Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Asistenta pakalpojums

Pakalpojuma nosaukums

Asistenta pakalpojums

Pakalpojuma apraksts

Pakalpojumu ir tiesības saņemt personai ar I vai II invaliditātes grupu un personai no piecu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, ja tai asistents nepieciešams tādu darbību veikšanai ārpus mājokļa, kuras tā funkcionēšanas ierobežojumu dēļ nevar veikt to pašas un patstāvīgi.

Pakalpojuma pieprasīšana

1. Pa e-pastu – ja dokumenti sagatavoti atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, apliecinot tos ar drošu elektronisko parakstu, laika zīmogu, nosūtot uz e-pastu

2. Klātienē -

Sociālajā dienestā – Rīgas iela 29A, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov.

Pie sociālā darbinieka pagastu pārvaldēs:

Bārbeles pagasta pārvaldē - „Tīrumi”, Bārbele, Bārbeles pag., Vecumnieku nov.

Kurmenes pagasta pārvaldē - „Pagastmāja”, Kurmene, Kurmenes pag., Vecumnieku nov.

Skaistkalnes pagasta pārvaldē - Skolas iela 1, Skaistkalne, Skaistkalnes pag., Vecumnieku nov.

Stelpes pagasta pārvaldē - „Stelpes pagasta nams”, Vecstelpe, Stelpes pag., Vecumnieku nov.

Valles pagasta pārvaldē - „Dzirnas”, Valle, Valles pag., Vecumnieku nov.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

1. docIesniegums

2. Likumiskā pārstāvja pārstāvības tiesības apliecinošu dokumentu (kopiju), ja asistenta pakalpojumu pieprasa personas likumiskais pārstāvis;

3. Veselības un darbaspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀK) atzinumu, ja pakalpojumu pieprasa persona, vecāka par 18 gadiem;

4. Darba devēja apliecinājumu, ja persona strādā;

5. Izglītības iestādes apliecinājumu, ja persona mācās;

6. Dienas aprūpes centra vai cita rehabilitācijas pakalpojuma sniedzēja apliecinājumu, ja persona apmeklē attiecīgās institūcijas.

Par pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti

Invaliditātes likums , spēkā no 15.11.2012.; Ministru kabineta noteikumi Nr.942 „Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā” spēkā no 18.12.2012.

Pakalpojuma maksa

Bezmaksas

Līdzekļu apmērs asistenta pakalpojumam tiek noteikts atbilstoši valsts budžetā attiecīgajā gadā asistenta pakalpojuma nodrošināšanai piešķirtajiem līdzekļiem.

Asistenta pakalpojumu persona var sniegt vairākām personām ar invaliditāti, nepārsniedzot 40 stundas nedēļā.

Atbildīgā persona

• Vecumniekos – sociālā darbiniece Daina Caune, tel.63976766, e-pasts

• Bārbelē - sociālās palīdzības organizatore Sandra Dreijere, tel.63946936, e-pasts –

• Stelpē – sociālā darbiniece Sarmīte Jukone, tel.63945076, e-pasts –

• Skaistkalnē – sociālā darbiniece Nita Kinaucka Briede, tel.63933207, e-pasts –

• Vallē – sociālā darbiniece Ilze Sauliča, tel.65152805, e-pasts –

• Kurmenē -  sociālās palīdzības organizatore Sandra Dreijere, tel.65152694, e-pasts –

Pakalpojuma saņemšana

Klātienē Sociālajā dienestā – Rīgas iela 29A, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Iesniegumi par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību tiek izskatīti 10 darba dienu laikā.

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933