Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Pašvaldības īpašuma objektu atsavināšana

Pakalpojuma nosaukums

Pašvaldības īpašuma objektu atsavināšana

Pakalpojuma apraksts

Pēc personas nekustamā īpašuma atsavināšanas ierosinājuma saņemšanas vai pēc pašvaldības iniciatīvas Vecumnieku novada dome veic atsavināšanas izvērtēšanas darbības. Ja nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai, jautājums par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai tiek virzīts izskatīšanai Vecumnieku novada Domē. Atsavināšana notiek, nekustamo īpašumu pārdodot izsolē vai par brīvu cenu

Pakalpojuma pieprasīšana

1. Pa e-pastu – ja dokumenti sagatavoti atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, apliecinot tos ar drošu elektronisko parakstu, laika zīmogu, nosūtot uz e-pastu

2. Klātienē - Vecumnieku novada domē 1.stāvs, Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov.

3. Pa pastu - nosūtot dokumentus Vecumnieku novada pašvaldībai, Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov., LV-3933.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

docIesniegums

Par pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti

·  Fizisko personu datu apstrādes likums

·  Likums "Par pašvaldībām"

·  Publiskas personas mantas atsavināšanas likums

·  MK 01.02.2011. not. Nr.109 "Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta"

Pakalpojuma maksa

Bez maksas

Atbildīgā persona

Nekustamā īpašuma speciāliste Ligita Vasermane, tel. 63960525,

e-pasts

Pakalpojuma saņemšana

Klātienē – Vecumnieku novada domē 1.stāvs, Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov.

Pa pastu – uz iesniegumā norādīto adresi.

Uz iesniegumā norādīto e-pastu.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Sešu mēnešu laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933