Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Apbedīšanas pabalsts

Pakalpojuma nosaukums

Apbedīšanas pabalsts

Pakalpojuma apraksts

Tiesības saņemt apbedīšanas pabalstu ir personai, kura faktiski uzņēmusies mirušas personas apbedīšanu, kuras pēdējā deklarētā dzīves vieta bijusi Vecumnieku novada administratīvajā teritorija, un kurai pienākošais apbedīšanas pabalsts saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likumu nepārsniedz valstī noteikto minimālās mēneša darba algas apmēru. Pabalstu var pieprasīt sešu mēnešu laikā no mirušās persona nāves dienas.

Apbedīšanas pabalsta maksimālais apmērs ir valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā. Pabalsta apmēru samazina par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pienākošā apbedīšanas pabalsta apmēru. Papildu pabalstam personai atmaksā katafalka pakalpojumus saskaņā ar pakalpojuma sniedzēja rēķinu.

Pakalpojuma pieprasīšana

1. Pa e-pastu – ja dokumenti sagatavoti atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, apliecinot tos ar drošu elektronisko parakstu, laika zīmogu, nosūtot uz e-pastu.

2. Klātienē – Sociālajā dienestā – Rīgas iela 29A, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads

3. Pie sociālā darbinieka pagastu pārvaldēs:

Bārbeles pagasta pārvaldē – „Tīrumi”, Bārbele, Bārbeles pag., Vecumnieku nov.

Kurmenes pagasta pārvaldē – „Pagastmāja”, Kurmene, Kurmenes pag., Vecumnieku nov.

Skaistkalnes pagasta pārvaldē – Skolas iela 1, Skaistkalne, Skaistkalnes pag., Vecumnieku nov.

Stelpes pagasta pārvaldē – „Stelpes pagasta nams”, Vecstelpe, Stelpes pag., Vecumnieku nov.

Valles pagasta pārvaldē – „Dzirnas”, Valle, Valles pag., Vecumnieku nov.

 

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

doc1. Iesniegums

2. Lēmums no VSAA 3. Rēķins par katafalka pakalpojumiem (ja nepieciešams atmaksāt)

Par pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti

Vecumnieku novada Domes saistošie noteikumi Nr. 5 „Vecumnieku novada pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti”, apstiprināti 22.05.2019. ar Vecumnieku novada Domes sēdes lēmumu.

Pakalpojuma maksa

Bezmaksas

Atbildīgā persona

• Vecumniekos – sociālā darbiniece Daina Caune, tel. 63976766, e-pasts –

• Bārbelē – sociālās palīdzības organizatore Sandra Dreijere, tel. 63946936, e-pasts –

• Stelpē – sociālā darbiniece Sarmīte Jukone, tel. 63945076, e-pasts –

• Skaistkalnē – sociālā darbiniece Nita Kinaucka-Briede, tel. 63933207, e-pasts –

• Vallē – sociālā darbiniece Ilze Sauliča, tel. 65152805, e-pasts –

• Kurmenē – sociālās palīdzības organizatore Sandra Dreijere, tel. 65152694, e-pasts –

Pakalpojuma saņemšana

Pabalstu pārskaitot uz personas norādīto bankas kontu vai izmaksājot skaidrā naudā kasē.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Iesniegums tiek izskatīts mēneša laikā.

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933