Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Noslēdzies ESF projekts

Šā gada decembrī noslēdzas Eiropas Sociālā fonda projekts „Alternatīvu sociālo pakalpojumu attīstība Vecumnieku novadā” Nr. 1DP/1.4.1.2.4/11/APIA/NVA/075, kura realizācija notika 2 gadu garumā. Projekta mērķis - attīstīt un pilnveidot Vecumnieku novadā alternatīvus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus personām ar funkcionāliem traucējiem, bērniem no maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm un psihoaktīvām vielām atkarīgās personas, lai uzlabu sociālās un funkcionālās prasmes, kā arī, lai veicinātu šo personu integrāciju sabiedrībā. Divu gadu garumā, projektā ir iesaistītas 115 personas no visa novada, kurām tiek dota iespēja darboties atbalsta grupās. Lai nodrošinātu projekta rezultātu ilgtspēju, projekta īstenošanas laikā tika izstrādātas sociālās rehabilitācijas un motivācijas programmas. Izstrādātās sociālās rehabilitācijas programmas un motivācijas programma, tiks aktualizētas un iekļautas Vecumnieku novada domes Sociālā dienesta darbību regulējošo iekšējo normatīvo aktu sistēmā, kā arī turpmāk šo dokumentu realizācija tiks iekļauta ikgadējā Sociālā dienesta darbības plānā arī pēc projekta ieviešanas. Sociālās rehabilitācijas programmas un motivācijas programma, tiks piedāvāts kā sociālais pakalpojums turpmākajā darbā ar mērķa grupām. Projekta sasniegtie rezultāti tiks uzturēti vismaz 2 gadus pēc projekta īstenošanas. Projekta finansējums – 100 % Eiropas Savienības Eiropas Sociālās fonda finansējums. Kopējās izmaksas LVL 66911.03. Sadarbības iestāde – Nodarbinātības valsts aģentūra, vadošā iestāde – Labklājības ministrija.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Dace Šileika
Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja
Vecumnieku novada dome

Projekts tuvojas noslēgumam

Projekts „Alternatīvu sociālo pakalpojumu attīstība Vecumnieku novadā” tiek realizēts darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.4.prioritātes „Sociālās iekļaušanas veicināšana” 1.4.1. pasākuma „Sociālā iekļaušana” 1.4.1.2. aktivitātes „Darbaspēju vērtēšanas sistēmas un sociālo pakalpojumu ieviešanas sistēmas pilnveidošana” 1.4.1.2.4 apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” ietvaros.

Projekta „Alternatīvu sociālo pakalpojumu attīstība Vecumnieku novadā” Nr. 1DP/1.4.1.2.4/11/APIA/NVA/075 mērķis - attīstīt un pilnveidot Vecumnieku novadā alternatīvus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus personām ar funkcionāliem traucējiem, bērniem no maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm un psihoaktīvām vielām atkarīgās personas, lai uzlabu sociālās un funkcionālās prasmes, kā arī, lai veicinātu šo personu integrāciju sabiedrībā.

Divu gadu garumā, projektā ir iesaistītas 115 personas no visa novada, kurām tiek dota iespēja darboties atbalsta grupās. Projekta ietvaros tika izveidotas trīs atbalsta grupas:

1. Atbalsta grupas personām ar funkcionāliem traucējumiem;

2. Atbalsta grupas izveide bērniem no maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm;

3. Atbalsta grupas izveide personām, kurām ir atkarība no psihoaktīvām vielām.

Atbalsta grupu dalībniekiem ir pieejamas dažādas nodarbības.

No 2012.gada aprīļa līdz 2013.gada oktobrim, atbalsta grupu dalībniekiem tika dota iespēja piedalīties dažādās nodarbībās.

Personām ar funkcionāliem traucējumiem notika sekojošas nodarbības:

 • mūzikas terapija (36 nodarbības sertificēta speciālista vadībā);
 • reitterapija (35 nodarbības sertificēta speciālista vadībā);
 • sociālo prasmju nodarbības (6 nodarbības).

