Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Paziņojums par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu

Saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 25.panta ceturto daļu Vecumnieku novada dome informē, ka, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otro daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmo, trešo un ceturto daļu, ar Vecumnieku novada domes 27.06.2018. lēmumu (protokols Nr. 8, 12.§) "Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu", dzēsts nekustamā īpašuma nodokļa parāds Jaņīnai Hodaņonokai 216,81 EUR apmērā, ko veido pamatparāds 136,84 EUR un nokavējuma nauda 79,97 EUR.

Kas nodokļu maksātājiem jāzina par nokavētu nodokļu maksājumu piedziņu

Nokavētu nodokļu maksājumu, t.i. nodokļu parādu, piedziņu reglamentē likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26. un 26.1 panti un Administratīvā procesa likuma (APL) D daļa.

Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmā daļa paredz, ka nodokļu maksājumus atbilstoši nodokļu deklarācijai, kā arī citiem dokumentiem par maksājumiem budžetā, kuri nav samaksāti likumā noteiktajā termiņā, un ar tiem saistīto nokavējuma naudu, kā arī izdevumus par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā nodokļu administrācija piedzen bezstrīda kārtībā.

Saskaņā ar APL 361.panta pirmo daļu par piespiedu izpildi parādnieku vispirms brīdina. Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otrā prim daļa paredz, ka brīdinājums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda esamību pārtrauc piespiedu izpildes termiņa noilgumu.

Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”  9.1panta otro daļu nosūtot ar nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu saistītos dokumentus (brīdinājumu par administratīvā akta piespiedu izpildi un lēmumu par nokavēto nodokļu maksājuma piedziņu) pa pastu, tos nav nepieciešams noformēt kā ierakstītus pasta sūtījumus.

Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.1panta trešo daļu ja nodokļa maksātājs nav deklarējis savu dzīvesvietu, paziņojumu par pieņemtajiem lēmumiem, kas saistīti ar nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu (brīdinājumu par administratīvā akta piespiedu izpildi un lēmumu par nokavēto nodokļu maksājuma piedziņu), pašvaldība izvieto savā mājas lapā internetā, norādot vietu un termiņu, kurā nodokļu maksātājs ar tiem var iepazīties. Ņemot vērā iepriekš minēto, informācija par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu Vecumnieku novada pašvaldībā  ir pieejama interneta vietnē:

www.vecumnieki.lv/pasvaldiba/nekustamais-ipasums

Ja brīdinājumā norādītais parāds pilnībā netiek nomaksāts līdz brīdinājumā norādītajam datumam, nodokļu administrācija vai zvērināts tiesu izpildītājs veic nokavētu nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīdus kārtībā saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.pantu, piemērojot sekojošus piespiedu izpildes līdzekļus:

1. nodokļu administrācijas inkasācijas uzdevumā noraksta naudas līdzekļus no nodokļu maksātāja konta kredītiestādē vai no konta, kas atvērts pie jebkuras juridiskās personas, kuras nav kredītiestāde un kuras komercdarbība ietver bezskaidras naudas maksājumu veikšanu. Nodokļu administrācijas inkasācijas uzdevums ir obligāti izpildāms.

2. Civilprocesa likuma E daļā noteiktajā kārtībā vērš piedziņu uz nodokļa maksātāja mantu (kustamo un nekustamo īpašumu, arī uz mantu, kura atrodas pie trešajām personām), uz naudu, kas parādniekam pienākas no citām personām (darba samaksu, pensiju, tai pielīdzinātiem maksājumiem, citiem parādnieka ienākumiem, noguldījumiem kredītiestādēs).

Saskaņā ar APL 364.panta 1.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta 1.daļu, nokavētu nodokļu maksājumu piedziņas izdevumus sedz nodokļu maksātājs.

Tādējādi nodokļa savlaicīgas nesamaksāšanas gadījumā parādniekam jārēķinās nevien ar to, ka kavējuma periodā tiek aprēķināta nokavējuma nauda - 0,05 procenti no laikā nenomaksātā pamatparāda, bet var rasties arī citas nelabvēlīgās sekas, tai skaitā iespējami apgrūtinājumi nekustamā īpašuma lietošanai un papildus nodoklim un nokavējuma naudai var būt jāatlīdzina piedziņas izdevumi.

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933