Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Personas datu aizsardzība

Bauskas novada pašvaldības personu datu apstrādes PRIVĀTUMA POLITIKA

Bauskas novada pašvaldības personu datu apstrādes privātuma politikas (turpmāk – Politika) mērķis ir sniegt Jums (datu subjektam) informāciju par Jūsu personas datu apstrādes tiesiskajiem un faktiskajiem apstākļiem, proti, informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, kā arī citu informāciju par Jūsu veicamo personas datu apstrādi. Lūdzam Jūs uzmanīgi izlasīt Politiku un, ja Jums ir papildu jautājumi, aicinām vērsties pie mums, izmantojot šajā Politikā norādīto kontaktinformāciju.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka Politika var tikt grozīta, papildināta, atjaunota, par ko mēs Jūs informēsim, ievietojot šo informāciju mūsu mājaslapā internetā www.vecumnieki.lv

Mēs cienām Jūsu privātumu, tādēļ Jūsu personas datu drošība ir mūsu prioritāte. Mēs izmantojam atbilstošus organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, lai nodrošinātu pastāvīgu Jūsu personas datu drošību un datu apstrādes atbilstību datu aizsardzības normatīvo aktu, kā arī mūsu iekšējo noteikumu prasībām.

Mēs ievērojam personas datu aizsardzības normatīvo aktu prasības un katrā datu apstrādes procesā rūpējamies, lai ievāktu tikai to informāciju, kas nepieciešama šajā Politikā noteikto mērķu sasniegšanai.

I. Pārzinis un tā kontaktinformācija

Personas datu apstrādes pārzinis ir Bauskas novada pašvaldība (turpmāk - Pašvaldība), reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: , www.bauska.lv, konkrētas pašvaldības struktūrvienības vai iestādes personā, kas nosaka personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus.

Pašvaldības iestāžu saraksts aplūkojams Pašvaldības nolikumā.
Pašvaldības iestāžu datu aizsardzības speciālista e-pasts: . Informējam, ka minētā e-pasta adrese nav domāta ziņu pieprasījumiem, realizējot Jūsu kā datu subjekta tiesības, šādā gadījumā Jums jāraksta uz Pašvaldības e-pastu: vai uz adresi: Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901, vai arī attiecīgi uz Pašvaldības iestāžu e-pastiem vai adresēm.

II. Personas datu apstrādes nolūki

2.1. Personas datu apstrādes nolūki ir:

2.1.1. Pašvaldības funkciju un uzdevumu izpilde, kā arī pakalpojumu sniegšana, piemēram, gādāt par iedzīvotāju izglītību, nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību u.t.t.

2.1.2. normatīvo aktu prasību izpilde (tajā skaitā, bet ne tikai) attiecībā uz:

1) lietvedības funkciju veikšana, tai skaitā, bet ne tikai iesnieguma/e-pasta vēstules/pieprasījuma saņemšana, reģistrēšana, atbildes nosūtīšana u.t.t;

2) saņemtā iesnieguma/e-pasta vēstules/pieprasījuma apstrāde un atbildes sagatavošana;

3) būvniecības iesniegumu izskatīšanai;

4) lietvedības administratīvo pārkāpuma lietā vešana;

5) nekustamā īpašuma nodokļa administrēšana;

6) pašvaldības atbalsta saņemšanas organizēšana;

7) atļauju izsniegšana (reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanai, ielu tirdzniecības organizēšanai, publiska pasākuma rīkošanai Bauskas novadā u.tml.);

8) publisko iepirkumu un zemsliekšņa iepirkumu veikšana;

9) kustamā un nekustamā īpašuma izsoles organizēšana un citu darījumu ar nekustamo īpašumu nodrošināšanai;

10) civilstāvokļa aktu reģistrēšana, aktualizācija un atjaunošana;

11) videonovērošanas veikšana sabiedriskās kārtības nodrošināšanai u.c.

2.1.3. personāla vadība, tai skaitā personāla atlase; darba līguma noslēgšana un izpilde; darba laika uzskaite; darba samaksas aprēķina un darba samaksas veikšanas nodrošināšana; grāmatvedības prasību izpilde (attiecīgu attaisnojumu dokumentu noformēšana, komandējuma noformēšana); darbinieku sociālo labumu nodrošināšana (veselības apdrošināšanas organizēšana, u.c.); darba pienākumu izpildes fiksēšana un kontrole u.c.