Bērniem no maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm tika organizētas sekojošas nodarbības:

 • jāšanas apmācības – 36 nodarbības - aktivitātes uzdevums ir parādīt bērniem kā mērķtiecīgi izmantot savu brīvo laiku, to pavadot aktīvi un veselīgi, attīstot viņā integrācijai nepieciešamās prasmes. Nodarbību laikā bērni apguva disciplīnu, dažādas darba prasmes, iejūtību, rūpes par dzīvniekiem, mērķtiecību, sadarbību un uzticību vienam pret otru. Iesaistoties zirgu staļļa sadzīvē un savstarpēji komunicējot ar iesaistītajām personām, mērķgrupas dalībnieki integrējās sabiedrībā un attīstīja saskarsmes prasmes. Aktivitātes intensitāte mazināja iesaistīto bērnu neorganizētu laika pavadīšanu.
 • interaktīvās un informatīvās grupu nodarbības – 4 nodarbības - Nodarbību laikā tika apgūtas dažādas praktiskās darba prasmes un sadzīves iemaņas, kas palīdzēja mērķa grupai izprast šo prasmju nepieciešamību, viņu pozitīvajai integrācijai sabiedrībā. Nodarbību laikā tika piesaistīti vairāki speciālisti, kuri jauniešiem vadīja nodarbības. Radošo un individuālo prasmju attīstošo nodarbību vadītāji, mērķgrupu iesaistīja nodarbībās par tēmām: attīstība, personīgā higiēna, attiecības, mīlestība un lēmums par vai pret seksuālo attiecību uzsākšanu. Nepilngadīgo lietu inspekcijas pārstāvji informēja par likumpārkāpuma sekām un riskiem nokļūt soda izpildes un uzraudzības iestādes redzeslokā. Atkarības speciālists iesaistīja spēlēs par atkarību un lika pusaudžiem analizēt psiho aktīvo vielu un atkarības procesu negatīvo ietekmi uz veselību, un personības degradāciju.
 • tūrisma nodarbības – 60 nodarbības - mērķis ir - bērnus no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm iesaistīt aktivitātēs, izmantojot tūrisma un orientēšanās elementus. Plānotais nodarbību cikls, mērķgrupas jauniešiem ietvēra dažādu grūtību tūrisma un orientēšanās sporta elementus. Piedaloties šajās aktivitātēs bērni darbojās komandā un pa pāriem, apgūstot virvju izmantošanas prasmes un orientēšanos, izmantojot kompasu un kartes. Pildot dažādus sarežģītības uzdevumus, jaunieši attīstīja ne tikai prasmes sadarboties, uzņemties atbildību, saliedēties, bet arī veicinās toleranci, kas mazinās aizspriedumus un bailes, kas veicinās integrācijas un pašapliecināšanās procesus sabiedrībā.

Personām, kurām ir atkarība no psihoaktīvām vielām, tika nodrošinātas sekojošas nodarbības:

 • psihoterapeita nodarbības – 24 nodarbības;
 • datorapmācību nodarbības – 12 nodarbības;
 • Informatīvi izglītojošās nodarbības – 2 nodarbības.

Projekta ietvaros, tika apmācīti Vecumnieku novada Sociālā dienesta darbinieki darbam ar atbalsta grupām, kā arī tika organizētas 10 Supervīzijas nodarbības sertificēta speciālista vadībā.

