Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Būvvalde

Bauskas novada pašvaldības Būvvalde ir Bauskas novada domes struktūrvienība, kas izveidota saskaņā ar Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novada deleģēšanas līgumiem, lai veiktu Pašvaldību kompetencē esošās funkcijas būvniecības jomā.

Būvvaldes galvenā funkcija un uzdevums ir profesionāli vadīt un pārraudzīt būvniecības procesu Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novada administratīvajās teritorijās saskaņā ar LR likumu Būvniecības likums, MK noteikumiem Vispārīgie būvnoteikumi, speciālajiem būvnoteikumiem un citiem būvniecību regulējošiem dokumentiem.

Vecumnieku pagastu apvienības telpās (Rīgas ielā 29a, pagraba stāvā) apmeklētājus pieņem:

 • būvinspektors katru otrdienu no plkst. 8.00 līdz 12.00 klātienē, no plkst. 13.00 līdz 17.00 - telefoniski vienojoties (tālr.: 29279794),
  (laika periodā no 13.07. – 27.07.2021. no pl.9.00 līdz 12.00, no plkst. 13.00 līdz 17.00 - telefoniski vienojoties);
 • nodaļas vadītāja katra kalendārā mēneša otrajā otrdienā no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00;
 • arhitekte katra mēneša ceturtajā otrdienā no plkst. 9.30 līdz plkst. 12.00.

Apmeklētāju pieņemšanas laiki Bauskā skatīt ŠEIT.

Adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901, e-pasts:  

Kontaktinformācija:

Vārds, uzvārds

Amats

Tālrunis

E-pasts

Dace Putna

Vadītāja

63923304, 29417140

Sandra Smolija

Galvenā arhitekte

63923304

Elīna Arāja 

Arhitekte

63923304,
27805229

Andris Barovskis

Būvinspektors

63923304, 29279794

Kaspars Alksnītis

Būvinspektors

27867182

Evita Hiršfelde

Lietvede

63923304,
27805229

Vairāk par Būvvaldes sniegtajiem pakalpojumiem iepazīties ŠEIT.

Iesniegumi, veidlapas

Būvniecības ieceres - Būvatļaujas Vecumnieku novadā

Informējam, ka Būvniecības informācijas sistēmas (turpmāk – BIS) publiskā portāla tīmekļa vietnes https://bis.gov.lv sadaļā "E-pakalpojumi" ir pieejama funkcionalitāte ,,Sabiedrības informēšana par būvniecības procesiem". Līdz ar to pašvaldībai (būvvaldei), izmantojot BIS, tiek nodrošināta Būvniecības likuma 14.panta otrajā un sestajā daļā noteiktā pienākuma ,,paziņot sabiedrībai par būvniecības ieceri/ pieņemto lēmumu triju darba dienu laikā no attiecīgās būvniecības ieceres iesnieguma saņemšanas/lēmuma pieņemšanas dienas, publicējot attiecīgo informāciju pašvaldības mājaslapā internetā un būvniecības informācijas sistēmā" izpilde.

Bauskas novada būvvaldes darbību nosaka:

Bauskas novada pašvaldības būvvalde apkalpo un pārrauga būvniecības procesu Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadu teritorijās:

 • izskata iesniegumus un pieņem lēmumus par būvniecības ieceri, kā arī pārbauda lēmumos ietverto nosacījumu izpildi un iesniegto dokumentu saturu normatīvajos aktos noteiktajā apjomā;

 • kontrolē būvniecības procesu un tā atbilstību būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām;

 • pieņem būves ekspluatācijā;

 • izskata un saskaņo reklāmas ieceres, izsniedz reklāmas pases;

 • izsniedz atļaujas zemes darbiem Bauskas novada teritorijā;

 • sniedz konsultācijas par būvniecības procesa kārtību;

 • vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā sadarbojas ar biroju un institūcijām, kuras pilda būvvaldes funkcijas;

 • veic citas ar būvniecības procesu un tā atbilstību normatīvo aktu prasībām saistītas darbības.

Būvvalde sniedz konsultācijas par būvniecību vai pašvaldības teritorijas plānojumiem.

Atcerieties, vienmēr līdz jāņem īpašuma tiesību apliecinoši dokumenti, t.i. zemesgrāmatas apliecība un zemes robežu plāns, tehniskās inventarizācijas lietas (pārbūves vai atjaunošanas gadījumā), pilnvara (ja dokumentāciju iesniedz pilnvarota persona).

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933