Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Sludinājums par izsoli

Vecumnieku novada dome paziņo, ka 2021.gada 30.jūnijā plkst.11 Rīgas ielā 29, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, notiks pašvaldības nekustamā īpašuma “Pagasta mežs Vecumniekos”, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads - pirmā mutiskā izsole ar augšupejošu soli.

Īpašuma sastāvu veido viena zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 40940060066 53.35 ha platībā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties elektroniski Vecumnieku novada pašvaldības mājaslapā internetā www.vecumnieki.lv.

Īpašuma apskate un papildu informācija iespējama, sazinoties pa tālruni 29464887 (Aivars Petruševics).

Izsoles dalībniekus reģistrē:

  1. klātienē – Vecumnieku novada domē, Rīgas ielā 29, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, 4.kabinetā darba dienās no plkst.9 līdz plkst.14 (pārtraukums no plkst.12 līdz 13), iepriekš piesakoties, zvanot uz telefona numuru 63960526 vai rakstot uz .;
  2. nosūtot pa pastu uz adresi: Vecumnieku novada dome, Rīgas ielā 29, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV – 3933;
  3. nosūtot elektroniski (atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu) uz elektroniskā pasta adresi: .

Izsoles dalībniekus reģistrē pēc pirmās sludinājuma publikācijas dienas līdz 2021.gada 29.jūnija plkst.17.

Izsoles nosacītā (sākuma) cena - 266300 EUR. Izsoles solis – 10000 EUR. Nodrošinājums - 26630 EUR. Maksājumi ieskaitāmi Vecumnieku novada domes, reģis­trācijas Nr. 90009115957, bankas kontā Nr. LV54HABA 0551025822482, a/s „Swedbank”, kods: HABALV22. Mak­sājumi uzskatāmi par izpildītiem, ja naudas summa ir ie­skaitīta bankas kontā.

Piedāvātā augstākā summa jāsamaksā līdz 2021.gada 14.jūlijam.

docxIzsoles noteikumi

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933