Lai nodrošinātu projekta rezultātu ilgtspēju, projekta īstenošanas laikā tika izstrādātas sociālās rehabilitācijas un motivācijas programmas. Izstrādātās sociālās rehabilitācijas programmas un motivācijas programma, tiks aktualizētas un iekļautas Vecumnieku novada domes Sociālā dienesta darbību regulējošo iekšējo normatīvo aktu sistēmā, kā arī turpmāk šo dokumentu realizācija tiks iekļauta ikgadējā Sociālā dienesta darbības plānā arī pēc projekta ieviešanas. Sociālās rehabilitācijas programmas un motivācijas programma, tiks piedāvāts kā sociālais pakalpojums turpmākajā darbā ar mērķa grupām. Projekta sasniegtie rezultāti tiks uzturēti vismaz 2 gadus pēc projekta īstenošanas.

Projekta finansējums – 100 % Eiropas Savienības Eiropas Sociālās fonda finansējums. Kopējās izmaksas LVL 66911.03. Projekta realizācijas termiņš – 2013.gada 31.decembris.

Sadarbības iestāde – Nodarbinātības valsts aģentūra, vadošā iestāde – Labklājības ministrija.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Dace Šileika

Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja

Vecumnieku novada dome

Veiksmīgi turpinās Eiropas Sociālā fonda projekts „Alternatīvu sociālo pakalpojumu attīstība Vecumnieku novadā”

Nr.1DP/1.4.1.2.4/11/APIA/NVA/075

Projekts tiek realizēts darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.4.prioritātes „Sociālās iekļaušanas veicināšana” 1.4.1. pasākuma „Sociālā iekļaušana” 1.4.1.2. aktivitātes „Darbaspēju vērtēšanas sistēmas un sociālo pakalpojumu ieviešanas sistēmas pilnveidošana” 1.4.1.2.4 apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” ietvaros.

Projekta ietvaros darbojās:

 • Atbalsta grupa personām ar atkarību no psihoaktīvām vielām (30 dalībnieki 2012./2013. gadā) noslēdzies nodarbību cikls, kur tiek runāts par psihoaktīvo vielu iespaidu uz personu, līdzatkarību, emociju apzināšanu un vadīšanu, psihoterapeita vadībā. Šobrīd ir uzsākušās datorprasmes apmācību nodarbības.
 • Atbalsta grupa bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (70 dalībnieki 2012./2013. gadā) tiek nodrošinātas sporta aktivitāte - jāšanas apmācība, kuras uzdevums ir iegūt darba prasmes, iejūtību, rūpes par dzīvniekiem, mērķtiecību, sadarbību un uzticību. Maija mēnesī darbību uzsākusi saliedēšanas un integrēšanas aktīvā tūrisma nodarbība, kuras mērķis ir iesaistīt sportiskās sadarbības un integrācijas aktivitātēs, izmantojot tūrisma un orientēšanās elementus. Nodarbības notiek katrā pagastā, kas nodrošina mērķa grupas pieejamību sniegtajām aktivitātēm. Jūnijā un jūlijā - interaktīvā un informatīvā grupu nodarbība, kuras laikā tiks piesaistīti dažādi speciālisti, lai runātu par tēmām - attīstība, personīgā higiēna, attiecības, mīlestība un lēmums par vai pret seksuālo attiecību uzsākšanu. Nepilngadīgo lietu inspekcijas pārstāvji informēs par likumpārkāpuma sekām un riskiem nokļūt soda izpildes un uzraudzības iestādes redzeslokā.
 • Atbalsta grupa personām ar funkcionāliem traucējumiem (15 dalībnieki 2012./2013. gadā) tiek nodrošināta mūzikas terapija un reitterpija profesionālu speciālistu vadībā, kā arī sociālo prasmju un sadzīves iemaņu apguve, kuras laikā personas mācās pareizu galda kultūru, svētku galda noformēšanu un rotājumu gatavošanu.

Vecumnieku novada Sociālā dienesta darbinieki, projekta ietvaros izstrādāja sociālās rehabilitācijas un motivācijas programmas, kuras turpmāk tiks izmatotas sociālajā darbā. Izstrādātās programmas balstās uz trīs pamatnosacījumiem:

-attīstīt sociālās prasmes un sadzīves iemaņas;

-uzlabot fizisko veselību un veicināt emocionālo labsajūtu;

-novērtēt un attīstīt individuālās prasmes iekļaušanai sabiedrībā.

