Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Personas datu aizsardzība

Par Vecumnieku novada pašvaldības privātuma politiku.

Kādēļ Vecumnieku novada pašvaldība apstrādā Jūsu personas datus?

Lai izpildītu pašvaldības funkcijas un sniegtu vai saņemtu pakalpojumus, Vecumnieku novada pašvaldībai (tās iestādēm un kapitālsabiedrībām) ir nepieciešams apstrādāt (iegūt, reģistrēt, glabāt u.tml.) noteikta veida informāciju, tai skaitā fizisko personu datus, informāciju par tās klientiem, sadarbības partneriem, pakalpojumu sniedzējiem u.c.

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK – personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu. Personas dati ir, piemēram, Jūsu vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese vai kāda cita informācija par Jums, kas nepieciešama, lai Vecumnieku novada pašvaldībai būtu tiesisks pamats sniegt attiecīgo pašvaldības pakalpojumu.

Personas datu apstrādes pārzinis un saziņa

Pārzinis personas datu apstrādei ir Vecumnieku novada pašvaldība:
Reģistrācijas Nr.90009115957
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov., LV-3933
Tālr.: 63976100
E-pasts:

Pašvaldības izveidotās iestādes un kapitālsabiedrības, kurās pašvaldībai pieder 50% vai vairāk procentu kapitāla daļas ir uzskatāmas par pārziņa struktūrām, tās nav atsevišķi pārziņi.

Jebkādu jautājumu vai neskaidrību gadījumā saistībā ar pašvaldības veikto personas datu apstrādi, aicinām sazināties ar mums, izmantojot norādīto kontaktinformāciju, tajā skaitā, sazinoties ar pašvaldības datu aizsardzības speciālistu.

Vecumnieku novada pašvaldības datu aizsardzības speciālists:
Tālr.: 63933323
E-pasts:

Kādus personas datus Vecumnieku novada pašvaldība apstrādā?

Vecumnieku novada pašvaldība apstrādā personas datus un īpašu kategoriju personas datus.

Personas dati ir informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu, piemēram, dati, kas pašvaldībai nepieciešami Jūsu identificēšanai - Jūsu vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, kontaktinformācija (lai nodrošinātu efektīvu komunikāciju), – kā arī cita informācija, kas nepieciešama, lai Jūsu varētu saņemt pakalpojumus, ko sniedz pašvaldība u.c.

Savukārt īpašu kategoriju personas dati ir informācija, kas atklāj rases vai etnisko piederību, politiskos uzskatus, reliģisko vai filozofisko pārliecību vai dalību arodbiedrībās, ģenētiskie dati, biometriskie dati, veselības dati un dati par fiziskas personas dzimumdzīvi vai seksuālo orientāciju.

Atsevišķos gadījumos Vecumnieku novada pašvaldība ir tiesīga apstrādāt arī īpašu kategoriju personas datus, piemēram, lai saņemtu attiecīgu sociālās aprūpes pakalpojumu, pašvaldībai ir nepieciešama informācija par aprūpējamās personas veselības stāvokli.

Apstrādājamo personas datu kategorijas ir atkarīgas no realizējamās pašvaldības funkcijas un Jums sniedzamā pakalpojuma veida.

Visbiežāk apstrādāto personas datu kategorijas:

 • identifikācijas dati (nepieciešami Jūsu identificēšanai) – piemēram, vārds, uzvārds, personas kods/dzimšanas datums;
 • kontaktinformācija (nepieciešama saziņai) – korespondences adrese, telefona numurs, e-pasta adrese;
 • dzīvesvietas adrese (piemēram, deklarējot dzīvesvietu vai saņemot attiecīgu pakalpojumu pēc deklarētās dzīvesvietas u.c.);
 • kredītiestādes dati (piemēram, sociālās palīdzības saņemšanai);
 • ziņas par invaliditāti, apgādājamajiem (piemēram, nodokļu atvieglojumu piemērošanai u.c.);
 • civilstāvokļa aktu dati - ziņas par laulību, dzimšanu, nāvi (civilstāvokļa aktu reģistrēšanai.);
 • ziņas pa izglītību – izglītības iestāde, klase, apgūstamā izglītības programma u.c.(izglītības iestāžu darbības organizēšanai);
 • ziņas par materiālo stāvokli un ienākumiem - tai skaitā informācija no bankas kontu izdrukām, nodarbošanos, piederošajiem īpašumiem (piemēram, sociālās palīdzības saņemšanas tiesību izvērtēšanai);
 • dati, kurus persona pati paziņo pašvaldībai (piemēram, veicot saraksti ar pašvaldību, paužot savu viedokli publiskajos forumos u.tml.).

