Lapas karte

Youtube

Draugiem

Facebook

Būvvalde

Bauskas novada pašvaldības Būvvalde ir Bauskas novada domes struktūrvienība, kas izveidota saskaņā ar Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novada deleģēšanas līgumiem, lai veiktu Pašvaldību kompetencē esošās funkcijas būvniecības jomā.

Būvvaldes galvenā funkcija un uzdevums ir profesionāli vadīt un pārraudzīt būvniecības procesu Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novada administratīvajās teritorijās saskaņā ar LR likumu Būvniecības likums, MK noteikumiem Vispārīgie būvnoteikumi, speciālajiem būvnoteikumiem un citiem būvniecību regulējošiem dokumentiem.

Katra mēneša otrajā un ceturtajā otrdienā no plkst. 9:30 līdz 12:30 Vecumnieku novada domē (Rīgas ielā 29a, domes sēžu telpās, pagraba stāvā) apmeklētājus pieņems būvvaldes vadītāja Dace Putna.

Apmeklētāju pieņemšanas laiki Bauskā:
Dace Putna
Pirmdienās 13:00-17:00
Trešdienās 8:00-12:00 un 13:00-17:00

Andris Barovskis
Pirmdienās 8:00-12:00 un 13:00-16:00

Adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, 3.stāvā 347., 348., 345.kabinets.

Kontaktinformācija:

Vārds, uzvārds

Amats

Tālrunis

E-pasts

Dace Putna

Vadītāja

63923304, 29417140

Sandra Smolija

Arhitekte

63923304,
27805229

Andris Barovskis

Būvinspektors

63923304, 29279794

Evita Hiršfelde

Lietvede

63923304,
27805229

Gunita Vīgupa

Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas speciāliste

63963972

Vairāk par Būvvaldes sniegtajiem pakalpojumiem http://www.bauska.lv/lv/pakalpojumi/bauskas-novada-buvvalde

Iesniegumi, veidlapas

Būvniecības ieceres - Būvatļaujas Vecumnieku novadā

 

Informējam, ka Būvniecības informācijas sistēmas (turpmāk – BIS) publiskā portāla tīmekļa vietnes https://bis.gov.lv sadaļā "E-pakalpojumi" ir pieejama funkcionalitāte ,,Sabiedrības informēšana par būvniecības procesiem". Līdz ar to pašvaldībai (būvvaldei), izmantojot BIS, tiek nodrošināta Būvniecības likuma 14.panta otrajā un sestajā daļā noteiktā pienākuma ,,paziņot sabiedrībai par būvniecības ieceri/ pieņemto lēmumu triju darba dienu laikā no attiecīgās būvniecības ieceres iesnieguma saņemšanas/lēmuma pieņemšanas dienas, publicējot attiecīgo informāciju pašvaldības mājaslapā internetā un būvniecības informācijas sistēmā" izpilde.

Bauskas novada būvvaldes darbību nosaka:

 • Bauskas novada Būvvaldes reglaments;
 • LR likums Būvniecības likums;
 • (01.10.2014.) MK noteikumu Nr.500 Vispārīgie būvnoteikumi;
 • speciālie būvnoteikumi;
 • Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novada saistošie noteikumi:
 • Bauskas novada domes saistošo noteikumu Nr.11., (26.04.2012.) Bauskas novada teritorijas plānojums 2012.-2023.gadam III sēj. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi,
 • Iecavas novada Domes 08.04.2008. saistošajiem noteikumu Nr.10 Iecavas novada teritorijas plānojums 2005.-2017.gadam ar 2008.gada grozījumiem II daļas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi,
 • Rundāles novada teritorijas un apbūves noteikumi. Rundāles novada teritorijas plānojumu 2012.-2025.gadam III nod. Vispārīgie noteikumi teritoriju izmantošanai un apbūvei,
 • Vecumnieku novada saistošo noteikumu Nr.4, V sējuma Vecumnieku novada teritorijas plānojums II daļas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi,
 • saistošie noteikumi par pašvaldības nodevām un maksas pakalpojumiem.

Bauskas novada pašvaldības būvvalde apkalpo un pārrauga būvniecības procesu Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadu teritorijās:

 • pieņem būvniecības iesniegumus, paskaidrojuma rakstus, apliecinājuma kartes jaunas būvniecības, pārbūves, atjaunošanas, nojaukšanas iecerēm un izskata to atbilstību pašvaldības teritorijas plānojuma un apbūves noteikumu atbilstībai un citām likumā noteiktajām prasībām;
 • pieņem lēmumus par būvniecības iecerēm, nepieciešamības gadījumā ierosina būvniecības ieceru publisku apspriešanu;
 • publicē būvniecības informāciju pašvaldības interneta mājaslapā saskaņā ar Būvniecības likuma 14.panta (2). un (6).punktu nosacījumiem;
 • veic paredzētās būves īstenošanas vietas pārbaudi un sniedz atzinumu par patvaļīgas būvniecības neesību;
 • izskata būvprojektus un būvatļaujā veic atzīmi par projektēšanas nosacījumi izpildi;
 • izskata iesniegto būvdarbu dokumentāciju un būvatļaujā veic atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumi izpildi;
 • izskata un saskaņo reklāmas ieceres, izsniedz reklāmas pases;
 • izsniedz, reģistrē būvatļaujas un pagarina to derīguma termiņu, nepieciešamības gadījumā
 • kontrolē teritorijā veicamo būvdarbu atbilstību likumu, normatīvo aktu un saistošo apbūves noteikumu prasībām un sastāda administratīvos protokolus par pārkāpumiem būvniecības procesā;
 • organizē un veic būvobjektu pieņemšanu ekspluatācijā, reģistrē un izsniedz aktus par to pieņemšanu ekspluatācijā;
 • izsniedz izziņas par jaunbūvi pēc pieprasījuma iesniegšanai Zemesgrāmatā;
 • izsniedz izziņas par ēkas vai būves neesību pēc pieprasījuma iesniegšanai Valsts zemes dienestā un Zemesgrāmatā;
 • izsniedz atļaujas zemes darbiem Bauskas novada teritorijā;
 • aprēķina nodevas būvatļaujas saņemšanai un kontrolē to apmaksu saskaņā ar Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novada saistošajiem noteikumiem;
 • kārto un saglabā arhīvā ar būvvaldes darbību saistītos dokumentus un būvprojektus.

Būvvalde sniedz konsultācijas par būvniecību vai pašvaldības teritorijas plānojumiem.

Atcerieties, vienmēr līdz jāņem īpašuma tiesību apliecinoši dokumenti, t.i. zemesgrāmatas apliecība un zemes robežu plāns, tehniskās inventarizācijas lietas (pārbūves vai atjaunošanas gadījumā), pilnvara (ja dokumentāciju iesniedz pilnvarota persona).

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933