Projekta ietvaros sociālā darba speciālistiem tiek organizēts konsultatīvs atbalsts (supervīzijas) - 10 nodarbības.

Projekta finansējums – 100 % Eiropas Savienības Eiropas Sociālās fonda finansējums. Kopējās izmaksas LVL 76 165.16. Projekta realizācijas termiņš – 2013.gada 31.decembris.

Sadarbības iestāde – Nodarbinātības valsts aģentūra, vadošā iestāde – Labklājības ministrija.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Dace Šileika

Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja

Vecumnieku novada dome

Turpinās Eiropas Sociālā fonda projekts

Ir uzsākts otrais projekta realizācijas gads Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda projektam „Alternatīvu sociālo pakalpojumu attīstība Vecumnieku novadā” Nr. 1DP/1.4.1.2.4/11/APIA/NVA/075.

Projekta pirmajā gadā, t.i. 2012.gadā, aktivitātēs piedalījās 57 personas, savukārt, 2013. gada janvārī, dalību projektā uzsāka 58 personas no Vecumnieku novada.

Projekta ietvaros darbojās 3 atbalsta grupas:

1. Atbalsta grupa personām ar funkcionāliem traucējiem;

2. Atbalsta grupā bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm;

3. Atbalsta grupai no psihoaktīvām vielām atkarīgām personām.

Projekta rezultātā tiks izstrādātas, un turpmākajā Sociālā dienesta darba procesā izmantotas:

 • sociālās rehabilitācijas programma personām ar funkcionāliem traucējumiem;
 • motivācijas programma bērniem no maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm;
 • sociālās rehabilitācijas programma no psihoaktīvām vielām atkarīgām personām.

Personām ar funkcionāliem traucējiem ir pieejamas sekojošas aktivitātes:

1. Mūzikas terapijas nodarbības,

2. Reitterapijas nodarbības;

3. Sociālo prasmju attīstība;

4. Psihologa pakalpojumi.

Bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm tiek piedāvātas sekojošas aktivitātes:

1. Sporta aktivitāte jāšanas apmācības bērniem;

2. Saliedēšanas un integrēšanas aktīvā tūrisma nodarbības;

3. Interaktīvās un informatīvās grupu nodarbības;

4. Psihologa pakalpojumi.

Personām ar atkarību no psihoaktīvām vielām ir pieejamas sekojošas aktivitātes:

1. Psihoterapeita nodarbības;

2. Datorapmācību nodarbības;

3. Informatīvi izglītojošas nodarbības;

4. Psihologa pakalpojumi.

Vecumnieku novada Sociālā dienesta darbiniekiem, uzsākot projektu, tika organizētas apmācības, lai pilnveidotu zināšanas un sniegto pakalpojumu kvalitāti, kā arī, lai analizētu ikdienas darbu, rastu problēmsituāciju risinājumus un izvairītos no profesionālās "izdegšanas". Kā zināms, sociālo darbinieku ikdiena ir saistīta ar pastiprinātu psiholoģisko un emocionālo spriedzi. Šogad sociālajiem darbiniekiem tiek nodrošināta iespēja piedalīties Supervīzijas nodarbībās.

Projekta realizācijas termiņš ir 2013.gada 31.decembris.

Projekta finansējums – 100 % Eiropas Savienības Eiropas Sociālās fonda finansējums. Kopējās izmaksas LVL 76 165.16.

Projekts tiek realizēts darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.4.prioritātes „Sociālās iekļaušanas veicināšana” 1.4.1. pasākuma „Sociālā iekļaušana” 1.4.1.2. aktivitātes „Darbaspēju vērtēšanas sistēmas un sociālo pakalpojumu ieviešanas sistēmas pilnveidošana” 1.4.1.2.4 apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” ietvaros.