Personas datu apstrādes nolūki

Personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai Vecumnieku novada pašvaldība varētu izpildīt likumā “Par pašvaldībām” un citos normatīvajos aktos noteiktās funkcijas un brīvprātīgās iniciatīvas iedzīvotāju interesēs, kā arī sniegt pakalpojumus. Daži no datu apstrādes pamatnolūkiem:

 • datu apstrāde deklarētās dzīvesvietas reģistrēšanai/anulēšanai, izziņu izsniegšanai;
 • datu apstrāde nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanai;
 • datu apstrāde būvniecības iesniegumu izskatīšanai;
 • datu apstrāde civilstāvokļa aktu reģistrēšanai, aktualizācijai un atjaunošanai;
 • datu apstrāde sociālo pakalpojumu, sociālās vai materiālās palīdzības sniegšanai;
 • datu apstrāde nepilngadīgo un ierobežotas rīcībspējas personu tiesību un interešu nodrošināšanai;
 • datu apstrāde izglītības nodrošināšanai;
 • datu apstrāde sabiedriskās kārtības nodrošināšanai.

Papildu informācija par datu apstrādes nolūkiem aplūkojama 28.08.2019. Vecumnieku novada Domes iekšējos noteikumos.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

Pašvaldība apstrādās Jūsu personas datus tikai tad, kad tai ir tiesiskais pamats to darīt. Galvenie tiesiskie pamati personas datu apstrādes nepieciešamībai:

 • lai izpildītu uz pašvaldību attiecināmu juridisku pienākumu;
 • lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs, vai īstenojot pašvaldībai likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras.

Papildu tiesiskie pamati var būt šādi:

 • apstrāde ir vajadzīga līguma izpildei vai pasākumu veikšanai pēc Jūsu pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;
 • apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu Jūsu vai citas fiziskas personas vitālas intereses, t.i., dzīvību un veselību.
 • Jūs esat devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem. Pašvaldībā sniegto datu piekrišanu Jūs varat atsaukt jebkurā brīdi, vēršoties Vecumnieku novada pašvaldībā vai kontaktējoties ar pašvaldības attiecīgo iestādi, kapitālsabiedrību vai struktūrvienību, kurai iepriekš Jūs būsiet sniedzis savu piekrišanu. Piekrišanas atsaukšana nevar ietekmēt jau iepriekš veiktās datu apstrādes darbības, kuras iepriekš veiktas pamatojoties uz sniegto piekrišanu.

Sīkdatņu izmantošana

Kas ir sīkdatne?

Sīkdatne ir neliela teksta datne, kas tiek nosūtīta uz Jūsu datoru vai mobilo iekārtu tīmekļa vietnes apmeklēšanās laikā un ko tīmekļa vietne saglabā Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad Jūs atverat vietni. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes mājaslapu vai uz citu mājaslapu, kas atpazīst šo sīkdatni. Sīkdatnes darbojas kā konkrētas mājaslapas atmiņa, ļaujot šai lapai atcerēties Jūsu datoru nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā sīkdatnes var atcerēties Jūsu iestatījumus vai uzlabot lietotāja ērtības.

Kā mēs sīkdatnes izmantojam?

Pašvaldības interneta mājaslapās (vietnēs) izmanto sīkdatnes, lai iegūtu informāciju par šo vietņu izmantošanu, personalizētu saturu, pielāgotos vietņu lietotāja veiktajiem iestatījumiem un apstrādātu lietotāja veiktās izvēles.

