Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Ugunsdrošības instrukcija

Ugunsdrošības instrukcija daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem, īrniekiem, nomniekiem un iedzīvotājiem. Izstrādāta saskaņā ar 2016.gada 19.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr. 238 "Ugunsdrošības noteikumi", kuri stājās spēkā 2016.gada l.septembrī, un ir saistoša visiem daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, Vecumniekos, dzīvokļu īpašniekiem, īrniekiem, nomniekiem un iedzīvotājiem.

 

 1. Vispārīgās prasības.
 • Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokju īpašniekiem, īrniekiem,  nomniekiem  un iedzīvotājiem  (turpmāk tekstā­ personām) ir pienākums rūpēties par sava dzīvokja, kā arī dzīvojamās mājas palīgtelpu  un koplietošanas telpu ugunsdrošību.
 • Personu pienākumi ir:
  1. 1. nepieļaut ugunsgrēka izcelšanos vai darbības, kas var novest pie ugunsgrēka;

1.2. apgūt un ievērot ugunsdrošības instrukcijas prasības, zināt kā rīkoties ugunsgrēka  un evakuācijas gadījumā;

1.3. nekavējoties ziņot par ugunsgrēka izcelšanos VUGD, nosaucot objekta adresi, ugunsgrēka  izcelšanās vietu, ziņotāja vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru, kā arī pieprasīto papildu informāciju par ugunsgrēku;

1.4. izmantot tikai tās ugunsdrošības ierīces, kuras ir lietošanas kārtībā, ievērojot to ekspluatācijas noteikumus;

1.5. informēt ugunsgrēka dzēšanas un glābšanas darbu vadītāju par cilvēkiem, kas atrodas vai varētu atrasties ugunsgrēka apdraudētajā zonā, ugunsdzēšanas ūdens ņemšanas vietām un piebraukšanas cejiem, objekta sprādzienbīstamību  un ugunsbīstamību;

 • 1.6. personām smēķēšana ir atjauta tikai ārpus dzīvojamās ēkas telpām, ne tuvāk kā 10 m attālumā no ieejas dzīvojamā ēkā.
 • Par ugunsdrošības instrukcijas prasību neievērošanu, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokju īpašnieki, īrnieki, nomnieki un iedzīvotāji var tikt saukti pie disciplinārās, administratīvās vai kriminālās atbildības atkarībā no pārkāpumu seku lieluma saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

2. Iespējamie ugunsdrošības riska faktori.

 • Iespējamie riska faktori, kas var izraisīt ugunsgrēku dzīvojamās mājas telpās:

2.1. personas drošības nosacījumu neizpilde vai neuzmanīga rīcība ar uguni , tajā skaitā bērnu spēles ar atklātu uguni;

2.2. drošības noteikumu neizpilde, izmantojot vietējās apkures, elektrības un gāzes iekārtas, ierīces un elektroinstalācijas;

2.3. noteikumu pārkāpumi, glabājot bīstamas vietas un materiālus , kā arī ugunsbīstamo darbu veikšana;

2.4. smēķēšana  neparedzētās vietās;

2.5. cilvēku ļaunprātīga rīcība.

 1. Daudzdzīvokļu dzīvojamās teritorijas un telpu uzturēšanas kārtība
 • Dzīvojamās mājas teritorijā ir aizliegts:
 • veikt metināšanas vai remonta darbus bez rakstiskas atjaujas, kā arī mazgāt detaļas ar viegli uzliesmojošiem šķidrumiem;
 • pārsniegt novietošanai noteikto transportlīdzekju skaitu, neievērot paredzēto transportlīdzekju  izvietojumu, samazināt attālumus starp transportlīdzekjiem,  kā arī starp transportlīdzekjiem  un dzīvojamo ēku;
 • sildīt dzinējus vai degvielas tvertni ar atklāto uguni;

3.4.   glabāt degtspējīgus materiālus, preces, iekārtas, atkritumus u.c. priekšmetus;

3.5.   kurināt ugunskurus,  dedzināt atkritumus un citus materiālus;

3.6.  ceļus un piebrauktuves pie dzīvojamās ēkas uztur tā, lai nodrošinātu  ugunsdzēsības automobiļu piekļūšanu;

3.7.  dzīvojamās mājas atkritumu savākšanas konteinerus izmanto tikai un vienīgi sadzīves atkritumiem. Stingri aizliegts sadzīves atkritumu konteinerus izmantot degtspējīgu un citu bīstamo atkritumu novietošanai un uzglabāšanai;