2.1.4. Pašvaldības administratīvās darbības nodrošināšana, tai skaitā drošības nodrošināšana Pašvaldības telpās (piemēram, pieejas kontroles sistēmu uzturēšana); īpašuma aizsardzība (piemēram, videonovērošanas sistēmu uzturēšana); sadarbības nodrošināšana ar sadarbības partneriem, valsts un pašvaldību iestādēm, sabiedriskām organizācijām, t. sk. sadarbības nodrošināšanai nepieciešamās informācijas nodošana/saņemšana;

2.1.5. lai nodrošinātu lēmumu pieņemšanas caurspīdīgumu un pieejamību, Bauskas novada domes publiskās sēdes tiek pārraidītas tiešsaistē internetā, un vēlāk tās ir pieejamas Pašvaldības mājaslapā internetā www.bauska.lv. Tiešsaistes pārraidēs tiek fiksētas tikai publiskas personas, t.i. deputāti un Pašvaldības iestāžu darbinieki.

2.2. Privātuma politikas 2.1.punktā minētie datu apstrādes nolūki ir indikatīvi un personas dati var tikt apstrādāti arī tādiem tieši neminētiem mērķiem, kuri ir cieši saistīti ar iepriekš norādītajiem un nepieciešami normatīvo aktu prasību izpildei.

III. Personas datu apstrādes juridiskais pamats

3.1. Pašvaldība apstrādā Jūsu personas datus, pamatojoties uz sekojošiem tiesiskajiem pamatiem:

3.1.1. saskaņā ar Jūsu kā datu subjekta skaidru, brīvu un nepārprotamu piekrišanu;

3.1.2. datu apstrāde izriet no Jūsu līgumsaistībām vai, ievērojot Jūsu kā datu subjekta lūgumu, datu apstrāde nepieciešama, lai noslēgtu attiecīgu līgumu;

3.1.3. apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz Pašvaldību attiecināmu juridisku pienākumu (piemēram, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 20.panta 3.punkts; Darba likuma 137.panta pirmā daļa);

3.1.4. apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot Pašvaldības likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras, funkcijas;

3.1.5. apstrāde ir vajadzīga Pašvaldības, Jūsu vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai.

IV. Personas datu saņēmēju kategorijas

4.1. Personas datu saņēmēju kategorijas: datu subjekts, Pašvaldības, tās iestādes un tā pilnvarotie darbinieki, valsts un pašvaldību institūcijas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. Piemēram, Pašvaldība var nodot Jūsu personas datus:

1) Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei;

2) Valsts ieņēmumu dienestam;

3) Valsts zemes dienestam;

4) sociālo pakalpojumu sniedzējiem u.c.

4.2. Jūsu īpašo kategoriju (veselības) datus mēs varam izpaust tikai Pacientu tiesību likumā noteiktajos gadījumos vai pamatojoties uz Jūsu piekrišanu.

4.3. Jūsu dati var tikt nodoti Jūsu tuviniekiem tikai saskaņā ar Jūsu pilnvarojumu un piekrišanu.

4.4. Lai nodrošinātu Pašvaldības un tās iestāžu tiesības, darbinieku, trešo personu un īpašuma drošību, dati var tikt nodoti arī citām kompetentām institūcijām vai tiesībsargājošajām iestādēm, taču tikai tad, ja tas ir nepieciešams saskaņā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, šajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.

4.5. Tādas personas var būt datu bāžu programmatūras uzturētāji, datu bāžu administrēšanas pakalpojumu sniedzēji, datu centru uzturēšanas un mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzēji. Katrā gadījumā datu apstrādātājiem mēs iesniedzam tikai tādu datu apjomu, kas ir nepieciešams konkrēta uzdevuma izpildei vai konkrēto pakalpojumu sniegšanai.

4.6.Pašvaldības un tās iestāžu iesaistītie datu apstrādātāji var apstrādāt Jūsu personas datus tikai pēc Pašvaldības norādījumiem un nedrīkst tos izmantot citiem nolūkiem vai nodot citām personām bez mūsu piekrišanas. Turklāt tiem ir jānodrošina Jūsu datu aizsardzība saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un ar mums noslēgto rakstisko vienošanos, kas cita starpā paredz jebkuru Jūsu datu neatgriezenisku dzēšanu pēc mūsu dotā uzdevuma izpildes vai sadarbības izbeigšanās.

V. Personas datu nosūtīšana uz trešo valsti vai starptautiskai organizācijai un automatizēta lēmumu pieņemšana

5.1. Personas datus Pašvaldība un tās iestādes neparedz sūtīt uz trešajām valstīm vai starptautiskajām organizācijām. Atsevišķos gadījumos, ja būs nepieciešams nodot Jūsu personas datus ārpus Eiropas Ekonomiskās Zonas, mēs to darīsim, kad mums būs tiesības to darīt un nodrošinot pietiekamu aizsardzības līmeni.