Tīmekļa vietnēs tiek izmantots interneta vides analīzes rīks „Google Analytics”, ko piedāvā „Google, Inc.” (turpmāk - „Google”). „Google Analytics” izmanto sīkdatnes - Jūsu datorā vai mobilajā iekārtā iesūtītas teksta datnes, ar kuru palīdzību var analizēt lietotāju izturēšanās modeli: skatītās lapas, lietotāju ģeogrāfiskās atrašanās vietas, uzturēšanās laiku, ierīci u.c. Plašāk par „Google Analytics” pakalpojuma sniegšanas noteikumiem var iepazīties mājaslapā http://www.google.com/analytics/terms/us.html.

Ja Jūs vēlaties, lai pašvaldība neiegūst informāciju par Jūsu aktivitātēm iestādes tīmekļa vietnēs, Jums jāaktivizē Google Analytics Opt-out Browser Add-on (https://support.google.com/analytics/answer/181881) papildrīks. Šis papildrīks sazinās ar Google Analytics JavaScript (ga.js), lai norādītu, ka dati par attiecīgo interneta vietnes apmeklējumu nav jāsūta uz „Google Analytics”.

Jebkurš pašvaldības pārvaldīto interneta mājaslapu lietotājs sīkdatnes savā datorā vai citā iekārtā var dzēst pēc saviem ieskatiem. Taču tādā gadījumā veiktie iestatījumi būs jāpielāgo atkārtoti, kā arī pastāv iespējamība, ka dažas mājaslapas funkcijas nedarbosies. Pašvaldības mājaslapās var tikt ievietotas saites un/vai resursi no trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko pašvaldība nenes atbildību.

Papildu informāciju par sīkdatnēm, kā arī kā tās iespējams pārvaldīt vai izdzēst, varat iegūt mājaslapā https://www.aboutcookies.org/.

Par datu konfidencialitāti un drošību lasiet: https://support.google.com/analytics/answer/7667196

Fotografēšana un filmēšana publiskos pasākumos

Lai informētu pašvaldības iedzīvotājus un viesus, kā arī citus interesentus, par novadā notiekošajām aktivitātēm un pasākumiem (informācijas atklātības nodrošināšanas un sabiedrības informēšanas nolūkam), tie nereti tiek fotografēti un filmēti. Uzņemtos video un foto attēlus pašvaldība var izmantot savā informatīvajā izdevumā „Vecumnieku Novada Ziņas”, reprezentācijas materiālos, tīmekļa vietnēs, kā arī sociālo tīkla profilos.

Pašvaldība informāciju par plānoto pasākumu fotografēšanu vai filmēšanu izvieto drukātā un elektroniskā veidā, relīzēs, paziņojumos, nolikumos vai afišās par plānoto pasākumu. Var gadīties, ka pašvaldības darbinieks vai tā pilnvarotā persona uzrunā personu un lūdz piekrišanu viņa individuālai filmēšanai un fotografēšanai (piemēram, lai sniegtu viedokli par kādu jautājumu vai lai nofotografētu personu kā kāda pasākuma dalībnieku). Personai ir tiesības nepiekrist, šādā gadījumā persona netiks filmēta vai fotografēta.

Personai ir tiesības pašvaldībai rakstiski pieprasīt videoieraksta vai fotogrāfijas dzēšanu vai šifrēšanu, rakstot uz elektronisko pasta adresi: , norādot attēlu vai saisti, kuru vēlieties dzēst vai šifrēt. Pašvaldība izvērtēs katru gadījumu un iespēju robežās centīsies ievērot personas vēlmes. Pašvaldībai nav pienākuma dzēst attēlus, kuros personu nav iespējams identificēt. Pašvaldība neatbild par attēlu, ko nav uzņēmusi pašvaldība, publiskošanu masu informācijas līdzekļos (televīzijā, preses izdevumos) un citos informatīvajos izdevumos, portālos, kuru pārzinis un uzturētājs nav pašvaldība.

Videonovērošana

Pašvaldībā tiek veikta publisko vietu videonovērošana ar nolūku nodrošināt personu dzīvības, veselības un īpašuma aizsardzības, kaitējuma vai zaudējuma nodarījuma identificēšanu.

