldības arhīva - 1,40 euro

Par atkārtoti pieprasītu Domes sēdes protokola izrakstu - 1,40 euro

Par Domes sēžu protokola izrakstu no pašvaldības arhīva- 1,40 euro

Par saistošo noteikumu, nolikumu, instrukciju un citu ārējo normatīvo aktu apliecinātu kopiju - 1,40 euro

No nodevas par Vecumnieku novada pašvaldības izstrādāto oficiālo dokumentu un to kopiju, izziņu un citu dokumentu saņemšanu ir atbrīvotas valsts un pašvaldību institūcijas, politiski represētās personas, 1. un 2. grupas invalīdi, pensionāri, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Vecumnieku novada administratīvajā teritorijā.

Atbildīgā persona

Sekretāre-lietvede Aija Narbute, tālr.63976100, e-pasts:

Domes sekretāre Līga Krēmere, tālr.63920593, e-pasts:  

Pakalpojuma saņemšana

1. Klātienē –

Vecumnieku novada domē - 2.stāvs, Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov.

Bārbeles pagasta pārvaldē - „Tīrumi”, Bārbele, Bārbeles pag., Vecumnieku nov., LV – 3905

Kurmenes pagasta pārvaldē - „Pagastmāja”, Kurmene, Kurmenes pag., Vecumnieku nov., LV-5115

Skaistkalnes pagasta pārvaldē - Skolas iela 1, Skaistkalne, Skaistkalnes pag., Vecumnieku nov., LV – 3924

Stelpes pagasta pārvaldē - „Stelpes pagasta nams”, Vecstelpe, Stelpes pag., Vecumnieku nov., LV – 3925

Valles pagasta pārvaldē - „Dzirnas”, Valle, Valles pag., Vecumnieku nov., LV – 5106

2. Pa pastu – uz iesniegumā norādīto adresi (pēc pašvaldības nodevas samaksas).

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

22 darba dienas

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933