Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Adreses noteikšana, maiņa

Pakalpojuma nosaukums

Adreses noteikšana, maiņa

Pakalpojuma apraksts

Apbūvei paredzētajai zemes vienībai vai ēkai piešķir, maina vai likvidē nosaukumu vai numuru saskaņā ar teritorijas plānojumu, detālplānojumu, zemes ierīcības projektu. Telpu grupām numuru piešķir, pamatojoties uz būvprojektu vai ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietu. Pašvaldības domē tiek pieņemts lēmums par adreses noteikšanu.

Pakalpojuma pieprasīšana

1. Pa e-pastu – ja dokumenti sagatavoti atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, apliecinot tos ar drošu elektronisko parakstu, laika zīmogu, nosūtot uz e-pastu

2. Klātienē - Vecumnieku novada domē 1.stāvs, Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov.

3. Pa pastu - nosūtot dokumentus Vecumnieku novada pašvaldībai, Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov., LV-3933.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Iesniegums - docVeidlapa

Par pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti

1. Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums
2. Publiskas personas mantas atsavināšanas likums
3. Ministru kabineta 01.02.2012. noteikumi Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskās personas manta”

Pakalpojuma maksa

Bezmaksas

Atbildīgā persona

Zemes ierīkotājs, teritorijas plānotājs Jānis Strēlis, tel. 63976401, e-pasts

Pakalpojuma saņemšana

Klātienē – Vecumnieku novada domē 1.stāvs, Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov.

Pa pastu – uz iesniegumā norādīto adresi.

Uz iesniegumā norādīto e-pastu.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

22 darba dienas

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933