Lapas karte

Youtube

Draugiem

Facebook

Aktuālais

SIA “Mūsu saimnieks”, vienotais reģistrācijas numurs: 43603018936, juridiskā adrese: Ceriņu iela 9A, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933, tarifa projekta iesniegšanas datums 19.08.2019. Vecumnieku novada Domei iesniedza siltumenerģijas ražošanas, piegādes un tirdzniecības tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar izstrādāto Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk - SPRK) metodiku, 2017.gada 16.novembra SPRK padomes lēmumā Nr.1/29 "Noteikumi par iepazīšanos ar tarifa projektu" noteikto kārtību.

Ugunsdrošības instrukcija daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem, īrniekiem, nomniekiem un iedzīvotājiem. Izstrādāta saskaņā ar 2016.gada 19.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr. 238 "Ugunsdrošības noteikumi", kuri stājās spēkā 2016.gada l.septembrī, un ir saistoša visiem daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, Vecumniekos, dzīvokļu īpašniekiem, īrniekiem, nomniekiem un iedzīvotājiem.

Ar Vecumnieku novada Domes sēdes lēmumu 2018. gada 23. maijā apstiprināts tarifs ūdens ieguves, uzkrāšanas, sagatavošanas lietošanai un piegādei centralizētajā ūdensvada tīklā Piebalgu ciemā, Vecumnieku pagastā, kas stājas spēkā no 2018. gada 1. jūlija.

Pamatojoties uz SIA “Mūsu saimnieks” 21.09.2015. apstiprināto mutiskas izsoles nolikumu, SIA “Mūsu saimnieks” izsoles komisija 2015. gada 8.oktobrī plkst.10.00 rīkoja mutisku izsoli par katlu mājas Rīgas ielā 43, Vecumniekos 240.1m2 platībā ( turpmāk- Objekts) nomas tiesību iegūšanu par visaugstāko nosolīto nomas maksu.

Ūdensskaitītāju rādījumus pagaidām varat iesniegt:

Beidzoties ūdensskaitītāju ekspluatācijas laikam, kas Ministru kabineta 2007.gada 9.janvāra noteikumos Nr.40 "Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu" noteikts 4 gadi, jāveic tā verifikācija (pārbaude). Ja 3 mēnešu laikā pēc ekspluatācijas termiņa beigām netiek uzstādīts un noplombēts jauns vai verificēts esošais ūdensskaitītājs, tas ir bojāts, kā arī gadījumos, ja dzīvoklī vispār nav uzstādīts ūdensskaitītājs, Ministru kabineta 2008.gada 9.decembra noteikumu Nr.1013 "Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu" 19.1 punkts nosaka, ka ūdens patēriņa starpība tiek segta to sadalot atbilstoši dzīvokļu skaitam, kur nav ievērotas šo Ministru kabineta noteikumu prasības.

Atgādinām, ka ir ļoti svarīgi noteiktajā laikā uzņemt un paziņot ūdensskaitītāja rādījumus. Rādījumi jāuzņem mēneša pēdējā darba dienā un jānoziņo līdz nākamā mēneša 5. datumam, jo no tā atkarīga patērētā ūdens starpība starp mājas kopējo skaitītāju un dzīvokļos esošajiem, par ko Jums nākas maksāt papildus, nevaram savlaicīgi izveidot rēķinus visai mājai, kamēr kaut viens no mājas nav nodevis rādījumus. Vēlāk iesniegtie ūdensskaitītāja rādījumi netiks ņemti vērā un maksu par patērēto ūdeni, kanalizāciju datorprogramma aprēķinās automātiski, ņemot vērā 3 pēdējo mēnešu vidējo ūdens patēriņu, bet ne ilgāk kā 3 mēnešus pēc kārtas (Ministru kabineta 2008.gada 9.decembra noteikumi Nr.1013 "Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu"  29.punkts).

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933