Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Aktuālais

Lai apturētu straujo Covid-19 infekcijas izplatību, veselības nozares pārslodzi un mazinātu novēršamo mirstību, vienlaikus nodrošinot svarīgu valsts funkciju un pakalpojumu nepārtrauktību, no 2021. gada 11. oktobra līdz 2021. gada 11. janvārim valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija. Tas ir īpašs tiesiskais režīms, kura laikā Ministru kabinetam ir tiesības likumā noteiktajā kārtībā un apjomā ierobežot valsts pārvaldes un pašvaldību institūciju, fizisko un juridisko personu tiesības un brīvības, kā arī uzlikt tām papildu pienākumus.

Tuvojas 1.septembris un "Vecumnieku novada domes" Sociālais dienests vēlas atgādināt, ka vēl ir spēkā Vecumnieku novada Domē 2019.gada 22.maijā apstiprinātie saistošie noteikumi Nr.5 “Vecumnieku novada pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti”, kur Sociālajam dienestam ir deleģēts veikt administratīvās darbības, lai varētu saņemt konkrētos pabalstus. Saistošo noteikumu 14.punkts paredz pabalstu izglītības uzsākšanas atbalstam, kas nosaka, ka “tiesības saņemt pabalstu ir personai, uzsākot mācības sākumskolas 1.klasē. Pabalsta apmērs ir 50 euro. Iesniegumu par tiesībām saņemt pabalstu persona iesniedz laikā no 1.septembra līdz 31.oktobrim.” (docxIesnieguma veidlapa)

Ir pagājis laika periods, kurā ir notikusi administratīvi teritoriālā reforma, kas ieviesusi pagaidām vēl nelielas korekcijas mūsu ikdienas darbā. Patreiz tiek aktīvi strādāts pie Bauskas novada Sociālā dienesta nolikuma izveides un kopīgu saistošo noteikumu izstrādes. Sociālie dienesti strādā ierastajā režīmā, līdz brīdim, kad tiks apstiprināts jaunais Bauskas novada Sociālā dienesta nolikums.

Izmaiņas programmā “Latvijas goda ģimenes apliecība” ir apstiprināts Ministru kabineta 2021. gada 1. jūnija noteikumos Nr. 352. Tas ietver gan apliecības nosaukuma un dizaina maiņu, kā arī programmas mērķa grupu – papildus daudzbērnu ģimenēm ietverot ģimenes, kuras aprūpē bērnus ar invaliditāti, t.i., šajās ģimenēs var būt mazāks bērnu skaits par trīs.

Sabiedrības integrācijas fonds aicina pieteikties fotosesijai "Ģimene ‘21" tās ģimenes kurās ir septiņi, vai vairāk bērni!

Pasākums ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par pasākuma ģimenisku vērtību godināšanai - fotosesija "Ģimene ‘21" saturu atbild Biedrība "Vārtāja" Reģ.Nr..40008104020.

Ikdienā strādājot ar ģimenēm Vecumnieku novada domes Sociālā dienesta darbinieki šajā mācību gadā bieži saskarās ar situācijām, kad attālināto mācību laikā bērni mācībām pieslēdzas caur viedtāruņiem vai planšetēm, jo ģimenēs, sakarā ar pēkšņajām izglītošanās pārmaiņām, radās grūtības nodrošināt bērniem datorus ērtam mācību procesam mājas vidē.

Nabadzība un sociālā atstumtība vēljoprojām daudzās Eiropas Savienības valstīs ir liels izaicinājums, kam īpaši pakļautas viena vecāka un daudzbērnu ģimenes, pensionāri, cilvēki ar invaliditāti un bezpajumtnieki. Lai mazinātu sociālo nevienlīdzību starp dažādām sabiedrības grupām, Sabiedrības integrācijas fonds Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros sniedz pārtikas un pamata materiālo atbalstu, kā arī veicina sociālo iekļaušanu ar dažādu papildpasākumu palīdzību.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 11.panta 6.punkts noteic, ka pašvaldības Sociālā dienesta uzdevums ir “administrēt pašvaldības budžeta līdzekļus, kas novirzīti sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanai”, tādēļ Sociālais dienests sniedz informāciju par budžeta līdzekļu izlietojumu un darbību 2020.gadā.

Vecumnieku novada Dome 27.janvārī apstiprināja budžetu 2021.gadam, kura ietvaros tika palielināts budžets sociālajai aizsardzībai. Budžeta palielinājums saistīts ar to, ka 2021.gada 1.janvārī spēkā stājušies jauni Ministru kabineta noteikumi Nr.809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu”. Ar šo gadu palielinās trūcīgas personas ienākumu līmenis: 272 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 190 euro pārējām personām mājsaimniecībai. Garantētā minimālā ienākumu līmenis: 109 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 76 euro pārējām personām mājsaimniecībā.

2020.gads viennozīmīgi paies zem “Covid-19” vīrusa zīmes, kur sākot jau no 2020. gada 13.marta tika izsludināta ārkārtas situācija, kas mums visiem bija jauns izaicinājums ar daudziem nezināmajiem, neizpratni un jautājumiem. Sociālā dienesta darba ikdiena kļuva vēl aktīvāka un rosīgāka, neraugoties uz to, ka nācās strādāt aiz slēgtām durvīm. Kādam varēja šķist, ka ikdienas Sociālā dienesta darbība ir apstājusies, bet gluži pretēji, darbinieki strādā pastiprinātas slodzes apstākļos, ievērojot visus piesardzības un aizsardzības pasākumus. Sociālais dienests visu izsludināto ārkārtējās situācijas laiku ir strādājis intensīvā režīmā, pieņemot un apstrādājot personu iesniegumus pārtikas pakām un pārtikas taloniem, izdalījis pārtikas pakas un daudzkārt lietojamās sejas maskas trūcīgām un maznodrošinātām personā. Sociālais dienests nepārstāja veikt tiešos darba pienākumus, saistībā ar sociālo darbu (sarunas ar klientiem, apsekošanas, sociālo rehabilitācijas plānu sastādīšana, sociālās palīdzības sniegšana u.c. pienākumi).

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933