3.8.  personīgo autotransportu nav atļauts novietot tā, lai tas norobežotu teritoriju pie dzīvojamās mājas un traucētu  ugunsdzēsības automobiļu piekļūšanu dzīvojamai ēkai;

3.9.  evakuācijas ceļus (izejas, kāpņu telpas, gaiteņus) nedrīkst pieblīvēt ar mēbelēm, iekārtām un citiem priekšmetiem, kā arī izmantot citiem nolūkiem;

3.10. izmaiņas  ēkas telpu  plānojumā  vai  to funkcionālajā  izmantošanā  atļautas  tikai  ievērojot  normatīvajos  aktos noteiktās ugunsdrošības  normu   prasības.

3.11. būvniecība dzīvoklī ar izmaiņām telpu plānojumā , ugunsbīstamie darbi u.c. darbības tiek veiktas tikai iepriekš tos saskaņojot normatīvajos aktos paredzētajā  kārtībā;

3.12. bēniņu, pagrabu un tehniskās telpas noslēdz, lai nepieļautu nepiederošu personu iekjūšanu tajās.

 • Dzīvojamā mājā aizliegts:

3.13. smēķēt, izņemot speciāli norādītās vai iekārtotās vietas, kurām jābūt aprīkotām ar drošības zīmēm;

3.14. piejaut mazgadīgu bērnu darbību pie azes iekārtām vai elektroietaisēm;

  3.15. mest izsmēķus pāri lodžijas margām, pāri logiem, kāpņu telpās, sadzīves atkritumu konteineros un citās              neparedzētās vietās;

3.16. smēķēt lodžijās, kāpņu telpās un citās dzīvojamās mājas koplietošanas telpās;

3.17. bojāt dzīvojamās mājas ieejas/izejas durvis;

3.18. izmantot bēniņus, tehniskos stāvus un tehniskās telpas būvprojektā  neparedzētiem  nolūkiem;

3.19. novietot degtspējīgus materiālus, preces un preces erosol iepakojumā uz apsildīšanas ierīcēm un elektriskajām  lampām;

3.20. glabāt azes balonus, kā arī īpaši viegli uzliesmojošus šķidrumus pagrabos, bēniņos, kāpņu telpās un lodžijās;

3.21. telpu uzkopšanai izmantot uzliesmojošus šķidrumus, kuri nav speciāli paredzēti šim nolūkam;

3.22. izliet uzliesmojošus  šķidrumus mājas kanalizācijā;

3.23. atstāt bez uzraudzības degtspējīgus atkritumus , uzliesmojošus  šķidrumus un izmantotos slaukāmos materiālus;

3.24. izmantot un glabāt ķīmiskās vielas, ķīmiskos produktus un materiālus, kuru sprādzienbīstamības un ugunsbīstamības raksturojums nav zināms;

3.25. glabāt uzliesmojošus šķidrumus fasējumā vai tarā, kas nav paredzēta ražotāja lietošanas un glabāšanas tehniskos noteikumos;

3.26. atstāt bez uzraudzības elektriskajam  tīklam pievienotas sadzīves elektriskās iekārtas, ja to nepieļauj tehniskās ekspluatācijas noteikumi;

3.27. atkausēt aizsalušos cauruļvadus, izmantojot atklātu uguni;

3.28. izmantot ierīces ar atklātu uguni, neievērojot  to ekspluatācijas noteikumus;

3.29. patvaļīgi ierīkot un izmantot gāzes, elektriskās apkures un citas ierīces, kas nav paredzētas izmantošanai dzīvojamās mājas telpās;

3.30. izmantot bojātas elektroietaises (ierīces, rozetes, pagarinātājus u.tml.) vai elektroiekārtas, kas nav aprīkotas ar aizsargierīcēm pret īssavienojumiem  un pārslodzi, strāvas noplūdi un citiem ekspluatācijas režīma pārkāpumiem,  kas var izraisīt ugunsgrēku;

3.31. izmantot paštaisītas  elektriskās sildierīces;

3.32. lietot nekalibrētus un paštaisītus elektrotīklu  aizsardzības drošinātājus;

3.33. izmantot vadus un kabeļus ar bojā tu izolāciju, kā arī savienot tos veidā, kas rada bīstamu pārejas pretestību;

3.34. iejaukties kāpņu telpās esošu sadales skapju un tajos pieslēgtu elektroierīču darbībā bez rakstiskas atļaujas.

