Lapas karte

Youtube

Facebook

Draugiem

Apbedīšanas pabalsts

Pakalpojuma nosaukums

Apbedīšanas pabalsts

Pakalpojuma apraksts

Apbedīšanas pabalstu piešķir gadījumos, ja mirusi persona, kuras pēdējā deklarētā dzīves vieta bijusi Vecumnieku novads, un kurai nav tiesību uz citu apbedīšanas pabalstu saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likumu. Apbedīšanas pabalstu izmaksā personai, kura veic apbedīšanu, vai pēc savstarpējās vienošanās apmaksā pakalpojumus. Apbedīšanas pabalsta piešķiršanas pamats ir Dzimtsarakstu nodaļas izsniegta miršanas apliecība (uzrādot oriģinālu). Ja valsts noteiktais apbedīšanas pabalsts ir mazāks par pašvaldības noteikto apbedīšanas pabalstu, tad starpību piemaksā pašvaldība. Pabalsta pieprasītājs iesniegumu par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu var iesniegt ne vēlāk kā sešu mēneša laikā pēc miršanas apliecības saņemšanas.

Pakalpojuma pieprasīšana

1. Pa e-pastu – 

ja dokumenti sagatavoti atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, apliecinot tos ar drošu elektronisko parakstu, laika zīmogu, nosūtot uz e-pastu: 

2. Klātienē -

Sociālajā dienestā – Rīgas iela 29A, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov.

Pie sociālā darbinieka pagastu pārvaldēs:

Bārbeles pagasta pārvaldē - „Tīrumi”, Bārbele, Bārbeles pag., Vecumnieku nov.

Kurmenes pagasta pārvaldē - „Pagastmāja”, Kurmene, Kurmenes pag., Vecumnieku nov.

Skaistkalnes pagasta pārvaldē - Skolas iela 1, Skaistkalne, Skaistkalnes pag., Vecumnieku nov.

Stelpes pagasta pārvaldē - „Stelpes pagasta nams”, Vecstelpe, Stelpes pag., Vecumnieku nov.

Valles pagasta pārvaldē - „Dzirnas”, Valle, Valles pag., Vecumnieku nov.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

1. docIesniegums

2. Miršanas apliecības kopija

3. Izziņa no VSAA (Valsts sociālā apdrošināšanas aģentūra)

Par pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti

Vecumnieku novada Domes saistošie noteikumi Nr.6 „Par Vecumnieku novada pašvaldības pabalstiem”, apstiprināti 24.03.2010. ar Vecumnieku novada Domes sēdes lēmumu

Pakalpojuma maksa

Bezmaksas

Atbildīgā persona

• Vecumniekos – sociālā darbiniece Daina Caune, tel.63976766, e-pasts –

• Bārbelē - sociālās palīdzības organizatore Sandra Dreijere, tel.63946936, e-pasts –

• Stelpē – sociālā darbiniece Sarmīte Jukone, tel.63945076, e-pasts –

• Skaistkalnē – sociālā darbiniece Nita Kinaucka Briede, tel.63933207, e-pasts –

• Vallē – sociālā darbiniece Ilze Sauliča, tel.65152805, e-pasts –

• Kurmenē - sociālās palīdzības organizatore Sandra Dreijere, tel.65152694, e-pasts –

Pakalpojuma saņemšana

Pabalstu pārskaitot uz personas norādīto bankas kontu vai izmaksājot skaidrā naudā kasē

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

1. Iesnieguma iesniegšanas dienā, ja iesniegums iesniegts Vecumnieku novada domes Sociālajā dienestā

2. Vienojoties ar pabalsta pieprasītāju

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933