Sadarbības iestāde – Nodarbinātības valsts aģentūra, vadošā iestāde – Labklājības ministrija.

Dace Šileika

Projektu vadītāja

Vecumnieku novada dome

Noslēdzies pirmais projekta gads

Ir noslēdzies pirmais Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda projekta „Alternatīvu sociālo pakalpojumu attīstība Vecumnieku novadā” Nr. 1DP/1.4.1.2.4/11/APIA/NVA/075 gads. Projekta mērķis - attīstīt un pilnveidot Vecumnieku novadā alternatīvus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus personām ar funkcionāliem traucējiem, bērniem no maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm, un personām ar psihoaktīvo vielu atkarību, lai uzlabu sociālās un funkcionālās prasmes, kā arī, lai veicinātu šo personu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū. Projekta ietvaros ir izveidotas 3 atbalsta grupas, kurās piedalās personas no visa Vecumnieku novada. 2012.gadā, atbalsta grupā personām ar funkcionāliem traucējumiem piedalījās 7 personas no Vecumnieku novada, kuras apmeklēja mūzikas terapijas nodarbības, reitterapijas nodarbības un sociālo prasmju apguves nodarbības. Atbalsta grupu, bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, apmeklēja 35 bērni vecumā no 7-18gadi. Bērniem tika piedāvātas sekojošas aktivitātes: sporta aktivitāte - jāšanas apmācība, aktīvā tūrisma nodarbības, kā arī interaktīvās un informatīvās grupu nodarbības, kurās bērni apguva dažādas prasmes. Veicot anketēšanu, rezultāti atspoguļo bērnu augsto apmierinātību ar projektā piedāvātajām aktivitātēm. Kā visinteresantāko aktivitāti bērni ir izvēlējušies Sporta aktivititāti – jāšanas apmācību. Atbalsta grupu personām ar atkarību no psihoaktīvām vielām, 2012.gadā apmeklēja 15 personas. Atbalsta grupas dalībniekiem notika nodarbības psihoterapeita vadībā, kā arī tika dota iespēja apgūt iemaņas darbā ar datoru. Veicot 2012.gadā iesaistīto dalībnieku aptauju, tika secināts, ka grupu nodarbībās piedāvātās aktivitātes bija interesantas, saistošas un vajadzīgas, ko atzina arī dalībnieku vecāki un tuvinieki. Ir uzsācies jauns gads, un tiek komplektētas jaunas atbalsta grupas:
1. Atbalsta grupa personām ar funkcionāliem traucējiem (8 personām);
2. Atbalsta grupā bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm ( 35 personām);
3. Atbalsta grupai no psihoaktīvām vielām atkarīgām personām (15 personām). Projekta ietvaros atbalsta grupu dalībniekiem ir iespēja apmeklēt psihologa konsultācijas, iepriekš pierakstoties. Projekta ietvaros, lai nodrošinātu mērķauditorijas nokļūšanu uz atbalsta grupām, tiek nodrošināts transports, līdz ar to projektā minētās aktivitātes ir pieejamas visiem projektā iesaistītajiem mērķa grupas dalībniekiem. Projekta ietvaros ir izstrādātā sociālās rehabilitācijas programmas un motivācijas programma, izstrādātie dokumenti projekta norises laikā tiks aktualizēti un papildināti atbilstoši grupu vajadzībām. Projekta finansējums – 100 % Eiropas Savienības Eiropas Sociālās fonda finansējums. Kopējās izmaksas LVL 76 165.16. Projekta realizācijas termiņš – 2013.gada 31.decembris. Projekts tiek realizēts darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.4.prioritātes „Sociālās iekļaušanas veicināšana” 1.4.1. pasākuma „Sociālā iekļaušana” 1.4.1.2. aktivitātes „Darbaspēju vērtēšanas sistēmas un sociālo pakalpojumu ieviešanas sistēmas pilnveidošana” 1.4.1.2.4 apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” ietvaros. Sadarbības iestāde – Nodarbinātības valsts aģentūra, vadošā iestāde – Labklājības ministrija.

