Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Par Sociālā dienesta darbību 2016. gadā

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums nosaka, ka Sociālajam dienestam ir jāadministrē pašvaldības budžeta līdzekļi, kas novirzīti sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanai. Ievērojot to, Sociālais dienests sniedz informāciju par tā darbību 2016. gadā.

Sociālā palīdzība tiek sniegta pamatojoties uz Vecumnieku novada Domē apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem Nr.5 “Par sociālās palīdzības sniegšanu Vecumnieku novadā”. Sociālajai aizsardzībai (naudas un materiālais atbalsts) kopā 2016. gadā izlietoti 70184 eiro. Sociālajam dienestam dažkār pārmet, ka līdzekļi tiek novirzīti ne tām ģimenēm(personām), kurām tas būtu visvairāk nepieciešams. Šādam apgalvojumam nevar piekrist, jo sociālā palīdzība tiek sniegta, ievērojot normatīvo aktu prasības un pašvaldības saistošos noteikumus.

Vislielākais budžeta izlietojums novirzīts sociālajām garantijām, kuras ietver sevī bez vecāku gādības palikušo bērnu atbalstu: izlietoti 40460 eiro, tie ir bērni, kuri atrodas audžuģimenēs un turpina sekmīgi mācīties pēc pilngadības sasniegšanas. 2016. gadā audžuģimenēs uzturējās 15 novada bērnu, kuru uzturam, higiēnas precēm un mīkstajam inventāram izmaksāti 37175 eiro, jo katram bērnam no pašvaldības budžeta tika atvēlēti 60% no valstī noteiktās minimālās algas, t.i. 222 eiro mēnesī. Savukārt, pabalstos bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam, kurš sekmīgi turpina mācības, izmaksāti 3285 eiro, katram maksājot 64.03 eiro mēnesī, pavisam kopā tādi ir 5 bērni. Nākas secināt, ka ši mērķa grupa ir tā, kurai atbalsts un palīdzība patiešām ir vajadzīga.

Otra lielākā pozīcija, kur izlietoti budžeta līdzekļi, ir dzīvokļa pabalstos: 25915 eiro. Tas ir pabalsts, kurš paredzēts kurināmā iegādei: 23036 eiro un komunālo pakalpojumu atmaksai: 2879 eiro. Šo pabalstu ir saņēmušas 141 ģimene jeb 230 personas. Arī šo pabalstu ir saņēmušas ģimenes ar bērniem, kas neapstiprina iepriekš minēto apgalvojumu.

2016. gadā GMI (garantētā minimālā līmeņa) nodrošināšanai, kas ir pabalsts, kur personām ir viszemākie ienākumi, un lai to saņemtu ir jāveic līdzdarbības pienākumi, tērēti 913 eiro. Gada laikā GMI pabalstu saņēmušas 9 personas.

Pabalstos ārkārtas situācijā, kuru piešķir neizvērtējot personas ienākumus, iztērēti 1185 eiro. Tās ir situācijas, kuras radušās ugunsnelaimes, akūtu saslimšanas gadījumu vai iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ. Palīdzība ir bijusi nepieciešama 4 personām.

Pārējie pabalsti, kuri tiek maksāti, pamatojoties uz Vecumnieku novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Par Vecumnieku novada pašvaldības pabalstiem”, 2016.gadā izlietoti 36090 eiro. Visvairāk līdzekļu izlietots bērna piedzimšanas pabalstā: 10115 eiro. Apbedīšanas pabalstam izlietoti 5940 euro un 90 politiski represēto personu sveikšanai izlietoti 4150 euro. Aprūpes mājās pakalpojuma nodrošināšanai izlietoti 9965 euro un šo pakalpojumu sniedz biedrība “Latvijas Samariešu apvienība”. Pērn aprūpes mājās pakalpojumu izmantoja 10 Vecumnieku novada iedzīvotāji.

