Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Personas datu aizsardzība

Privātuma politika

Personas datu apstrādes pārzinis un saziņa

Pārzinis personas datu apstrādei ir Vecumnieku novada pašvaldība:

Reģistrācijas Nr.90009115957

Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov., LV-3933

Tālr.Nr.: 63976100

E-pasts:

Pašvaldības izveidotās iestādes un kapitālsabiedrības, kurās pašvaldībai pieder 50% vai vairāk procentu kapitāla daļas ir uzskatāmas par pārziņa struktūrām, tās nav atsevišķi pārziņi.

Vecumnieku novada pašvaldības datu aizsardzības speciālists:

Tālr.Nr.6393323

E-pasts:

Jebkādu jautājumu vai neskaidrību gadījumā saistībā ar pašvaldības veikto personas datu apstrādi, aicinām sazināties ar mums, izmantojot norādīto kontaktinformāciju, tajā skaitā, sazinoties ar pašvaldības datu aizsardzības speciālistu.

Pašvaldības veiktās personas datu apstrādes

Pašvaldība personas datu apstrādi veic saskaņā ar 28.08.2019. Vecumnieku novada Domes apstiprinātajiem iekšējiem noteikumiem pdfNr.1-9/2016/16 „Vecumnieku novada pašvaldības personas datu apstrādes privātuma politika”.

Datu apstrādes vietas pašvaldībā

Personas datu apstrādi pašvaldība veic atbilstoši tās definētajiem personas datu apstrādes nolūkiem un tikai saskaņā ar tiem. Pašvaldība apstrādā personas datus minimālā apjomā, kas ir nepieciešams izvirzīto personas datu apstrādes nolūku sasniegšanai.

Vecumnieku novada pašvaldībā apstrādi veic:

 1. Vecumnieku novada dome (administrācija);
 2. Bārbeles pagasta pārvalde;
 3. Kurmenes pagasta pārvalde;
 4. Skaistkalnes pagasta pārvalde;
 5. Stelpes pagasta pārvalde;
 6. Valles pagasta pārvalde;
 7. Bārbeles bibliotēka;
 8. Beibežu bibliotēka;
 9. Kurmenes bibliotēka;
 10. Misas bibliotēka;
 11. Skaistkalnes bibliotēka;
 12. Stelpes bibliotēka;
 13. Taurkalnes bibliotēka;
 14. Valles bibliotēka;
 15. Vecumnieku bibliotēka;
 16. Bārbeles pagasta novadpētniecības centrs;
 17. Aktieru Amtmaņu muzejs;
 18. Skaistkalnes pagasta novadpētniecības centrs „Novadnieki”;
 19. Vecumnieku pagasta novadpētniecības centrs;
 20. Bārbeles tautas nams;
 21. Kurmenes tautas nams;
 22. Misas tautas nams;
 23. Skaistkalnes tautas nams;
 24. Vecumnieku tautas nams;
 25. Vecumnieku novada bāriņtiesa;
 26. Vecumnieku novada domes Sociālais dienests;
 27. Vecumnieku novada domes Sporta skola;
 28. Vecumnieku novada Domes Misas vidusskola;
 29. Vecumnieku novada Domes Skaistkalnes vidusskola;
 30. Vecumnieku novada Domes Valles pamatskola;
 31. Vecumnieku novada Domes Vecumnieku vidusskola;
 32. Vecumnieku novada Domes Stelpes pamatskola;
 33. Vecumnieku novada Domes Pirmsskolas izglītības iestāde „Cielaviņa”;
 34. Vecumnieku novada Domes Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola;
 35. Vecumnieku novada Domes Vecumnieku veselības centrs;
 36. Vecumnieku novada Domes Veco ļaužu un invalīdu pansionāts „Atvasara”;
 37. Vecumnieku novada Domes Pašvaldības aģentūra „Valles pašvaldības aģentūra”;
 38. pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jaunolis”;
 39. pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Mūsu saimnieks”;
 40. pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Kūdrinieks”;
 41. Vecumnieku novada Vēlēšanu komisija;
 42. Vecumnieku novada Administratīvā komisija;
 43. Lauksaimniecības zemes iegūšanas izvērtēšanas komisija;
 44. Vecumnieku novada Medību koordinācijas komisija;
 45. Vecumnieku novada Dzīvojamo māju privatizācijas komisija;
 46. Vecumnieku novada Revīzijas komisija.

Jūsu tiesības datu apstrādē

Jums ir tiesības pieprasīt pašvaldībai piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi.

Jums jebkurā gadījumā ir tiesības iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā, ja Jums par to rodas šaubas.

Jums ir tiesības realizēt visas savas kā datu subjekta tiesības, kas noteiktas Vispārīgās datu aizsardzības regulas III nodaļā.


pdf28.08.2019. iekšējie noteikumi Nr.1-9/2019/16 „Vecumnieku novada pašvaldības personas datu apstrādes privātuma politika”

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933