Dace Šileika
Projektu vadītāja
Vecumnieku novada dome

Atbalsta grupu darbība ESF projekta ietvaros

2012.gada janvārī Vecumnieku novada dome uzsāka Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Alternatīvu sociālo pakalpojumu attīstītība Vecumnieku novadā” Nr.1DP/1.4.1.2.4/11/APIA/NVA/075 īstenošanu.

Projekta ietvaros ir izveidotas trīs atbalsta grupas:

1. Atbalsta grupa personām ar funkcionāliem traucējiem;

2. Atbalsta grupā bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm;

3. Atbalsta grupai no psihoaktīvām vielām atkarīgām personām.

Visu vasaru grupu dalībnieki aktīvi iesaistījās atbalstu grupu nodarbībās.

Atbalsta grupai personām, kas ir atkarīgas no psihoaktīvām vielām ir noslēdzies nodarbību cikls, kur tika runāts par psihoaktīvo vielu iespaidu uz personu, līdzatkarību, emociju apzināšanu un vadīšanu, un ieskatu divpadsmit soļu programmā. Emocionāla un izglītojoša bija izbraukuma nodarbība Dāviņu pagasta Bruknas muižā, kur atbalsta grupas dalībnieki tikās ar muižā dzīvojošajiem Kalna svētību kopienas iedzīvotājiem. Oktobrī tiek plānotas nodarbības datorapmācībā.

Bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm tika nodrošinātas:

 • Saliedēšanas un integrēšanas aktīvā tūrisma nodarbības - nodarbību mērķis ir bērnus no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm iesaistīt sportiskās sadarbības un integrācijas aktivitātēs, izmantojot tūrisma un orientēšanās elementus, lai veicinātu tolerances, saskarsmes, sadarbības, mērķtiecības un gribas procesu attīstību. Plānotais nodarbību cikls mērķgrupas jauniešiem ietvers dažādu grūtību tūrisma un orientēšanās sporta elementus. Pildot dažādus sarežģītības uzdevumus komandā jaunieši attīstīs ne tikai prasmes sadarboties, uzņemties atbildību, saliedēties, bet arī veicinās toleranci, kas mazinās aizspriedumus un bailes, kas, savukārt, veicinās integrācijas un pašapliecināšanās procesus sabiedrībā.
 • Jāšanas apmācība - Pasākuma uzdevums ir parādīt bērniem kā mērķtiecīgi izmantot savu brīvo laiku, to pavadot aktīvi un veselīgi, attīstot viņā integrācijai nepieciešamās prasmes. Aktivitātes laikā bērni apgūs disciplīnu, dažādas darba prasmes, iejūtību, rūpes par dzīvniekiem, mērķtiecību, sadarbību un uzticību. Iesaistoties zirgu staļļa sadzīvē un savstarpēji komunicējot ar iesaistītajām personām, mērķgrupas dalībnieki integrēsies sabiedrībā un attīstīs saskarsmes prasmes.
 • Interaktīvās un informatīvās grupu nodarbības - Nodarbību laikā tiek apgūtas dažādas praktiskās darba prasmes un sadzīves iemaņas, kā arī tika piesaistīti dažādi speciālisti, lai runātu par tēmām - attīstība, personīgā higiēna, attiecības, mīlestība un lēmums par vai pret seksuālo attiecību uzsākšanu. Nepilngadīgo lietu inspekcijas pārstāvji informēja par likumpārkāpuma sekām un riskiem nokļūt soda izpildes un uzraudzības iestādes redzeslokā. Atkarības speciālists iesaistīja interaktīvās spēlēs par atkarību un lika pusaudžiem analizēt psihoaktīvo vielu un atkarības procesu negatīvo ietekmi uz veselību un personības degradāciju.

