Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Pabalsts bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam, kurš sasniedzis pilngadību

Pakalpojuma nosaukums

Pabalsts bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam, kurš sasniedzis pilngadību

Pakalpojuma apraksts

Vienreizējs pabalsts tiek piešķirts, sasniedzot 18 gadu vecumu bez vecāku gādības palikušam bērnam, neizvērtējot personas materiālo stāvokli. Pabalsts tiek piešķirts -pastāvīgas dzīves uzsākšanai, sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei.

Pabalsts ikmēneša izdevumu segšanai tiek piešķirts valsts noteiktā sociālā pabalsta apjomā. Izmaksā katru mēnesi, ja bērns nepārtraukti turpina mācības vispārējās vidējās vai profesionālās izglītības iestādē, ir sekmīgs tās audzēknis

Pakalpojuma pieprasīšana

1. Pa e-pastu – ja dokumenti sagatavoti atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, apliecinot tos ar drošu elektronisko parakstu, laika zīmogu, nosūtot uz e-pastu

2. Klātienē -

Sociālajā dienestā – Rīgas iela 29A, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov.

Pie sociālā darbinieka pagastu pārvaldēs:

Bārbeles pagasta pārvaldē - „Tīrumi”, Bārbele, Bārbeles pag., Vecumnieku nov.

Kurmenes pagasta pārvaldē - „Pagastmāja”, Kurmene, Kurmenes pag., Vecumnieku nov.

Skaistkalnes pagasta pārvaldē - Skolas iela 1, Skaistkalne, Skaistkalnes pag., Vecumnieku nov.

Stelpes pagasta pārvaldē - „Stelpes pagasta nams”, Vecstelpe, Stelpes pag., Vecumnieku nov.

Valles pagasta pārvaldē - „Dzirnas”, Valle, Valles pag., Vecumnieku nov.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

1. docIesniegums

2. Izziņa par izglītības iestādi un sekmēm

Par pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti

Ministru kabineta noteikumi Nr.857 „Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās”, spēkā no 18.11.2005.

Vecumnieku novada Domes saistošie noteikumi Nr.5 „Par sociālās palīdzības sniegšanu Vecumnieku novadā”, apstiprināti 24.03.2010. ar Vecumnieku novada Domes sēdes lēmumu

Pakalpojuma maksa

Bezmaksas

Atbildīgā persona

• Vecumniekos – sociālā darba organizatore Daina Caune, tel.63976766, e-pasts –

• Bārbelē - sociālās palīdzības organizatore Sandra Dreijere, tel.63946936, e-pasts –

• Stelpē – sociālā darbiniece Sarmīte Jukone, tel.63945076, e-pasts –

• Skaistkalnē – sociālā darbiniece Nita Kinaucka Briede, tel.63933207, e-pasts –

• Vallē – sociālā darbiniece Ilze Sauliča, tel.65152805, e-pasts –

• Kurmenē - sociālā darbiniece Nita Kinaucka Briede, tel. 27877075, e-pasts

Pakalpojuma saņemšana

Pabalstu pārskaitot uz personas norādīto bankas kontu vai izmaksājot skaidrā naudā kasē

 

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Sociālais dienests mēneša laikā izskata iesniegumu un pieņem lēmumu.

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933