5.2. Automatizēta lēmumu pieņemšana Pašvaldībā un tās iestādēs netiek veikta.

VI. Datu subjekta tiesības

6.1. Jums ir tiesības saņemt mūsu apstiprinājumu par to, vai mēs apstrādājam Jūsu personas datus, kā arī tiesības iepazīties ar Jūsu personas datiem, kurus mēs apstrādājam, informāciju par datu apstrādes mērķiem, apstrādājamo datu kategoriju, datu saņēmēju kategoriju, datu apstrādes periodu, datu iegūšanas avotiem, kā arī to nozīmi un sekām.

6.1.1. Lielāko daļu no šīs informācijas mēs sniedzam Jums šajā Politikā.

6.1.2. Ja šajā Politikā norādītā informācija Jums nav pietiekama, Jūs vienmēr varat vērsties pie mums šīs Politikas 1.3. noteiktajā kārtībā.

6.2. Ja ir mainījušies mūsu rīcībā esošie dati vai Jūs redzat, ka mūsu apstrādātā informācija par Jums ir neprecīza vai nepareiza, Jums ir tiesības pieprasīt šo informāciju mainīt, precizēt vai izlabot.

6.3. Tajos gadījumos, kad Jūsu datus mēs apstrādājam uz Jūsu piekrišanas pamata, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, un uz Jūsu piekrišanas pamatotā datu apstrāde tiks pārtraukta. Šāda apstrāde netiks pārtraukta, ja tās veikšana ir noteikta likumā vai ar kompetentas iestādes rīkojumu vai tas, ņemot vērā apstrādes būtību, nav iespējams.

6.4. Jebkurā situācijā Jūsu doto piekrišanu un pierādījumu par to mēs varam uzglabāt arī ilgāku periodu, ja tas ir nepieciešams, lai varētu aizsargāt savas tiesības saistībā ar pret mums izteiktām prasībām, pretenzijām.

6.5. Ja Jūs uzskatāt, ka mēs apstrādājam Jūsu datus, pārkāpjot personas datu aizsardzības normatīvo aktu prasības, mēs aicinām vērsties tieši pie mums (Pašvaldībā vai tās iestādēs, attiecīgi tajā iestādē, kas veic Jūsu personas datu apstrādi).

6.6. Ja Jūs nebūsiet apmierināts ar mūsu sniegto atbildi un pamatojumu vai mēs, Jūsuprāt, neveicam nepieciešamās darbības, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraugošajai institūcijai, kas Latvijas Republikā ir Datu valsts inspekcija (www.dvi.gov.lv; Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-1011).

6.7. Jums ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi, ja personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz mūsu leģitīmajām interesēm, piemēram, veicot videonovērošanu Pašvaldības īpašuma aizsardzības nolūkos.

6.8. Pastāvot atbilstošiem personas datu apstrādes normatīvajos aktos minētajiem apstākļiem, piemēram, ja personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, zūd datu apstrādes tiesiskais pamats, Jums ir tiesības lūgt, lai mēs dzēstu Jūsu personas datus. Ja vēlaties izmantot šīs tiesības, lūdzam iesniegt mums rakstisku lūgumu.

6.9. Gadījumā, ja personas dati, kurus mēs apstrādājam, ir izmantojami citiem šajā Politikā minētajiem nolūkiem, un to apstrādes tiesiskais pamats nav piekrišana, mēs varam saglabāt attiecīgo informāciju, lai nodrošinātu citu nolūku sasniegšanu.

6.10. Pastāvot attiecīgiem datu apstrādes normatīvajos aktos minētiem apstākļiem, piemēram, ja personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, Jūs apstrīdat datu precizitāti, Jūs iesniedzat iebildumus par datu apstrādi uz mūsu leģitīmo interešu pamata, Jums ir tiesības ierobežot Jūsu datu apstrādi.

6.11. Jums ir tiesības lūgt tādu datu pārnesamību, kurus Jūs mums esat iesniedzis elektroniskā formā. Saņemot Jūsu pieprasījumu par datu pārnesamību, mēs Jūsu tiesību realizāciju nodrošināsim, izsniedzot datus plaši izmantojamā un datorlasāmā formātā vai arī nosūtīsim Jūsu pieprasītos datus elektroniskā formā Jūsu izvēlētajam adresātam, ievērojot Jūsu pieprasījumā norādīto informāciju.