Videonovērošanas ierakstiem var piekļūt tikai pilnvarotas personas kontekstā ar konkrētiem personas datu apstrādes nolūkiem. Videonovērošanas ierakstiem neveido rezerves kopijas un dati netiek nodoti trešajām personām, izņemot normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos (piemēram, ja informācija nepieciešams nodot tiesībaizsardzības iestādēm).

Pirms teritorijām vai pie pašvaldības ēku ieejām, kurās tiek veikta videonovērošana, uzstādītas brīdinājuma zīmes. Tāpat informācija par teritorijām un telpām, kurās pašvaldība veic videonovērošanu tiek izvietota pašvaldības tīmekļa vietnē www.vecumnieki.lv.

Informācijas apmaiņa

Jūsu dati, kas iesniegt pašvaldībai, var tikt nodoti pašvaldības struktūrvienībām un tās iestādēm un kapitālsabiedrībām, ciktāl tas ir atbilstoši, proporcionāli un samērīgi, kā arī tādā apmērā, lai Vecumnieku novada pašvaldība izpildītu savas funkcijas un sniegtu pakalpojumus.

Pašvaldība var nodot datus arī citiem datu saņēmējiem, piemēram, Vecumnieku novada pašvaldība var nodot Jūsu personas datus:

 • Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei;
 • Valsts ieņēmumu dienestam;
 • Zemesgrāmatai;
 • sociālo pakalpojumu sniedzējiem;
 • Valsts zemes dienestam.

Sniedzot pakalpojumus, pašvaldība informēs Jūs par Jūsu personas datu saņēmējiem vai organizācijām, kas būs iesaistītas pakalpojuma sniegšanā pašvaldības vārdā vai informācijas apmaiņā ar pašvaldību.

Pašvaldība nodos Jūsu personas datus tikai tādām organizācijām, piegādātājiem vai pakalpojumu sniedzējiem, kas sniedz pietiekamas garantijas, ka tiks īstenoti atbilstoši tehniskie un organizatoriskie pasākumi: ka apstrādē tiks ievērotas tiesību aktos personas datu aizsardzības jomā esošās prasības un tiks nodrošināta Jūsu tiesību aizsardzība, kā arī spēja izpildīt pienākumus, kuri ir noteikti tiesību aktos personas datu aizsardzības jomā. Šīs garantijas un noteikumi ir atrunāti līgumos ar organizācijām un trešajām personām.

Personas datu nodošana uz trešajām valstīm, kas nav Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalsts

Parasti datu subjektu dati netiek apstrādāti ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas. Gadījumā, ja šāda datu nodošana būs nepieciešama, pašvaldība izvērtēs vai tai ir tiesisks pamats to darīt un nodos informāciju tikai gadījumā, ja saņēmēja puse spēs nodrošināt atbilstošu datu aizsardzības līmeni un atbilstību personas datu aizsardzības normatīvo aktu prasībām.

Personas datu apstrādes termiņi

Vecumnieku novada pašvaldība saskaņā ar to lietu nomenklatūru glabā personas datus ne ilgāk, kā tas nepieciešams attiecīgā personas datu apstrādes nolūka sasniegšanai. Pēc attiecīgā datu apstrādes nolūka sasniegšanas personas dati tiks dzēsti vai iznīcināti.

Vecumnieku novada pašvaldība uzglabās Jūsu datus tikai tik ilgi, cik tas būs nepieciešams, lai izpildītu savas funkcijas, piemēram, tik ilgi, cik ilgi Jūs izmantojat pašvaldības pakalpojumus vai arī, kamēr Jūs neatsaucat savu piekrišanu, ja personas dati tika apstrādāti, pamatojoties uz to. Atsevišķos gadījumos uzglabāšanas ilgumu nosaka tiesību akti. Laika periodu, cik ilgi tiek uzglabāti personas dati nosaka datu apstrādes nolūks, kādam šie dati tika ievākti.

