Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā

Pakalpojuma nosaukums

Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā

Pakalpojuma apraksts

Pabalstu krīzes situācijā (situācijā, kurā ģimene (persona) katastrofas vai citu no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība) piešķir valstī noteiktās minimālās algas apjomā, neizvērtējot ģimenes vai personas ienākumus, bet ņemot vērā iepriekš neparedzamo apstākļu radīto zaudējumu sekas. Pabalstu piešķir, ja prasītāja iesniegums saņemts ne vēlāk kā triju mēnešu laikā no krīzes situācijas rašanās. Pabalsts netiek piešķirts, ja krīzes situācija radusies ģimenes vai personas vainas dēļ.

Pabalstu krīzes situācijā, kurā persona nokļuvusi ar Covid-19 izplatības ierobežošanu valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas saistītiem apstākļiem un pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama materiāla palīdzība, piešķir līdz 80 euro mēnesī. Pabalstu piešķir līdz Covid-19 izplatības ierobežošanas valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas spēkā esamības un viena mēneša termiņam pēc tā.

Pakalpojuma pieprasīšana

1. Pa e-pastu – ja dokumenti sagatavoti atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, apliecinot tos ar drošu elektronisko parakstu, laika zīmogu, nosūtot uz e-pastu:

2. Klātienē -

Sociālajā dienestā – Rīgas iela 29A, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov.

Pie sociālā darbinieka pagastu pārvaldēs:

Bārbeles pagasta pārvaldē - „Tīrumi”, Bārbele, Bārbeles pag., Vecumnieku nov.

Kurmenes pagasta pārvaldē - „Pagastmāja”, Kurmene, Kurmenes pag., Vecumnieku nov.

Skaistkalnes pagasta pārvaldē - Skolas iela 1, Skaistkalne, Skaistkalnes pag., Vecumnieku nov.

Stelpes pagasta pārvaldē - „Stelpes pagasta nams”, Vecstelpe, Stelpes pag., Vecumnieku nov.

Valles pagasta pārvaldē - „Dzirnas”, Valle, Valles pag., Vecumnieku nov.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

1. docIesniegums

2. Krīzes situācijas rašanās apliecinošu dokumentu

Par pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums, spēkā no 01.01.2003.

Vecumnieku novada Domes saistošie noteikumi Nr.5 „Par sociālās palīdzības sniegšanu Vecumnieku novadā”, apstiprināti 24.03.2010. ar Vecumnieku novada Domes sēdes lēmumu

Pakalpojuma maksa

Bezmaksas

Atbildīgā persona

• Vecumniekos – sociālā darbiniece Daina Caune, tel.63976766, e-pasts –

• Bārbelē - sociālās palīdzības organizatore Sandra Dreijere, tel.63946936, e-pasts –

• Stelpē – sociālā darbiniece Sarmīte Jukone, tel.63945076, e-pasts –

• Skaistkalnē – sociālā darbiniece Nita Kinaucka Briede, tel.63933207, e-pasts –

• Vallē – sociālā darbiniece Ilze Sauliča, tel.65152805, e-pasts –

• Kurmenē - sociālā darbiniece Nita Kinaucka Briede, tel.63933207, e-pasts –

Pakalpojuma saņemšana

Pabalstu pārskaitot uz personas norādīto bankas kontu vai izmaksājot skaidrā naudā kasē

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Sociālais dienests mēneša laikā izvērtē mājsaimniecības materiālos resursus un pieņem lēmumu.

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933