Personām ar funkcionāliem traucējumiem tiek nodrošinātas mūzikas terapija un reitterpija profesionālu speciālistu vadībā. Atbalsta grupas ietvaros notika sociālo prasmju un sadzīves iemaņu apguve, kuras laikā personas mācījās pareizu galda kultūru, ēst gatavošanu un uztura dažādību un sabalansēšana ikdienas ēdienkartē.

Vecumnieku novada Sociālā dienesta darbinieki Projekta ietvaros izstrādā sociālās rehabilitācijas un motivācijas programmas, kuras turpmāk tiks izmatotas sociālajā darbā. Lai sasniegtu mērķi - veicināt programmas dalībniekus integrācijai sabiedrībā, izstrādātās sociālās rehabilitācijas un motivācijas programmas balstās uz trīs pamatnosacījumiem:

- attīstīt sociālās prasmes un sadzīves iemaņas;

- uzlabot fizisko veselību un veicināt emocionālo labsajūtu;

- novērtēt un attīstīt individuālās prasmes iekļaušanai sabiedrībā.

Projekta finansējums – 100 % Eiropas Savienības Eiropas Sociālās fonda finansējums. Kopējās izmaksas LVL 76 165.16. Projekta realizācijas termiņš – 2013.gada 31.decembris.

Projekts tiek realizēts darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.4.prioritātes „Sociālās iekļaušanas veicināšana” 1.4.1. pasākuma „Sociālā iekļaušana” 1.4.1.2. aktivitātes „Darbaspēju vērtēšanas sistēmas un sociālo pakalpojumu ieviešanas sistēmas pilnveidošana” 1.4.1.2.4 apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” ietvaros.

Sadarbības iestāde – Nodarbinātības valsts aģentūra, vadošā iestāde – Labklājības ministrija.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Dace Šileika

Projektu vadītāja

Vecumnieku novada dome

Aktīvi turpinās atbalsta grupu darbība ESF projekta ietvaros

2012.gada janvārī Vecumnieku novada dome uzsāka Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Alternatīvu sociālo pakalpojumu attīstītība Vecumnieku novadā” Nr.1DP/1.4.1.2.4/11/APIA/NVA/075 īstenošanu.

Projekta ietvaros ir izveidota atbalsta grupa personām ar funkcionāliem traucējiem, kurā, darbojās 15 personas no Vecumnieku novada (7 personas 2012.gadā un 8 personas 2013.gadā).

Lai uzlabotu personu ar funkcionāliem traucējumiem sociālās un funkcionēšanas prasmes, un mazinātu risku nokļūt ilgstošās sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes institūcijās, projekta ietvaros mērķa grupas dalībniekiem, viņu spējām un vajadzībām tiek nodrošināta atbilstošas aktivitātes:

 • Reitterapija - tā ietver sevī problēmu risināšanu medicīniskā, psiholoģiskā un sociālā rehabilitācijā. Nodarbībā piedalās sertificēts zirgs, pacients, reitterapeits un 1 - 3 palīgi. Katrs atbalsta grupas dalībnieks savu spēju robežās cenšas izpildīt dotos uzdevumus. Reitterapijas pakalpojumus nodrošina Jāšanas sporta klubs „Gaita” reitterapeites Olgas Šelleres vadībā.
 • Mūzikas terapija - grupas dalībnieki iepazīstas ar ritmiem un mēģina kopīgas kustību un ritmu spēles, kas palīdz personām ar funkcionāliem traucējumiem attīstīt savas maņas. Mūzikas terapijas pakalpojumus nodrošina mūzikas terapeite Solvita Loka.