Sociālā dienesta speciālisti sniedz ne tikai sociālo palīdzību, bet organizē vai administrē sociālos pakalpojumus. Sociālie pakalpojumi ietver sevī sociālo darbu, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.

2016. gadā 7 personas ir ievietotas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās, kas ir par 5 personām mazāk nekā 2015. gadā. Vecumnieku novada pensionāri un invalīdi tiek ievietoti pansionātā "Atvasara".

Aprūpes un rehabilitācijas pakalpojums nepieciešams ne tikai veciem cilvēkiem, bet arī bērniem. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu dzīvesvietā, t.i., psihologa konsultācijas, saņēmuši 5 bērni, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām, un 15 šādi bērni sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņēmuši krīzes centā. Šie pakalpojumi tiek apmaksāti no valsts budžeta līdzekļiem, bet tos administrē Sociālais dienests.

Sociālais dienests administrē pakalpojumu, pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.790 “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām”.  Pērn šo pakalpojumu izmantoja viena persona.

Sociālais dienests turpina administrēt asistenta pakalpojumus pašvaldībā, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr.942 „Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā”. Noteikumi nosaka, ka asistenta pakalpojumu var saņemt pieaugušie cilvēki ar I vai II invaliditātes grupu, pamatojoties uz Veselības un darbspēju ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) atzinumu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību un bērni no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, pamatojoties uz VDEĀVK atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem. Šo pakalpojumu izmantoja 13 novada iedzīvotāji.

Sociālie darbinieki turpina aizpildīt personas ikdienas aktivitāšu un vides novērtējuma anketu, ja ekspertīze jāveic medicīnisko indikāciju noteikšanai pie īpašas kopšanas pabalsta. 2016. gadā aizpildītas 59 anketas. Tas ir ļoti darbietilpigs un atbildīgs process, jo iedzīvotājiem pēc Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas izvērtēšanas dod iespēju saņemt īpašas kopšanas pabalstu.

Sociālais dienests administrē arī sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanu institūcijā personām ar funkcionāliem traucējumiem darba spējas vecumā, politiski represētām personām, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem. 2016. gadā tika noformēti 19 iesniegumi, kuri nosūtīti Sociālās integrācijas valsts aģentūrai, kur pēc dokumentu izskatīšanas pieņem lēmumu par uzņemšanu rindā uz sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem. Jāatzīmē, ka uz pakalpojumu nākas gaidīt gadu vai pat ilgāk.

2016. gadā Sociālais dienests ir veicis 2723 darbības, lai palīdzētu un sniegtu atbalstu novada iedzīvotājiem. 691 personai noformēta sociālās palīdzības sniegšana: piešķirts trūcīgas personas statuss un noformēts kāds no pabalstu veidiem. Ir veiktas 551 apsekošanas klientu dzīves vietā, lai noskaidrotu uz vietas esošo situāciju par nepieciešamību piešķirt trūcīgas personas statusu, ko nosaka MK noteikumu Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu.” 7. punkts. Apsekošana tiek veikta arī ģimenēs, par kurām tiek sniegta informācija un kuras atrodas Sociālā dienesta redzeslokā, lai izvērtētu apstākļus, kādi ir radīti bērna augšanai un attīstībai.

2016. gadā novadā bija 75 riska ģimenes, kurām ir jāpievērš īpaša uzmanība, jāvērtē šie riski, jāsastāda rehabilitācijas plāni, lai radītu bērnu augšanai un attīstībai labvēlīgus apstākļus, mācītu viņiem prasmes, iemaņas un mīlestību pret saviem bērniem un tuvākajiem.

Sociālajā dienestā pastāvīgi notiek konsultācijas, apsekošanas, starpprofesionāļu tikšanās. 2016. gadā bija 31 starpprofesionāļu sēde. Tās ir Sociālā dienesta, Bāriņtiesas, Valsts policijas, izglītības iestāžu, pašvaldības kārtībnieku, psihologa tikšanās reizes, kad tiek runāts un spriests par kādu konkrētu sociālo gadījumu.

