Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Saistošie noteikumi

Bauskas novada pašvaldības Saistošie noteikumi - ŠEIT.

Spēkā esošie (konsolidēti)

 

pdfNr. 6 “Grozījumi 2021. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 „Vecumnieku novada pašvaldības 2021. gada budžets””


pdfNr. 5 “Grozījumi 2021. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 „Vecumnieku novada pašvaldības 2021. gada budžets”” (26.05.2021.)


pdfNr. 4 “Grozījumi 2021. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 „Vecumnieku novada pašvaldības 2021. gada budžets””. 28.04.2021.

pdfNr.3 Kārtība, kādā Vecumnieku novada pašvaldība līdzfinansē dzīvojamo māju pieslēgšanu centralizētajai kanalizācijas sistēmai. 24.02.2021. (Spēkā no 02.04.2021.)


pdfNr. 2 - Saistošie noteikumi "Vecumnieku novada pašvaldības 2021. gada budžets" 05.02.2021.


pdfNr. 9 Par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru dzīvojamo māju palīgēkām 2021.gadā 28.10.2020. (Spēkā no 01.01.2020.)


pdfNr. 7 Neapbūvēta zemesgabala nomas maksa. 23.09.2020. (Spēkā no 31.10.2020.)


pdfNr.16 Vecumnieku novada Domes Valles pašvaldības aģentūras sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu cenrādis. 27.12.2019. (Spēkā no 13.02.2020.)


pdfNr.8 Par izglītojamo pārvadājumiem un braukšanas izdevumu kompensēšanas kārtību Vecumnieku novada administratīvajā teritorijā. 23.10.2019. (Spēkā no 17.01.2020.)


pdfNr.14 Par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru dzīvojamo māju palīgēkām 2020.gadā. 27.11.2019.

pdfNr.5 Par pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem. 22.05.2019 (Spēkā no 31.07.2019.)


pdfNr.1 - Noteikumi par pašvaldības palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai. 12.04.2019.

pdfNr.12 - Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība 30.01.2019.
pdfNr.14 - Decentralizētās kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība.28.11.2018.

pdfNr.13. - Vecumnieku novada Domes Valles pašvaldības aģentūras nolikums 24.10.2018.


pdfNr.6 - Vecumnieku novada pašvaldības nolikums. 27.06.2018.


pdfNr.3 - Nekustamo īpašumu nosaukumu zīmju noteikumi. 23.05.2018.


pdfNr.8 - Vecumnieku novada Valles pagasta Taurkalnes ciema nekustamā īpašuma "Bērzi – 1" lokālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi. 22.11.2017.


pdfVecumnieku novada Valles pagasta Taurkalnes ciema nekustamā īpašuma "Bērzi – 1" lokālplānojums. Grafiskā daļa


pdfVecumnieku novada Valles pagasta Taurkalnes ciema nekustamā īpašuma "Bērzi – 1" lokālplānojums. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi


pdfNr.4 - Vecumnieku novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi. 29.03.2017.


pdfNr.4 - Kārtība, kādā Vecumnieku novada pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, izmaksas par programmas īstenošanu. 24.08.2016.


pdfNr.2 - Par kārtību, kādā Vecumnieku novada pašvaldība sniedz palīdzību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu mājā. 25.05.2016.


pdfNr.8 - Par Vecumnieku novada Domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu. 29.12.2015.


pdfNr.3 - Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanu Vecumnieku novadā. 18.03.2015.


pdfNr.2 - Par Vecumnieku novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību. 25.02.2015.


pdfNr.10 - Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Vecumnieku novadā. 21.01.2015.


pdfNr.6 - Par vecāku līdzfinansējuma samaksas kārtību Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolā. 29.10.2014.


pdfNr.4 - Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Vecumnieku novadā. 30.03.2011.


pdfNr.2 - Par koku ciršanu ārpus meža. 28.05.2014.


pdfNr.3 - Vecumnieku novada pašvaldības aģentūras „Valles pašvaldības aģentūra” maksas pakalpojumu cenrādis siltumapgādē. 23.04.2014.


pdfNr.2 - Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Vecumnieku novada administratīvajā teritorijā. 25.01.2012.


pdfNr.2 - Par valsts nodevu atvieglojumiem bāriņtiesas pakalpojumiem Vecumnieku novadā. 26.01.2011.


pdfNr.2 - Par pašvaldības nodevu būvatļaujas saņemšanai. 24.02.2010.


pdfNr.5 - Par sociālās palīdzības sniegšanu Vecumnieku novadā. 29.03.2010.


pdfNr.8 - Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim un ar to saistītajiem maksājumiem par Vecumnieku novada administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem. 25.09.2012.


pdfNr.10 - Par Vecumnieku novada pašvaldības nodevām. 30.06.2010.


pdfNr.9 - Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku apdraudošas būves. 25.09.2012.


pdfNr.13 - Par ielu tirdzniecības organizēšanas kārtību Vecumnieku novadā. 29.09.2010.


pdfNr.14 - Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs Vecumnieku novadā. 29.09.2010.


pdfNr.15 - Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Vecumnieku novadā. 27.10.2010.


pdfNr.4 - Par Vecumnieku novada teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu. 29.05.2013.


Arhīvs:

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933