Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Pabalsts aizbildnībā esoša bērna ēdināšanas izdevumu segšanai

Pakalpojuma nosaukums

Pabalsts aizbildnībā esoša bērna ēdināšanas izdevumu segšanai

Pakalpojuma apraksts

Tiesības saņemt pabalstu ir aizbildnībā esošam bērnam, kuram ar Vecumnieku novada bāriņtiesas lēmumu nodibināta aizbildnība un kurš apmeklē citas pašvaldības mācību iestādi, kura mācību laikā nodrošina ēdināšanu. Pabalsta apmērs ir mācību gada pusdienu ēdienreižu izdevumu apmērā saskaņā ar ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja cenrādi. Pabalstu, pamatojoties uz saņemto rēķinu par pakalpojuma sniegšanu, pārskaita pakalpojuma sniedzējam, kas realizē ēdināšanu attiecīgā izglītības iestādē.

Pakalpojuma pieprasīšana

1. Pa e-pastu – ja dokumenti sagatavoti atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, apliecinot tos ar drošu elektronisko parakstu, laika zīmogu, nosūtot uz e-pastu.

2. Klātienē Sociālajā dienestā – Rīgas iela 29A, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads

3. Pie sociālā darbinieka pagastu pārvaldēs:

Bārbeles pagasta pārvaldē – „Tīrumi”, Bārbele, Bārbeles pag., Vecumnieku nov.

Kurmenes pagasta pārvaldē – „Pagastmāja”, Kurmene, Kurmenes pag., Vecumnieku nov.

Skaistkalnes pagasta pārvaldē – Skolas iela 1, Skaistkalne, Skaistkalnes pag., Vecumnieku nov.

Stelpes pagasta pārvaldē – „Stelpes pagasta nams”, Vecstelpe, Stelpes pag., Vecumnieku nov.

Valles pagasta pārvaldē – „Dzirnas”, Valle, Valles pag., Vecumnieku nov.

 

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

doc1. Iesniegums


2. Bāriņtiesas lēmums

Par pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti

Vecumnieku novada Domes saistošie noteikumi Nr. 5 „Vecumnieku novada pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti”, apstiprināti 22.05.2019. ar Vecumnieku novada Domes sēdes lēmumu.

Pakalpojuma maksa

Bezmaksas

Atbildīgā persona

• Vecumniekos – sociālā darbiniece Daina Caune, tel. 63976766, e-pasts –

• Bārbelē – sociālās palīdzības organizatore Sandra Dreijere, tel. 63946936, e-pasts –

• Stelpē – sociālā darbiniece Sarmīte Jukone, tel. 63945076, e-pasts –

• Skaistkalnē – sociālā darbiniece Nita Kinaucka-Briede, tel. 63933207, e-pasts –

• Vallē – sociālā darbiniece Ilze Sauliča, tel. 65152805, e-pasts –

• Kurmenē – sociālās palīdzības organizatore Sandra Dreijere, tel. 65152694, e-pasts –

Pakalpojuma saņemšana

Pabalstu, pamatojoties uz saņemto rēķinu par pakalpojuma sniegšanu, pārskaita pakalpojuma sniedzējam, kas realizē ēdināšanu attiecīgā izglītības iestādē.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Iesniegums tiek izskatīts mēneša laikā.

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933