Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Bērna piedzimšanas pabalsts

Pakalpojuma nosaukums

Bērna piedzimšanas pabalsts

Pakalpojuma apraksts

Pabalstu tiesības ir saņemt vienam no vecākiem  vai personai, kura ar Vecumnieku novada bāriņtiesas lēmumu iecelta par aizbildni, ja šis pabalsts nav izmaksāts bērna vecākiem.

1. Ja bērna un abu vecāku deklarētā dzīvesvieta vismaz pēdējos sešus mēnešus pirms bērna piedzimšanas ir bijusi Vecumnieku novada administratīvajā teritorijā, pabalsta apmērs ir:

  • 145 euro par pirmo bērnu;
  • 215 euro par otro bērnu;
  • 360 euro par trešo un katru nākamo bērnu.

2. Ja bērna un viena vecāka deklarētā dzīvesvieta vismaz pēdējos sešus mēnešus pirms bērna piedzimšanas ir bijusi Vecumnieku novada administratīvā teritorija, pabalsta apmērs ir:

  • 75 euro par pirmo bērnu;
  • 110 euro par otro bērnu;
  • 180 euro par trešo un katru nākamo bērnu.

Pabalsta apmērs tiek noteikts pēc mātei dzimušo bērnu skaita. Pabalsta pieprasīšanai  persona vēršas Vecumnieku novada Dzimtsarakstu nodaļā. Pabalstu nepiešķir, ja bērns ievietots valsts, pašvaldības vai nevalstisko organizāciju bērnu ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā un ir pilnībā tās aprūpē.

Pakalpojuma pieprasīšana

1. Pa e-pastu – ja dokumenti sagatavoti atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, apliecinot tos ar drošu elektronisko parakstu, laika zīmogu, nosūtot uz e-pastu.

2. Klātienē – Vecumnieku novada Dzimtsarakstu nodaļā, Rīgas ielā 29A, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā.

 

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Iesniegums (veidne)

Par pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti

Vecumnieku novada Domes saistošie noteikumi Nr. 5 „Vecumnieku novada pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti”, apstiprināti 22.05.2019. ar Vecumnieku novada Domes sēdes lēmumu.

Pakalpojuma maksa

Bezmaksas

Atbildīgā persona

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Elga Kaļķe, , 63976409.

Pakalpojuma saņemšana

Pabalstu pārskaitot uz personas norādīto bankas kontu vai izmaksājot skaidrā naudā kasē.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Iesniegums tiek izskatīts mēneša laikā.

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933