 • Evakuācijas ceļos aizliegts :
  • 3.35. novietot priekšmetus, mēbeles un iekā,rtas, ja tās samazina būvnormatīvos noteikto evakuācijas ceļu platību;
  • 3.36. ierīkot noliktavas un pieliekamas, kā arī glabāt dažādus materiālus kāpņu telpās;
  • 3.37. aizkraut ar mēbelēm, iekārtām un priekšmetiem evakuācijai vai glābšanai paredzētās izejas, durvis uz lodžijām u.c. iespējamos evakuācijas ceļus.
  • Stingri aizliegts demontēt vai pilnīgi noslēgt (tādā veidā, ka to lietošana evakuācijai vairs nav iespējama) evakuācijas kāpnes, lūkas, pārejas uz lodžijām.
 • Jaunas prasības personām atbilstoši 2016.gada 19.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem  Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi", kuras attiecās uz dzīvokļu īpašumiem:
 • no 2020.gada l.janvāra personām ir pienākums aprīkot savu dzīvokli ar vismaz vienu autonomu ugunsgrēka detektoru, kas reaģē uz dūmiem. Autonomo ugunsgrēka detektoru var aizstāt ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu.
 • no 2019.gada  l.janvāra personām  ir aizliegts daudzdzīvokju mājas dabīgās ventilācijas kanālam pievienot mehāniskās ventilācijas iekārtu (tvaika nosūcēju) , ja telpā izvietota gāzes ierīce un nav citas ventilācijas , kas nodrošina pastāvīgu gaisa apmaiņu telpā un noplūdušās gāzes novadīšanu  ārpus būves.
  • Ieteikumi un rekomendācijas:
 • personām ieteicams uzstādīt dzīvojamās telpās vismaz vienu ugunsdzēsības  aparātu;
 • personām  ieteicams sekot !īdzi telpās ierīkotu elektroietaišu un elektroierīču darbspējai un veikt to nomaiņu uzreiz, beidzoties paredzētajam  ekspluatācijas termiņam;
 • personām ieteicams nodrošināt pastāvīgi  dzīvojošos iedzīvotājus ar speciālām gāzmaskām ugunsgrēka vai evakuācijas gadījumā.
 1. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku, īrnieku un nomnieku  pienākumi  un rīcība ugunsgrēka gadījumā.
 • Ugunsdzēsēju izsaukšanas kārtība :
  • 4.1. katram, kas atklājis ugunsgrēka izcelšanos nekavējoties par to jāziņo Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam pa tālr. 112, sniedzot sekojošu informāciju :
 • objekta adrese;
 • ugunsgrēka izcelšanās vieta;
 • savs vārds, uzvārds un tālruņa numurs;
 • pārējo VUGD pieprasīto informāciju.

 Noteikti jāpārliecinās vai paziņojums pareizi saprasts. Tālruni var izslēgt vai nolikt klausuli tikai pēc tam, kad to izdarījis Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta operators.   ·

 • 4.2. personām, kas atklājušas ugunsgrēka izcelšanos, jāziņo par to dzīvojamās mājas pārvaldniekam, kāpņu telpas vecākajam, sētniekam, kaimiņiem un citām personām ; un jārīkojas sekojoši:

4.2 .1. nekavējoties jāatslēdz  no elektrotīkla aizdegšanās zonā esošās elektroierīces;

 • 4.2.2. jāizslēdz elektrības drošinātāji telpai , kurā ir aizdegšanās;
 • 4.2.3. jāpilda ugunsgrēka dzēšanas un glābšanas darbu vadītāja rīkojumus;
 • 4.2.4. jāinformē ugunsgrēka dzēšanas un glābšanas vadītāju par cilvēkiem, kas atrodas vai varētu atrasties ugunsgrēka apdraudējuma zonā;
 • 4.2.5. ja netiek saņemti rīkojumi no ugunsgrēka dzēšanas un glābšanas darba vadītāja doties ārā no telpām,    kur izcēlusies aizdegšanās, paņemot ugunsdzēsības aparātu, jādodas uz telpu , kur notikusi aizdegšanās        un jāuzsāk  dzēšana, neapdraudot savu un citu personu drošību.
 • Ja nepieciešama personu evakuācija:
 • personu evakuācijas gadījumā izpildīt ugunsgrēka  dzēšanas un glābšanas vadītāja rīkojumus;
 • evakuētajām personām izturēties mierīgi un neveicināt panikas rašanos, un, ja ir iespējams, paņemt līdzi dokumentus, naudu un aizvērt visus dzīvokļa logus un durvis, kā arī atslēgt dzīvoklī esošās elektriskās un azes iekārtas;
 • evakuēties nepieciešams tikai evakuācijas virzienā pa koridoriem uz kāpņu telpu un ārā caur durvīm.

