Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Piekrišana lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā

1.     Pakalpojuma nosaukums

Piekrišana lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā.

2.      Pakalpojuma īss apraksts

Lai iegūtu īpašumā lauksaimniecības zemi un zemi, kuras sastāvā dominējošā zemes lietošanas kategorija ir lauksaimniecības zeme, tās ieguvējam ir jāsaņem attiecīgās pašvaldības piekrišana. Lēmumu par piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā pašvaldības komisija pieņem Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā un noformē to izziņas veidā. Lai saņemtu pašvaldības piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā, zemes ieguvējam jāatbilst likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28. un 28.1 panta nosacījumiem, kā arī jābūt ievērotiem 29.panta nosacījumiem.

Pašvaldības piekrišana nav nepieciešama, ja zemes ieguvējam īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošā lauksaimniecības zemes platība darījuma noslēgšanas brīdī un pēc darījuma kopā nepārsniedz 10 ha fiziskām personām un 5 ha juridiskām personām vai vairāk, ja zemes platības pārsniegums ir mazāks nekā pašvaldības noteiktā jaunizveidojamās zemes vienības minimālā platība (saskaņā ar Vecumnieku novada Domes saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par Vecumnieku novada teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (apstiprināti 29.05.2013., protokols Nr.7; 2.§)); kā arī citos izņēmuma gadījumos, kas noteikti likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.3 pantā.

3.     Pakalpojuma pieprasīšana

  • Pa e-pastu – ja dokumenti sagatavoti atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, nosūtot uz e-pastu un apliecinot tos ar drošu elektronisko parakstu, laika zīmogu.
  • Klātienē   -  

Vecumnieku novada domē - 2.stāvs, Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov.

Bārbeles pagasta pārvaldē – Bauskas iela 2, Bārbele, Bārbeles pag., Vecumnieku nov., LV – 3905

Kurmenes pagasta pārvaldē - „Pagastmāja”, Kurmene, Kurmenes pag., Vecumnieku nov., LV-5115

Skaistkalnes pagasta pārvaldē - Skolas iela 1, Skaistkalne, Skaistkalnes pag., Vecumnieku nov., LV – 3924

Stelpes pagasta pārvaldē - „Stelpes pagasta nams”, Vecstelpe, Stelpes pag., Vecumnieku nov., LV – 3925

Valles pagasta pārvaldē - „Dzirnas”, Valle, Valles pag., Vecumnieku nov., LV – 5106

  • Pa pastu   -   Vecumnieku novada pašvaldībai, Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov., LV-3933.

4.     Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Iesniegums (docxiesnieguma veidlapa fiziskai personai; docxiesnieguma veidlapa juridiskai personai);

- darījuma akts par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā;

- pilnvarotai personai – pilnvaras kopija (uzrādot oriģinālu).
- zemes nomniekam – rakstiska vienošanās par pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību, ja ir divi vai vairāki zemes nomnieki, kas nomā pārdodamo lauksaimniecības zemi;

- nerezidentam (fiziska vai juridiska persona) – dokuments par nodokļu samaksu valstī, kurā tai ir pastāvīgā dzīvesvieta vai kurā tas ir reģistrēts;

- biedrībai vai nodibinājumam – apliecināts izrakstu no statūtiem par darbības mērķi.

5.     Par pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti

Likums „Par zemes privatizāciju lauku apvidos”,

MK 2014.gada 2.decembra noteikumi Nr.748 “Noteikumi par darījumiem ar lauksaimniecības zemi

6.     Pakalpojuma maksa

Bezmaksas.

7.     Atbildīgā persona

Domes sekretāre Līga Krēmere, tālr. 63920593, e-pasts:

8.     Pakalpojuma saņemšana

Klātienē –

Vecumnieku novada domē - 2.stāvs, Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov.

Bārbeles pagasta pārvaldē – Bauskas iela 2, Bārbele, Bārbeles pag., Vecumnieku nov., LV – 3905

Kurmenes pagasta pārvaldē - „Pagastmāja”, Kurmene, Kurmenes pag., Vecumnieku nov., LV-5115

Skaistkalnes pagasta pārvaldē - Skolas iela 1, Skaistkalne, Skaistkalnes pag., Vecumnieku nov., LV – 3924

Stelpes pagasta pārvaldē - „Stelpes pagasta nams”, Vecstelpe, Stelpes pag., Vecumnieku nov., LV – 3925

Valles pagasta pārvaldē - „Dzirnas”, Valle, Valles pag., Vecumnieku nov., LV – 5106

Pa pastu – uz iesniegumā norādīto adresi.

Pa e-pastu ar elektronisko parakstu – uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi.

9.     Pakalpojuma saņemšanas termiņš

1 mēneša laikā

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933