Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Pabalsti trūcīgām personām

Pakalpojuma nosaukums

Pabalsti trūcīgām personām

Pakalpojuma apraksts

Tiesības saņemt pabalstu ir ģimenēm vai personām, ja tās ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz Ministru kabineta noteikumos par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu noteikto līmeni un kuras pilda līdzdarbības pienākumus. Pabalsti ir:

-Vienreizējs pabalsts mācību līdzekļu un citu ar mācībām un audzināšanu saistītu izdevumu apmaksai.

-Transporta izdevumu apmaksa, lai uzlabotu savu sociālo situāciju, nodrošinātu pamatvajadzības.

-Vienreizējs pabalsts grūtniecēm (pirmsdzemdību komplekta un pirmās nepieciešamības lietu iegādei mazulim.

Pakalpojuma pieprasīšana

1. Pa e-pastu – ja dokumenti sagatavoti atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, apliecinot tos ar drošu elektronisko parakstu, laika zīmogu, nosūtot uz e-pastu

2. Klātienē -

Sociālajā dienestā – Rīgas iela 29A, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov.

Pie sociālā darbinieka pagastu pārvaldēs:

Bārbeles pagasta pārvaldē - „Tīrumi”, Bārbele, Bārbeles pag., Vecumnieku nov.

Kurmenes pagasta pārvaldē - „Pagastmāja”, Kurmene, Kurmenes pag., Vecumnieku nov.

Skaistkalnes pagasta pārvaldē - Skolas iela 1, Skaistkalne, Skaistkalnes pag., Vecumnieku nov.

Stelpes pagasta pārvaldē - „Stelpes pagasta nams”, Vecstelpe, Stelpes pag., Vecumnieku nov.

Valles pagasta pārvaldē - „Dzirnas”, Valle, Valles pag., Vecumnieku nov.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

1. Trūcīgas personas/ģimenes izziņa

2. docIesniegums

3. Pamatojums, kas apliecina konkrētā pabalsta saņemšanas nepieciešamību

Par pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti

Vecumnieku novada Domes saistošie noteikumi Nr.5 „Par sociālās palīdzības sniegšanu Vecumnieku novadā”, apstiprināti 24.03.2010. ar Vecumnieku novada Domes sēdes lēmumu

Pakalpojuma maksa

Bezmaksas

Atbildīgā persona

· Vecumniekos – sociālā darba organizatore Daina Caune, tel.63976766, e-pasts –

· Bārbelē - sociālās palīdzības organizatore Sandra Dreijere, tel.63946936, e-pasts –

· Stelpē – sociālā darbiniece Sarmīte Jukone, tel.63945076, e-pasts –

· Skaistkalnē – sociālā darbiniece Nita Kinaucka Briede, tel.63933207, e-pasts –

· Vallē – sociālā darbiniece Ilze Sauliča, tel.65152805, e-pasts –

· Kurmenē – sociālās palīdzības organizatore Sandra Dreijere, tel.65152694, e-pasts –

Pakalpojuma saņemšana

Pabalstu pārskaitot uz personas norādīto bankas kontu vai izmaksājot skaidrā naudā kasē

 

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Iesniegumi par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību tiek izskatīti 10 darba dienu laikā

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933