Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

VECUMNIEKU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2020.-2026. IZSTRĀDE

 

Domes sēdē apstiprina Vecumnieku novada attīstības programmu 2020. - 2026. gadam

28.02.2020.

2020.gada 26.februāra Domes sēdē (Prot.Nr.3, 24.§) tika apstiprināta Vecumnieku novada attīstības programmas 2020.-2026.gadam. Izstrādātā programma ir pašvaldības vidēja termiņa plānošanas dokuments, kas nosaka novada attīstības prioritātes, rīcības virzienus un uzdevumus. Attīstības programma sastāv no - esošās situācijas raksturojuma un analīzes, stratēģiskās daļas un pārskata par sabiedrības līdzdalības pasākumiem. Dokumentu izstrādāja SIA “Konsorts” sadarbībā ar pašvaldību, pašvaldības iestādēm, NVO un sabiedrības pārstāvjiem.  

Paziņojums par Vecumnieku novada attīstības programmas 2020. - 2026. gadam 1. redakcijas publisko apspriešanu 

Pamatojoties uz Vecumnieku novada Domes 2019.gada 27.novembra lēmumu (prot.Nr. 17, 4.§) “Par Vecumnieku novada attīstības programmas 2020.-2026.gadam 1.redakcijas apstiprināšanu un nodošanu publiskajai apspriešanai”, dokuments tiek nodots publiskajai apspriešanai. Saskaņā ar 2009.gada 25.augusta MK noteikumiem Nr.970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” publiskā apspriešana tiek noteikta ne īsāka kā 30 dienas.

Saskaņā ar augstāk minēto, publiskās apspriešanas termiņš tiek noteikts no 2019.gada 28.novembra līdz 2019.gada 30.decembrim. 

Ar Vecumnieku novada attīstības programmas 2020.-2026.gadam 1.redakcijas materiāliem var iepazīties:

  • Vecumnieku novada pašvaldības mājaslapā www.vecumnieki.lv, sadaļā “Pašvaldība” - “Dokumenti” - “Attīstības plānošanas dokumenti” - “Vecumnieku novada attīstības programmas 2020.-2026. izstrāde
  • Vecumnieku novada domē, klientu apkalpošanas centrā, Rīgas ielā 29, Vecumniekos.

Rakstiskus ierosinājumus un priekšlikumus par Vecumnieku novada attīstības programmas 2020.-2026.gadam 1.redakciju var iesniegt līdz 2019.gada 30.decembrim Vecumnieku novada domē, Rīgas ielā 29, Vecumniekos. Sniedzot ierosinājumus un priekšlikumus par attīstības plānošanas dokumentu, lūdzam norādīt vārdu, uzvārdu un pārstāvību.  

17.decembrī plkst. 19:00 Vecumnieku tautas namā, Rīgas ielā 5, Vecumniekos notiks publiskās apspriešanas sanāksme, kurā attīstības programmas izstrādātājiem SIA “Konsorts” un pašvaldības pārstāvjiem varēs uzdot interesējošos jautājumus. Vecumnieku novada attīstības programma 2020.-2026.gadam ir pašvaldības vidēja termiņa plānošanas dokuments, kas nosaka novada attīstības prioritātes, rīcības virzienus un uzdevumus. Attīstības programma sastāv no esošās situācijas apraksta un stratēģiskās daļas.

Dokumenta izstrādes laikā tika organizētas 6 tematiskās darba grupu sanāksmes, kurās tika uzklausīts sabiedrības viedoklis un priekšlikumi.

Jautājumu gadījumā aicinām vērsties pie Vecumnieku novada pašvaldības administrācijas Attīstības plānošanas nodaļas vadītājas – projektu vadītājas Daces Šileikas (tālr. 63920596, e-pasts: ).