Sociālā dienesta speciālisti sadarbībā ar NVO “Odikozāra” un “Kurmenes viļņi” noorganizēja trīs tematiskas nometnes: martā, jūlijā, oktobrī.

Vecumnieku novada pašvaldība ir parakstījusi vairākus līgums par iespēju piedalīties Eiropas Sociālā fonda projektos, kuros aktīvu dalību deleģēts veikt Sociālajam dienestam:

  • 26.01.2016. tika noslēgts sadarbības līgums ar Zemgales plānošanas reģionu par projekta “Atver sirdi Zemgalē” īstenošanu. Minētais projekts ir deinstitucionalizācijas projekts. Uz doto brīdi  pieejamās aktivitātes ir: bērni ar invaliditāti un viņu vecāki var bez maksas saņemt “Atelpas brīža” pakalpojumu – bērna līdz 17.g.v. (ieskaitot) īslaicīgai aprūpei un uzraudzībai pie pakalpojuma sniedzēja un aprūpes pakalpojumu – bērna līdz 4 g.v (ieskaitot) aprūpei un uzraudzībai līdz 50h nedēļā bērna dzīvesvietā;
  • Ir parakstīts līgums ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru par sadarbību Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” projektā “PROTI un DARI!”. Atbalsta mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieki. Izmantojot iespēju, aicinām ikvienu, kuram būtu zināms šads jaunietis, sniegt informāciju Sociālajam dienestam, zvanot 63976733 vai 20219567 vai vērsties pie tuvākā sociālā darba speciālista;
  • Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir sagatavojusi un parakstījusi vienošanos par projektu Nr.9.2.4.2/16/I/037 “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Vecumnieku novadā”, kura ietvaros tiks piedāvātas informatīvi izglītojošas lekcijas, kā arī praktiskas nodarbības Vecumnieku novada iedzīvotājiem veselības veicināšanā un slimību profilaksē.

Ar katru gadu budžeta līdzekļi sociālajai palīdzībai samazinās un tādēļ parādās iespēja budžeta līdzekļus novirzīt jaunu sociālo pakalpojumu attīstībai, iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai. Pašvaldība 2016. gada nogalē iegādājās īpašumu Bauskas ielā 4, Vecumnieku pagastā – Sarkano skolu, kuru plānots pārveidot par daudzfunkcionālo dienas centru, piesaistot arī Eiropas struktūrfonda līdzekļus. Tā būs iespēja dienas laikā sniegt psihosociālo palīdzību, sociālo prasmju un iemaņu attīstību un brīvā laika pavadīšanas iespējas Vecumnieku novada iedzīvotājiem.

Uzsveram, ka sociālā darba speciālisti ikdienā veic darbības, lai palīdzētu personām, ģimenēm, personu grupām un sabiedrībai kopumā veicināt vai atjaunot savu spēju sociāli funkcionēt, taču, vēršoties Sociālajā dienestā, cilvēks sagaida, ka tiks apmierinātas visas viņa vēlmes un vajadzības, bet, nesaņemot šo gaidīto palīdzību, cilvēks ir neapmierināts. Sociālie pakalpojumi un palīdzība tiek sniegta likumā noteiktā kārtībā, iesniedzot visus nepieciešamos dokumentus un izvērtējot reālo situāciju.

Lai varētu novērtēt sociālo darbinieku darba kvalitāti, ir izstrādātas vairākas instrukcijas, kas palīdz strukturēt ikdienā veicamos darbus, kā arī katru gadu tiek veikta iedzīvotāju un pansionātos dzīvojošo klientu anketešana, lai novērtētu sociālo pakalpojumu kvalitāti.

Ina Jankeviča
Vecumnieku novada
Sociālā dienesta vadītāja

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933