Lapas karte

Youtube

Facebook

Draugiem

Bērna piedzimšanas pabalsts

Pakalpojuma nosaukums

Bērna piedzimšanas pabalsts

Pakalpojuma apraksts

Tiesības saņemt pabalstu pilnā apmērā ir, ja abi vecāki ne mazāk kā sešus mēnešus pirms bērna dzimšanas ir deklarējuši dzīves vietu Vecumnieku novada administratīvajā teritorijā un šajā teritorijā deklarēta bērna dzīvesvieta.

Tiesības saņemt pabalstu nepilnā apjomā ir, ja dzīvesvietu Vecumnieku novada administratīvajā teritorijā sešus mēnešus pirms bērna dzimšanas ir deklarējis tikai viens no bērna vecākiem un šajā teritorijā deklarēta bērna dzīvesvieta.

Piedzimšanas pabalsts izsniedzams ne vēlāk kā mēneša laikā no bērna piedzimšanas brīža. Ja attaisnojošu iemeslu dēļ (slimība, atrašanās ārstniecības iestādē u.c.) nokavēts minētais termiņš, Sociālais dienests lemj par pabalsta piešķiršanu.

Ja pamatotu iemeslu dēļ bērna māte nav spējīga vai tiesīga rūpēties par jaundzimušo, pabalstu piešķir bērna tēvam.

Pakalpojuma pieprasīšana

1. Pa e-pastu – ja dokumenti sagatavoti atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, apliecinot tos ar drošu elektronisko parakstu, laika zīmogu, nosūtot uz e-pastu

2. Klātienē -

Sociālajā dienestā – Rīgas iela 29A, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov.

Pie sociālā darbinieka pagastu pārvaldēs:

Bārbeles pagasta pārvaldē - „Tīrumi”, Bārbele, Bārbeles pag., Vecumnieku nov.

Kurmenes pagasta pārvaldē - „Pagastmāja”, Kurmene, Kurmenes pag., Vecumnieku nov.

Skaistkalnes pagasta pārvaldē - Skolas iela 1, Skaistkalne, Skaistkalnes pag., Vecumnieku nov.

Stelpes pagasta pārvaldē - „Stelpes pagasta nams”, Vecstelpe, Stelpes pag., Vecumnieku nov.

Valles pagasta pārvaldē - „Dzirnas”, Valle, Valles pag., Vecumnieku nov.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

1. Iesniegums - docveidlapa

2. Bērna dzimšanas apliecības kopija

Par pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti

Vecumnieku novada Domes saistošie noteikumi Nr.6 „Par Vecumnieku novada pašvaldības pabalstiem”, apstiprināti 24.03.2010. ar Vecumnieku novada Domes sēdes lēmumu

Pakalpojuma maksa

Bezmaksas

Atbildīgā persona

• Vecumniekos – sociālā darba organizatore Daina Caune, tel.63976766, e-pasts –

• Bārbelē - sociālās palīdzības organizatore Sandra Dreijere, tel.63946936, e-pasts –

• Stelpē – sociālā darbiniece Sarmīte Jukone, tel.63945076, e-pasts –

• Skaistkalnē – sociālā darbiniece Nita Kinaucka Briede, tel.63933207, e-pasts –

• Vallē – sociālā darbiniece Ilze Sauliča, tel.65152805, e-pasts –

• Kurmenē - sociālās palīdzības organizatore Sandra Dreijere, tel.65152694, e-pasts –

Pakalpojuma saņemšana

Pabalstu pārskaitot uz personas norādīto bankas kontu vai izmaksājot skaidrā naudā kasē

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Iesniegumi par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību tiek izskatīti 10 darba dienu laikā

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933