DOMES LĒMUMS

VECUMNIEKU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2020.-2026.GADAM 1.REDAKCIJAS ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS UN ANALĪZE

VECUMNIEKU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2020.-2026.GADAM 1.REDAKCIJAS STRATĒĢISKĀ DAĻA

 

Iedzīvotāji tiek aicināti iesaistīties novada attīstības programmas izstrādē

Vecumnieku novada dome ir uzsākusi Vecumnieku novada Attīstības programmas 2020.-2026. gadam izstrādi, saskaņā ar to, pašvaldībai jāorganizē tematisko darba grupu apspriedes. Šā gada aprīlī tika organizēta pirmā tikšanās, lai pārrunātu tematisko darba grupu aktualitātes, septembrī turpināsies tematisko darba grupu apspriežu otrais cēliens.

Vecumnieku pašvaldības administrācija aicina iedzīvotājus, biedrību pārstāvjus, uzņēmējus, kā arī citus interesentus piedalīties sekojošās tematiskajās darba grupās:

 

Datums un laiks

Tikšanās vieta

Tematiskā darba grupa

3.SEPTEMBRIS, plkst.17.30

Vecumnieku novada domes sēžu zāle, Rīgas iela 29A, Vecumnieki

Labklājības darba grupa (veselība un sociālais darbs, sabiedriskā kārtība un drošība)

4.SEPTEMBRIS plkst.17.30

Vecumnieku tautas nams, Rīgas iela 5, Vecumnieki

Sabiedrības darba grupa (izglītība un jaunatnes lietas, kultūra un sabiedriskās organizācijas, sports un aktīvā atpūta, pārvalde, komunikācija un sadarbība)

5.SEPTEMBRIS, plkst.17.30

Vecumnieku tautas nams, Rīgas iela 5, Vecumnieki

Ekonomikas un vides jautājumu darba grupa (uzņēmējdarbība un nodarbinātība, mājokļi un dzīves vide, būvniecība un tehniskā infrastruktūra, vide un dabas resursi)

Darba grupas vadīs SIA “Konsorts” speciālisti. Sīkāka informācija pieejama zvanot pa tālr.63920596.

Sagatavoja:
Dace Šileika,
attīstības plānošanas nodaļas
vadītāja – projektu vadītāja
02.08.2019.

Iedzīvotāji tiek aicināti iesaistīties novada attīstības programmas izstrādē

Saskaņā ar Vecumnieku novada domes 2018.gada 27.decembra lēmumu (protokols Nr. 17, 7.§.) «Par Vecumnieku novada Attīstības programmas 2020.-2026. gadam izstrādes uzsākšanu», tiek uzsākta Vecumnieku novada Attīstības programmas 2020.-2026. gadam izstrāde.

Vecumnieku pašvaldības administrācija aicina iedzīvotājus, biedrību pārstāvjus, uzņēmējus, kā arī citus interesentus piedalīties tematiskajās darba grupās:

 

Datums un laiks

Tikšanās vieta

Tematiskā darba grupa

29.APRĪLIS, plkst.17.00

Vecumnieku novada domes sēžu zāle, Rīgas iela 29A, Vecumnieki

Labklājības darba grupa (veselība un sociālais darbs, sabiedriskā kārtība un drošība)

30.APRĪLIS plkst.17.00

Vecumnieku tautas nams, Rīgas iela 5, Vecumnieki

Sabiedrības darba grupa (izglītība un jaunatnes lietas, kultūra un sabiedriskās organizācijas, sports un aktīvā atpūta, pārvalde, komunikācija un sadarbība)

2.MAIJS, plkst.17.00

Vecumnieku tautas nams, Rīgas iela 5, Vecumnieki

Ekonomikas un vides jautājumu darba grupa (uzņēmējdarbība un nodarbinātība, mājokļi un dzīves vide, būvniecība un tehniskā infrastruktūra, vide un dabas resursi)

Darba grupas vadīs SIA “Konsorts” speciālisti. Sīkāka informācija pieejama zvanot pa tālr.63920596.

Sagatavoja:
Dace Šileika,
attīstības plānošanas nodaļas
vadītāja – projektu vadītāja

 

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933