Ja šī rīcība nav iespējama – palieciet dzīvokļos. Centieties jebkurā iespējamā veidā informēt par savu atrašanos dzīvoklī ugunsdzēsējus – glābējus un ārā esošās personas. Pieņemiet drošības mērus, lai dzīvoklī varētu maksimāli ilgi izturēties un izdzīvot.

Jaunas prasības personām atbilstoši 2016. gada  19. aprīļa Ministru kabineta noteikumiem  Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi”, kuras attiecās uz evakuāciju ugunsgrēka  gadījumā:  personu pienākums ir atrodoties būvē, nekavējoties (patstāvīgi) evakuēties, atskanot ugunsgrēka  trauksmes signālam vai pamanot ugunsgrēku.

 • Ieteikumi patstāvīgai evakuācijai ugunsgrēka gadījumā:
 • piedūmotā telpā nedrīkst ieiet, ja atrodaties piedūmotā telpā, nekavējoties no tās ir jāiziet, ja tas nav iespējams, jāizvēlas vieta, no kuras iespējams pievērst sev citu cilvēku uzmanību, mājot ar rokām vai saucot palīgā, vai arī ar cietu priekšmetu jāsit pa radiatoriem  tādējādi signalizējot citās telpās esošajiem kur atrodaties;
 • piedūmotā telpā, lai nezaudētu orientāciju, uz durvju pusi jārāpo gar sienām. Nedrīkst celties tupus, lai nenokļūtu stāvoklī, kurā bīstami elpot.
 • Personu rīcība pirms palīdzības saņemšanas, ja patstāvīga izkļūšana no ugunsgrēka zonas nav iespējama:
 • ja, sataustot durvis, jūtams, ka tās ir karstas, nevērt tās vajā, aiz durvīm deg uguns! Atverot durvis, liesmas strauji iekļūs telpā. Aizvērtās durvis kalpo par aizsegu no uguns un pasargā, kamēr ierodas palīdzība;
 • rāpot gar sienām pie loga, mazliet atvērt to. Atverot logu pilnīgi, radīsies caurvējš, kas veicinās dūmu pieplūdi telpā . Noliekties pie loga apakšējās malas. Tas ļaus elpot svaigu gaisu no ārpuses un izvairīties no dūmiem, kas lēnām piepildīs telpu. Tikai galējas nepieciešamības dēl atvērt logu pilnīgi vai izsist stiklu;
 • ja nav iespējas izkļūt no telpas, lai pievērstu uzmanību, vicināt pa logu kādu lielu priekšmetu, radīt troksni, klauvējot ar kādu priekšmetu, nevis kliedzot, jo svarīgi taupīt elpu;
 • ja iespējams, aizsegt degunu un muti ar kādu samitrinātu materiālu, kas filtrē dūmus. Gaidīt palīdzību.
  • Personu rīcība, ja patstāvīga izkļūšana no .ugunsgrēka zonas ir iespējama :
 • ja telpas durvis nav karstas , mazliet pavērt tās un pārliecināties, vai ārpusē nav dūmu un uguns;
 • izejot vai izrāpojot no telpas, aizvērt durvis. Tas mazinās uguns izplatību un pasargās īpašumu;
 • iet saliecoties vai rāpot pa koridoru gar sienām līdz trepēm. Evakuācijas izejas un virzienus uz evakuācijas izejām norāda drošības zīmes un marķējums gar grīdu. Turoties pie trepju margām, nekavējoties nokāpt lejā un iziet no ēkas;
 • atrodoties pirmajā stāvā, telpu atstāt, izkāpjot vai izlecot pa logu. Atrodoties augstāk par pirmo stāvu, labāk atturēties no lēmuma izlēkt un gaidīt palīdzību .
 • ja aizdegas drēbes, nekrist panikā un nevicināt rokas, jo tas veicinās liesmu izplatīšanos. Apstāties, nogulties zemē un vārtīties, kamēr liesmas nodzēstas;
