Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Projekti

Bauskas novada pašvaldības Projekti - ŠEIT.

 

Unikālu ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas vērtību izmantošana zaļā izzinošā tūrisma attīstībā

LLI-483, GEOTOUR

Daudzfunkcionālo centru - vietējās kopienas sociālās iekļaušanas un izaugsmes veicinātāju attīstība

LLI-425, OCTOPUS

Dienas aprūpes centra izveidošana Vecumnieku pagastā personām ar garīga rakstura un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem
Nr. 9.3.1.1/18/I/020
Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Bārbeles, Kurmenes, Skaistkalnes, Stelpes, Valles un Vecumnieku pagastos
Nr. 9.2.4.2/16/I/037
Atver sirdi Zemgalē
Nr.9.2.2.2/15/I/001
Teritorijas labiekārtošana pie Sarkanās skolas, Bauskas ielā 4, Vecumniekos

Nr.20-06-AL07-A019.2202-000001

Interaktīvā aprīkojuma iegāde aktieru Amtmaņu muzejam, Valles pagastā
Nr. 19-06-AL-08-A019.2202-000014
 Iedzīvotāji veido savu vidi Iedzīvotāji veido savu vidi
Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai
Nr.8.3.4.0/16/I/001
Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos
Nr. 8.5.1.0/16/I/001
Latvijas skolas soma Latvijas skolas soma
Vecumnieku novada pašvaldības autoceļa A10 (Mednieki – Gali), autoceļa posma A1 (Ķekavas šoseja – Dzeguzes) un autoceļa posma B2 (Spodras – Krieviņi) pārbūve Vecumnieku novadā
Nr.18-06-A00702-000026
LATLIT logo LAT full RGB copy LLI-302 “Vietējo sabiedrisko drošības pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā”. “Safe borderlands”
Teritorijas labiekārtošana Mēmeles upes krastā Skaistkalnes pagastā, Vecumnieku novadā
Nr.1-08/41/2018
nva logo copy

Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs

Sabiedriskās dzīves centra izveidošana un aprīkošana Skaistkalnes pagastā
Nr. 17-06-AL07-A019.2201-000005
Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs
Nr.8.3.5.0/16/I/001