Datu subjekta tiesības

Jums, kā datu subjektam ir tiesības:

 • iegūt informāciju par tiem datiem, kas par Jums ir iegūti, sniedzot pašvaldības pakalpojumus un realizējot normatīvajos aktos noteiktās funkcijas;
 • iegūt informāciju par tām fiziskajām vai juridiskajām personām, kurām ir nodoti personas dati par Jums. Datu subjektam sniedzamajā informācijā aizliegts iekļaut valsts institūcijas, kuras ir kriminālprocesa virzītāji, operatīvās darbības subjekti vai citas institūcijas, par kurām likums aizliedz šādas ziņas izpaust;
 • pieprasīt datu labošanu, dzēšanu vai apstrādes ierobežošanu; tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību;
 • jebkurā laikā atsaukt piekrišanu datu apstrādei, kurai tiesiskais pamats ir Jūsu piekrišana, neskarot tādas apstrādes likumību, kas veikta pirms datu subjekta piekrišanas atsaukšanas.

Personas datu apstrādes drošība

Vecumnieku novada pašvaldība nodrošina un pastāvīgi uzlabo aizsardzības pasākumus, lai nodrošinātu personas datu integritāti, pieejamību un konfidencialitāti – aizsargātu Jūsu datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušanas nozaudēšanas, datu noplūdes, izpaušanas vai iznīcināšanas.

Pašvaldība kā datu apstrādes pārzinis ir ieviesusi attiecīgus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, kas ir piemēroti datu aizsardzības vajadzībām, piemēram, tiek izmantotas antivīrusa programmas, pielietota tikai sertificēta programmatūra, tiek sekots līdzi un instalēti programmatūras atjauninājumi, tiek veikta visu personas datu apstrādē iesaistīto darbinieku apmācība un zināšanu pārbaude personas datu aizsardzības jautājumos.

Pašvaldība nodos Jūsu personas datus tika tādām organizācijām, piegādātājiem vai pakalpojumu sniedzējiem (piemēram, nododot datus glabāšanā serveru uzturētājiem), kas sniedz pietiekamas garantijas, ka tiks īstenoti atbilstoši tehniskie un organizatoriskie pasākumi: apstrādē tiks ievērotas tiesību aktos personas datu aizsardzības jomā esošās prasības un tiks nodrošināta Jūsu tiesību aizsardzība, kā arī spēja izpildīt pienākumus, kuri ir noteikti tiesību aktos personas datu aizsardzības jomā. Šīs garantijas un noteikumi ir atrunāti līgumos ar organizācijām un trešajām personām.

Pašvaldības darbinieki, kuri apstrādā personas datus, nodrošina šādas informācijas konfidencialitātes ievērošanu. Darbinieka pienākums ievērot konfidencialitātes pienākumu attiecībā pret fiziskās personas datiem ir spēkā nenoteiktu laika periodu, tai skaitā pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanas.

Jautājumi un sūdzības par personas datu apstrādi

Jautājumu vai sūdzības iesniegšanas gadījumā par Vecumnieku novada pašvaldības personas datu apstrādi aicinām sazināties ar Vecumnieku novada pašvaldību, lūdzot izskatīt attiecīgo gadījumu un iesniedzot to rakstveidā Vecumnieku novada pašvaldībā, Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov., LV-3933, vai nosūtīt (personas datu aizsardzības speciālistam) uz e-pasta adresi .

Ja Jūs neapmierinās Vecumnieku novada pašvaldības atbilde vai uzskatīsiet, ka Vecumnieku novada pašvaldība veic personas datu apstrādi pretēji tiesību aktu prasībām, Jūs varat iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei Datu valsts inspekcijai. Papildu informācija aplūkojama tīmekļa vietnē www.dvi.gov.lv.

Izmaiņas privātuma politikā

Pašvaldība ir tiesīga jebkurā laikā veikt izmaiņas vai papildinājumus Privātuma politikā, aktualizējot izmaiņas tīmekļa vietnē www.vecumnieki.lv.


pdf28.08.2019. iekšējie noteikumi Nr.1-9/2019/16 „Vecumnieku novada pašvaldības personas datu apstrādes privātuma politika”

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933