Lapas karte

Youtube

Draugiem

Facebook

Spēkā esošie (konsolidēti)

pdfNr.7 - „Grozījumi Vecumnieku novada Domes 2019.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 ”Vecumnieku novada pašvaldības 2019.gada budžets””.


pdfNr.5 Par pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem. 22.05.2019 (Spēkā no 31.07.2019.)


pdfNr.6 - Grozījumi Vecumnieku novada Domes 2019.gada 30.janvāra saistošajos noteikumus Nr.2 “Vecumnieku novada pašvaldības 2019.gada budžets” 26.06.2019.

pdfNr.4 - Grozījumi Vecumnieku novada Domes 2019.gada 30.janvāra saistošajos noteikumus Nr.2 “Vecumnieku novada pašvaldības 2019.gada budžets” 24.04.2019.


pdfNr.1 - Noteikumi par pašvaldības palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai. 12.04.2019.

pdfNr.2 – Vecumnieku novada pašvaldības 2019.gada budžets. 30.01.2019.


pdfNr.12 - Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība 30.01.2019.

pdfNr.16 - Grozījumi Vecumnieku novada Domes 2018.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Vecumnieku novada pašvaldības 2018.gada budžets” 27.12.2018.

pdfNr.15 - Par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru dzīvojamo māju palīgēkām 2019. gadā. 28.11.2018

pdfNr.14 - Decentralizētās kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība.28.11.2018.

pdfNr.13. - Vecumnieku novada Domes Valles pašvaldības aģentūras nolikums 24.10.2018.

pdfNr.9 - Grozījumi Vecumnieku novada Domes 2018.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Vecumnieku novada pašvaldības 2018.gada budžets” 26.09.2018.

pdfNr.6 - Vecumnieku novada pašvaldības nolikums. 27.06.2018.


pdfNr.4 - Grozījumi Vecumnieku novada domes 2018.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Vecumnieku novada pašvaldības 2018. gada budžets” 23.05.2018.


pdfNr.3 - Nekustamo īpašumu nosaukumu zīmju noteikumi. 23.05.2018.


pdfNr.1 - Vecumnieku novada pašvaldības 2018. gada budžets. 24.01.2018. 

pdfNr.8 - Vecumnieku novada Valles pagasta Taurkalnes ciema nekustamā īpašuma "Bērzi – 1" lokālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi. 22.11.2017.


pdfVecumnieku novada Valles pagasta Taurkalnes ciema nekustamā īpašuma "Bērzi – 1" lokālplānojums. Grafiskā daļa


pdfVecumnieku novada Valles pagasta Taurkalnes ciema nekustamā īpašuma "Bērzi – 1" lokālplānojums. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi


pdfNr.7 - Par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru dzīvojamo māju palīgēkām 2018. gadā. 25.10.2017.

pdfNr.4 - Vecumnieku novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi. 29.03.2017.


pdfNr.4 - Kārtība, kādā Vecumnieku novada pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, izmaksas par programmas īstenošanu. 24.08.2016.


pdfNr.2 - Par kārtību, kādā Vecumnieku novada pašvaldība sniedz palīdzību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu mājā. 25.05.2016.


pdfNr.8 - Par Vecumnieku novada Domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu. 29.12.2015.


pdfNr.3 - Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanu Vecumnieku novadā. 18.03.2015.


pdfNr.2 - Par Vecumnieku novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību. 25.02.2015.


pdfNr.10 - Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Vecumnieku novadā. 21.01.2015.


pdfNr.6 - Par vecāku līdzfinansējuma samaksas kārtību Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolā. 29.10.2014.


pdfNr.4 - Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Vecumnieku novadā. 30.03.2011.


pdfNr.2 - Par koku ciršanu ārpus meža. 28.05.2014.


pdfNr.3 - Vecumnieku novada pašvaldības aģentūras „Valles pašvaldības aģentūra” maksas pakalpojumu cenrādis siltumapgādē. 23.04.2014.


pdfNr.17 - Neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtība. 27.12.2013.


pdfNr.2 - Vecumnieku novada pašvaldības aģentūras „Valles pašvaldības aģentūra” sniegtie maksas pakalpojumi ūdensapgādē, notekūdeņu novadīšanā un attīrīšanā. 23.01.2013.


pdfNr.2 - Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Vecumnieku novada administratīvajā teritorijā. 25.01.2012.


pdfNr.2 - Par valsts nodevu atvieglojumiem bāriņtiesas pakalpojumiem Vecumnieku novadā. 26.01.2011.


pdfNr.2 - Par pašvaldības nodevu būvatļaujas saņemšanai. 24.02.2010.


pdfNr.4 - Vecumnieku novada sabiedriskās kārtības noteikumi. 23.09.2009.


pdfNr.5 - Par sociālās palīdzības sniegšanu Vecumnieku novadā. 29.03.2010.

 


pdfNr.8 - Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim un ar to saistītajiem maksājumiem par Vecumnieku novada administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem. 25.09.2012.


pdfNr.10 - Par Vecumnieku novada pašvaldības nodevām. 30.06.2010.


pdfNr.9 - Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku apdraudošas būves. 25.09.2012.


pdfNr.13 - Par ielu tirdzniecības organizēšanas kārtību Vecumnieku novadā. 29.09.2010.


pdfNr.14 - Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs Vecumnieku novadā. 29.09.2010.


pdfNr.15 - Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Vecumnieku novadā. 27.10.2010.


pdfNr.4 - Par Vecumnieku novada teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu. 29.05.2013.


Arhīvs:

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933