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai
Nr. 8.3.2.2./16/I/001

Vecumnieku novada pašvaldības grants ceļa A3 (Mēmele - Kalnakrogs) pārbūve Vecumnieku novada Skaistkalnes pagastā
Nr. 17-06-A00702-000036
Bārbeles pagasta parka labiekārtošana un estrādes rekonstrukcija
Nr. 16-06-AL07-A019.2202-000002
p "PASSWORLD" Gaining experience in the European Union refugee migration problem issues, case studies and integration tools development
Valles brīvdabas vietas izveide veselības un sporta aktivitāšu veicināšanai
Nr. 1606-AL08-A019.2202-000007
Tautas tērpu iegāde vidējās paaudzes deju kolektīvam "Valle"
Nr. 16-06-AL08-A019.2201-000006
Sporta inventāra iegāde Vecumnieku novada akreditētajās vispārējās un profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs
Nr. 01-25/251
"PROTI un DARI!"
Gaismekļu nomaiņa uz LED tehnoloģiju gaismekļiem Vecumnieku pašvaldības publiskajā teritorijā
Nr.KPFI-13.3/15
Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana
Publisko interneta pieejas punktu attīstība Vecumnieku novadā
Nr. 3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/048/045
Bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas zonas izveidošana Vecumnieku pagastā
Nr. 14-06-LL19-L413201-000004
Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Misas vidusskolā
Nr. KPFI-15.3/149
Vecumnieku novada pašvaldības izgāztuves "Taurkalne" reģ. Nr. 32908/5291/PPV rekultivācija
Skaistkalnes pagasta magazīnas klēts jumta restaurācija
Krāsojamā grāmata - Vecumnieku novada vēsturiskās ēkas
Projekts „EVS for school"
Nr. LV-21-17-2013-R1
Projekts „Mine is yours"
Nr. LV-31-E72-2013-R3
Projekts „Connect 2014"
Nr. LV-11-E95-2013-R3
Projekts „Afraid of? Learn to navigate!"
Nr. LV-11-E106-2013-R3
Vecumnieku novada Stelpes pagasta tirgus laukuma izveide pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai
Nr. 13-06-LL19-L413101-000017
Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Vecumnieku pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā
Nr.KPFI-13.1/1
Siltumtrašu rekonstrukcija Vecumnieku novada Vecumniekos
Nr. PCS/3.5.2.1.1/11/03/031
Vecumnieku pagasta Jaunā ezera aktīvās atpūtas zonas labiekārtošana
Nr. 13-06-LL19-L413205-000013
Sabiedrisko aktivitāšu un mūžizglītības centra izveidošana Stelpes pamatskolā
Nr. 13-06-LL19-L413203-000003
Kultūras tradīciju saglabāšana un popularizēšana Valles pagastā
12-04-LL20-L413202-000002
Alternatīvu sociālo pakalpojumu attīstība Vecumnieku novadā
Nr. 1DP/1.4.1.2.4/11/APIA/NVA/075
Vecumnieku pagasta sporta zāles vienkāršotā rekonstrukcija
ELFLA 11-06-L32100-000043
Ielu apgaismojuma izbūve Kurmaņa un Rīgas ielās, Skaistkalnē
ELFLA 11-06-L32100-000042
Ielu apgaismojuma izbūve Kurmenes pagastā
ELFLA 11-06-L32100-000162
Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Vecumnieku pagasta Vecumniekos
Nr. 3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/017
Vecumnieku novada pašvaldības izgāztuves „Bedre" reģ.Nr. 32908/5290/PPV rekultivācija
Nr.3DP/3.5.1.2.1/10/IPIA/VIDM/027
Vecumnieku novada pašvaldības izgāztuves „Sietiņi" reģ.Nr. 32628/2849/PPV rekultivācija
Nr.3DP/3.5.1.2.1/10/IPIA/VIDM/028
Vecumnieku novada pašvaldības izgāztuves „Medņi" reģ.Nr. 32628/2850/VNPP rekultivācija
Nr.3DP/3.5.1.2.1/10/IPIA/VIDM/029
Ūdenssaimniecības attīstība Vecumnieku novada Bārbeles pagasta Bārbeles ciemā
Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/005/045
Ūdenssaimniecības attīstība Vecumnieku novada Skaistkalnes pagasta Skaistkalnes ciemā
Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/005/044
Speciālistu piesaiste Vecumnieku novada Domē
1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/049
Vecumnieku pagasta autoostas rekonstrukcija
ELFLA 10-06-L32100-000281
Ielu apgaismojuma izbūve Stelpē
ELFLA 10-06-L32100-000280
Skaistkalnes pagasta Tautas nama ēkas rekonstrukcija
ELFLA 10-06-L32100-000278
Bārbeles pagasta Tautas nama ēkas rekonstrukcija 2. kārta
ELFLA 10-06-L32100-000279
Kvalitatīvu kultūras pakalpojumu nodrošināšana Vecumnieku novada iedzīvotājiem
ELFLA 10-06-LL19-L413101-000004
Starptautiskā sadarbība un tradīciju saglabāšana Zemgales reģionā „Zemgales tradīcijas”
LLII-092
Bārbeles pagasta tautas nama ēkas rekonstrukcija 1. kārta
ELFLA 09-06-L32100-000004
Vecumnieku vidusskolas sākumskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana
VIDM/2009/KPFI-1/11
Vecumnieku novada izglītības iestāžu informatizācija
3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/555
Valles sporta stadiona rekonstrukcija
ELFLA 09-04-L32100-000111
Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanas pasākumi Valles ciemā, Dārza ielā
Nr. 1-08/4/2009
Publiski pieejamas rekreācijas zonas izveide Valles pagasta centra mākslīgās ūdenskrātuves apkārtnē
Nr.1-08/3/2009
Kurmenes pagasta saieta nama fasādes vienkāršotā rekonstrukcija
ELFLA 09-04-L32100-00014
Ūdenssaimniecības attīstība Kurmenes pagasta Kurmenes ciemā
Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/039/036
Stelpes pagasta pamatskolas apgaismojuma izbūve un Stelpes pagasta pamatskolas rotaļu laukuma aprīkošana
ELFLA Nr. 09-06-L32100-000036
Brīvdabas estrādes ar skatītāju sēdvietām izbūve
ELFLA Nr. 08-06-L32100-000282
Sporta laukuma izbūve un aprīkošana
ELFLA Nr. 08-06-L32100-000280
Vecumnieku pagasta Vecā ezera teritorijas labiekārtošana
ELFLA Nr. 08-06-L32100-000281
Kurmenes pagasta saieta nama vienkāršotā rekonstrukcija
ELFLA Nr. 08-04-L32100-000102
Saietu telpu izbūve Valles vidusskolā
ELFLA Nr. 08-04-L32100-000300

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933