6.12. Tiecoties aizsargāt visu mūsu datu subjektu personas datus no nelikumīgas atklāšanas, mums, saņemot Jūsu lūgumu sniegt datus, vai īstenot citas Jūsu tiesības, būs jāpārliecinās par Jūsu identitāti. Šim mērķim mēs varam lūgt Jūs uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, kā arī, ja lūgums attiecas uz Jūsu likumiski pārstāvamo - dzimšanas apliecību, pilnvaru vai citu pārstāvības apliecinošu dokumentu, izņemot, ja situācija pieļauj izpildīt Jūsu lūgumu bez šādas pārbaudes. Ja savu identitāti un/vai pārstāvību neapliecināsiet, mēs noraidīsim Jūsu iesniegto lūgumu.

6.13. Saņemot apstiprinājumu tam, ka esat tiesīgi izpildīt Jūsu lūgumu, mēs apņemamies nekavējoties, taču ne vēlāk kā viena mēneša laikā no Jūsu lūguma saņemšanas un pārbaudes procedūras beigām, sniegt Jums informāciju par Jūsu lūguma izpildes virzību.

6.14. Ja Jūsu lūgums ir iesniegts ar elektroniskajiem saziņas līdzekļiem, arī atbildi mēs Jums sniegsim ar elektroniskajiem saziņas līdzekļiem, izņemot gadījumus, kad tas nebūs iespējams, piemēram, lielā informācijas apjoma dēļ vai ja Jūs lūgsiet Jums atbildēt citā veidā.

6.15. Ja būsim spiesti noraidīt Jūsu lūgumu normatīvajos aktos norādīto apstākļu dēļ, mēs Jūs rakstveidā informēsim par atteikumu, attiecīgi to pamatojot.

VII. Personas datu drošība

7.1. Mēs izmantojam dažādas drošību nodrošinošas tehnoloģijas un procedūras, lai aizsargātu Jūsu personīgo informāciju no nelikumīgas piekļuves, izmantošanas vai atklāšanas. Personas dati ir pieejami tikai tām personām, kurām tas ir nepieciešams darba pienākumu izpildei un tikai nepieciešamajā apjomā. Ar visām personām, kurām ir pieeja veselības un ģenētiskajiem datiem, ir noslēgti konfidencialitātes līgumi, kā arī šīs personas ir informētas par personas datu aizsardzības noteikumiem un regulāri tiek apmācītas.

7.2. Mūsu izvēlētie pakalpojumu sniedzēji ir rūpīgi atlasīti, mēs no tiem pieprasām, lai tie izmantotu atbilstošus līdzekļus, kas aizsargātu Jūsu datu konfidencialitāti un nodrošinātu Jūsu personīgās informācijas drošību. Tomēr, ja informāciju pārraida ar internetu vai mobiliem sakariem, tās drošību pilnībā nevar garantēt, tādējādi Jums patstāvīgi jāizvērtē ar informācijas konfidencialitāti saistītie riski un tie jāuzņemas, ja nolemjat mums nodot jebkādu informāciju norādītajos veidos.

VIII. Personas datu glabāšana

8.1. Pašvaldības iestādes saskaņā ar Pašvaldības iestāžu lietu nomenklatūru glabā personas datus ne ilgāk, kā nepieciešams attiecīgā personas datu apstrādes mērķa sasniegšanai.

8.2. Beidzoties šajā Politikā noteiktajam Jūsu datu apstrādes un uzglabāšanas termiņam vai sasniedzot personas datu apstrādes mērķi, mēs iznīcināsim Jūsu datus.

8.3. Ilgāka īpaši šajā Politikā norādīto Jūsu personas datu uzglabāšana var tikt īstenota tikai tad, ja:

tas ir nepieciešams, lai mēs varētu nodrošināt savu tiesību aizsardzību saistībā ar prasījumiem, pretenzijām vai prasībām;
ir pamatotas aizdomas par nelikumīgām darbībām, kuru dēļ veicama izmeklēšana;
Jūsu dati ir nepieciešami pienācīgai strīda, sūdzības izskatīšanai.

IX. Personas datu sniegšanas nepieciešamība

9.1. Iegūtie personas dati tiek izmantoti attiecīgo Pašvaldības, iestāžu uzdevumu izpildei un to funkciju realizācijai, tam nepieciešamajā apjomā, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Gadījumā, ja personas dati netiek sniegti, Pašvaldības iestādēm nav tiesiska pamata sniegt datu subjektam attiecīgo pakalpojumu.

Bauskas novada pašvaldības personu datu apstrādes PRIVĀTUMA POLITIKA (pdf)

Datu aizsardzība: ŠEIT

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933