Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršana politiski represētām personām

Pakalpojuma nosaukums

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršana politiski represētām personām

Pakalpojuma apraksts

Politiski represētajām personām par

• zemi

• dzīvojamām mājām, dzīvokļiem,

• dzīvojamo māju palīgēkām un garāžām (izņemot smagās tehnikas un lauksaimniecības tehnikas garāžas),

kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz 5 gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 %, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā.

Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots.

Lai saņemtu atvieglojumu persona iesniedz pašvaldībā iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu ar apliecinā­jumu, ka zeme vai tās daļa un individuālā dzīvojamā māja vai tās daļa (telpu grupa) netiek izmantota vai dzīvokļa īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā.

Nodokļa maksātājam ir pienākums mēneša laikā rakstiski informēt pašvaldību par saimnieciskās darbības uzsākšanu nekustamajā īpašumā, par kuru piešķirts nodokļa atvieglojums kā politiski represētai personai.

Pakalpojuma pieprasīšana

1. Pa e-pastu – ja dokumenti sagatavoti atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, apliecinot tos ar drošu elektronisko parakstu, laika zīmogu, nosūtot uz e-pastu

2. Klātienē -

Vecumnieku novada domē - 2.stāvs, Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov.

Bārbeles pagasta pārvaldē - „Tīrumi”, Bārbele, Bārbeles pag., Vecumnieku nov., LV – 3905

Kurmenes pagasta pārvaldē - „Pagastmāja”, Kurmene, Kurmenes pag., Vecumnieku nov., LV-5115

Skaistkalnes pagasta pārvaldē - Skolas iela 1, Skaistkalne, Skaistkalnes pag., Vecumnieku nov., LV – 3924

Stelpes pagasta pārvaldē - „Stelpes pagasta nams”, Vecstelpe, Stelpes pag., Vecumnieku nov., LV – 3925

Valles pagasta pārvaldē - „Dzirnas”, Valle, Valles pag., Vecumnieku nov., LV – 5106

3. Pa pastu - nosūtot dokumentus Vecumnieku novada pašvaldībai, Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov., LV-3933.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

1. Iesniegums – docxVeidlapa

2. Politiski represētās personas apliecības kopija.

Par pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti

Likums „Par nekustamā īpašuma nodokli”

Ministru kabineta noteikumi 2006.gada 20.jūnija noteikumi Nr.495 „Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" normu piemērošanas kārtība”

Pakalpojuma maksa

Bezmaksas

Atbildīgā persona

Nodokļu inspektore Mārīte Grantiņa-Podiņa, tālr.63976576, e-pasts:

Pakalpojuma saņemšana

1. Klātienē –

Vecumnieku novada domē - 2.stāvs, Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov.

Bārbeles pagasta pārvaldē - „Tīrumi”, Bārbele, Bārbeles pag., Vecumnieku nov., LV – 3905

Kurmenes pagasta pārvaldē - „Pagastmāja”, Kurmene, Kurmenes pag., Vecumnieku nov., LV-5115

Skaistkalnes pagasta pārvaldē - Skolas iela 1, Skaistkalne, Skaistkalnes pag., Vecumnieku nov., LV – 3924

Stelpes pagasta pārvaldē - „Stelpes pagasta nams”, Vecstelpe, Stelpes pag., Vecumnieku nov., LV – 3925

Valles pagasta pārvaldē - „Dzirnas”, Valle, Valles pag., Vecumnieku nov., LV – 5106

2. Pa pastu – uz iesniegumā norādīto adresi

3. Uz iesniegumā norādīto e-pastu

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Nodokļa atvieglojums piemērojams ar nākamo mēnesi pēc iesnieguma saņemšanas.

 

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933