Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Pašvaldības atbalsts audžuģimenei/specializētajai audžuģimenei

Pakalpojuma nosaukums

Pašvaldības atbalsts audžuģimenei/specializētajai audžuģimenei

Pakalpojuma apraksts

Pabalsta apmēri:

1. Pašvaldība, kuras bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi, pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās audžuģimenē vai pie aizbildņa pilngadību sasniegušajam bērnam izmaksā naudas līdzekļus patstāvīgas dzīves uzsākšanai, kuru apmērs nav mazāks par 218,00 euro un personām ar invaliditāti kopš bērnības nav mazāks par 327,00 euro.

2. Pašvaldība, kuras bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi, pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās pilngadību sasniegušajam bērnam piešķir vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei sakarā ar patstāvīgas dzīves uzsākšanu. Minētā pabalsta apmērs nedrīkst būt mazāks par 820,05 euro, un tas paredzēts, lai aprīkotu mājokli ar nepieciešamo sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra minimumu.

3. Ja pilngadību sasniegušais bērns studē augstskolā vai koledžā, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus diplomus, un saskaņā ar studiju procesu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi apgūst studiju programmu, pašvaldība, kuras bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi, viņam izmaksā pabalstu ikmēneša izdevumiem, kas nav mazāks par 109,00 euro un personām ar invaliditāti kopš bērnības nav mazāks par 163,00 euro.

Pakalpojuma pieprasīšana

1.    Atlīdzību izmaksā pamatojoties uz bāriņtiesas lēmumu un Ministru kabineta noteikumiem, pašvaldības un audžu ģimenes savstarpēji noslēgtajiem līgumiem par bērna ievietošanu audžuģimenē.

2.    Pašvaldība sagatavo Līgumu par bērna ievietošanu audžuģimenē vai specializētajā audžuģimenē. Līgumā tiek atrunāta pabalsta izmaksas kārtība, termiņš u.c nosacījumi.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Bāriņtiesas lēmums par bērna ievietošanu audžuģimenē vai specializētajā audžuģimenē.

Par pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti

Ministru kabineta noteikumi Nr.857 “Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās”.

Pakalpojuma maksa

Bezmaksas

Atbildīgā persona

Sociālā dienesta vadītāja Ina Jankeviča, telefons 63976733, 20219567, e-pasts-

Pakalpojuma saņemšana

Pabalstu pārskaitot uz personas norādīto bankas kontu. 

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933