 • ja citam cilvēkam aizdegušās drēbes, nedrīkst uzskatīt par pašsaprotamu, ka šis cilvēks zina, kā rīkoties: jāpaziņo, ka viņam deg drēbes;
 • ātri jānogrūž viņu zemē un jāripina, kamēr liesmas apdziest, vai arī apsegt degošo vietu ar apģērbu vai dzēst ar ūdeni.
  • Pēc ugunsdzēsēju ierašanas jāpilda ugunsdzēsēju brigādes vadītāja rīkojumus.
 1. Individuālā aizsardzība, kad cilvēks nav sadzirdējis vai viņam nav paziņots par ugunsgrēku u.tml.
 • 5.1. Ja sataustot durvis jūtat, ka tās karstas, neveriet vajā. Tas var nozīmē, ka uguns plosās telpā tieši aiz durvīm. Atverot durvis, liesmas momentā iekļūs kabinetā.
 • 5.2. Turieties zemu pie loga. Tas ļaus Jums ieelpot svaigu gaisu no ārpuses un izvairīties no dūmiem, kas lēnām piepildīs telpu. Tikai galējas nepieciešamības gadījumā atveriet logu pilnīgi vai izsitiet stiklu. Taču šādā gadījumā dūmi var iekļūt telpā arī no ēkas ārpuses. Turklāt, ja logs būs izsists, Jums nebūs vairs iespēja to aiztaisīt.
 • 5.3. Ja varat pa logu izkļūt drošībā- dariet to. Ja atrodaties augstāk par pirmo stāvu, pēc iespējas ilgāk        atturieties no lēmuma  lēkt, lai neiegūtu traumas, lecot no bīstama augstuma.
 • 5.4. Ja nevarat izkļūt no telpām, mēģiniet radīt troksni, lai pārējie zinātu, kur Jūs atrodaties. To vislabāk  darīt, sitot kopā dažādus priekšmetus, nevis kliedzot , jo ir svarīgi taupīt elpu. Arī vicinot pa logu dvieli          vai aizkaru, Jūs pievērsīsiet uzmanību savai atrašanas vietai.
 • 5.5. Ja istaba durvis nav karstas, mazliet paveriet tās un palūkojieties, vai ārpusē nav dūmu un uguns. Kad   atstājat telpu, aizslēdziet vai vismaz aizveriet durvis. Tas mazinās uguns izplatību un aizsargās Jūsu   īpašumu.
 • 5.6. Neaizmirstiet paņemt atslēgas. Ja visi evakuācijas ceļi būs slēgti un ēku nevarēsiet pamest, Jums vajadzēs atslēgu, lai atgrieztos dzīvoklī, kas kļūs par Jūsu drošāko patvēruma vietu, kā arī lai atslēgtu telpu pēc ugunsdzēsēju norādījuma.
 • 5.7. Ja iespējams, aizsedziet degunu un muti ar kādu mitru materiālu, lai a.r karsto gāzu maisījumu neapdedzinātu plaušas.
 • 5.8. Ja Jums aizdegas drēbes, nekrītiet panikā un neviciniet rokas, jo tas tikai veicinās liesmu       izplatīšanos. Šādā gadījumā apstājieties, nogulieties uz zemes, sāciet vārtīties uz priekšu un           atpakaļ. Ja pie rokas ir sega aptiniet to sev apkārt.
 • 5.9. Ja ieraugāt, ka kādam citam ir aizdegušās drēbes, nepieņemiet par pašsaprotamu, ka viņš zina, kā rīkoties . Vispirms paziņojiet, ka viņam deg drēbes, tad nogrūdiet to pie zemes un ripiniet uz priekšu   un atpakaļ, kamēr liesmas apdziest. Rīkojieties ātri. Liesmu slāpēšanai var noderēt sega, Jūsu žakete         vai kāds cits apģērba gabals.
 • 5.10. Pirms dodieties pie ugunsdrošības glābēja, saģērbjaties, jo nevar zināt, cik ilgi būs jāatrodas uz ielas.
 • 5.11. Neejat atpakaļ ēkā, kamēr ugunsdzēsēji nav atļāvuši.

Scan 20190109 165050

Ivars Staškevičs,
SIA "Mūsu saimnieks" valdes loceklis

                                                               

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933