Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Izziņa par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam

Pakalpojuma nosaukums

Izziņa par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam

Pakalpojuma apraksts

Izziņa apliecina, ka ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu un tās vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 128.06 euro

Pakalpojuma pieprasīšana

Klātienē -

1. Sociālajā dienestā – Rīgas iela 29A, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov.

2. Pie sociālā darbinieka pagastu pārvaldēs:

Bārbeles pagasta pārvaldē - „Tīrumi”, Bārbele, Bārbeles pag., Vecumnieku nov.

Kurmenes pagasta pārvaldē - „Pagastmāja”, Kurmene, Kurmenes pag., Vecumnieku nov.

Skaistkalnes pagasta pārvaldē - Skolas iela 1, Skaistkalne, Skaistkalnes pag., Vecumnieku nov.

Stelpes pagasta pārvaldē - „Stelpes pagasta nams”, Vecstelpe, Stelpes pag., Vecumnieku nov.

Valles pagasta pārvaldē - „Dzirnas”, Valle, Valles pag., Vecumnieku nov.

3. Pa e-pastu – ja dokumenti sagatavoti atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, apliecinot tos ar drošu elektronisko parakstu, laika zīmogu, nosūtot uz e-pastu:

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Sociālajā dienestā jāuzrāda: personas pase; bērniem - dzimšanas apliecības.

Sociālajā dienestā jāiesniedz (oriģināli):

1. docIesniegums

2. izziņa par ienākumiem no algota darba pēdējo trīs mēnešu laikā (pēc iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu nomaksas);

3. citi ienākumus, īpašumus un uzkrājumus apliecinoši dokumenti (ienākumi no saimnieciskās darbības, nekustamās mantas īres, saņemtie dāvinājumi, atsevišķi dzīvojoša laulātā materiālais atbalsts ģimenei);

4. dokuments, kas apliecina saņemto uzturlīdzekļu apmēru, ja ģimenē kāds no vecākiem nepiedalās bērna audzināšanā; skolniekiem, studentiem - izziņa no mācību iestādes;

5. dokumenti, kas apliecina papildus ienākumus, naudas uzkrājumus un īpašumus.

6. Bezdarbniekiem jābūt reģistrētiem Nodarbinātības valsts aģentūrā.

7. Banku izdrukas par ieņēmumiem par pēdējiem trīs pilnajiem mēnešiem.

8. Iztikas līdzekļu deklarācija

Par pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti

Ministru kabineta noteikumi Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”, spēkā no 01.04.2010.

Pakalpojuma maksa

Bezmaksas

Atbildīgā persona

• Vecumniekos –  sociālā darbiniece Daina Caune, tel.63976766, e-pasts

• Bārbelē - sociālās palīdzības organizatore Sandra Dreijere, tel.63946936, e-pasts –

• Stelpē – sociālā darbiniece Sarmīte Jukone, tel.63945076, e-pasts –

• Skaistkalnē – sociālā darbiniece Nita Kinaucka Briede, tel.63933207, e-pasts –

• Vallē – sociālā darbiniece Ilze Sauliča, tel.65152805, e-pasts –

• Kurmenē - sociālās palīdzības organizatore Sandra Dreijere, tel.65152694, e-pasts –

Pakalpojuma saņemšana

1. Klātienē -

Sociālajā dienestā – Rīgas iela 29A, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov.

Pie sociālā darbinieka pagastu pārvaldēs:

Bārbeles pagasta pārvaldē - „Tīrumi”, Bārbele, Bārbeles pag., Vecumnieku nov.

Kurmenes pagasta pārvaldē - „Pagastmāja”, Kurmene, Kurmenes pag., Vecumnieku nov.

Skaistkalnes pagasta pārvaldē - Skolas iela 1, Skaistkalne, Skaistkalnes pag., Vecumnieku nov.

Stelpes pagasta pārvaldē - „Stelpes pagasta nams”, Vecstelpe, Stelpes pag., Vecumnieku nov.

Valles pagasta pārvaldē - „Dzirnas”, Valle, Valles pag., Vecumnieku nov.

2. Pa pastu – uz iesniegumā norādīto adresi.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Iesniegumi par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību tiek izskatīti 10 darba dienu laikā

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933