Atbalsta grupā bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm piedalās 35 bērni no Vecumnieku novada pagastiem. Bērni ir piedalījušies jau četrās jāšanas apmācību nodarbībās, kurās viņi apgūst ne tikai teorētisko un praktisko apmācību par zirgu kopšanu un jāšanu, bet arī aktīvi piedalās zirgu staļļa sadzīvē. Bērni savā starpā ir izveidojuši lielisku sadarbību un pozitīvu saskarsmi, kas ir viens no šīs atbalsta grupas mērķiem. Aptaujājot bērnus un viņu vecākus ir saņemtas ļoti pozitīvas atsauksmes par šo aktivitāti, kas liek domāt, ka projekts izdodas un tiek sasniegti izvirzītie mērķi. Bērni ir priecīgi par iespēju organizēti pavadīt savu brīvo laiku, kas apvieno jāšanas treniņus un rūpes par dzīvniekiem un viņu mitekļiem.

Grupa gatavojas pirmajai grupas nodarbībai dabā, kurā tiks piesaistīti dažādi speciālisti par bērniem svarīgiem jautājumiem. Nodarbību laikā bērni apgūs dažādas sadzīves un darba prasmes, piedalīsies interaktīvās grupu nodarbībās un attīstīs savas saskarsmes prasmes. Nodarbība veidota dinamiska, parādot bērniem, ka caur mācībām un darbu var iegūt papildus interesantas, saistošas un noderīgas zināšanas, kuras praktiski izmantojamas sadzīvē, un, kuras ļauj vieglāk integrēties sabiedrībā.

Atbalsta grupai no psihoaktīvām vielām atkarīgām personām ir notikušas piecas tikšanās, kurās dalībnieki tika informēti par to, kas ir atkarības, kā tā rodas, konkrētāk tika runāts par to, kas ir alkohola un smēķēšanas atkarība, ģimenes sistēma un atkarība, lomas ģimenē, kā arī alkohola lietošanas cēloņi un sekas. Nodarbības vada psihoterapeite Vineta Šplīta. Atbalsta grupu apmeklē 15 personas no Vecumnieku novada. Katram no dalībniekiem ir iespēja saņemt arī individuālas psihologa konsultācijas.

Atbalsta grupas vada Vecumnieku novada Sociālā dienesta darbinieki – Renārs Sprancis, Dace Dukāte, Nita Kinaucka – Briede un Jana Veide. Atbalsta grupu dalībniekiem tiek nodrošināts transports, lai nokļūtu uz nodarbībām un/vai personas dzīves vietā.

Projekta ieviešanas laikā tiek izstrādātas sociālās rehabilitācijas programmas un motivācijas programma, liekot uzsvaru uz tādiem priekšnosacījumiem integrācijai sabiedrībā, kā sociālās, individuālās un darba prasmes un emocionālā labsajūta.

ESF projekta ietvaros Vecumnieku novada Domē strādā psiholoģe Gundega Kozlova, kura darbojas ar atbalsta grupu dalībniekiem, kā arī piedalās sociālās rehabilitācijas un motivācijas programmas izstrādē.

Šobrīd ir izsludināta iepirkuma procedūra, lai noskaidrotu pakalpojuma sniedzēju aktivitātē „Saliedēšanas un integrēšanas aktīvā tūrisma nodarbību organizēšana”, kura tiek plānota jūnija un augusta mēnesī.

Projekta finansējums – 100 % Eiropas Savienības Eiropas Sociālās fonda finansējums.

Projekts tiek realizēts darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.4.prioritātes „Sociālās iekļaušanas veicināšana” 1.4.1. pasākuma „Sociālā iekļaušana” 1.4.1.2. aktivitātes „Darbaspēju vērtēšanas sistēmas un sociālo pakalpojumu ieviešanas sistēmas pilnveidošana” 1.4.1.2.4 apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” ietvaros. Sadarbības iestāde – Nodarbinātības valsts aģentūra, vadošā iestāde – Labklājības ministrija.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Dace Šileika

Projektu vadītāja

Vecumnieku novada dome

Plānotās aktivitātes ESF projekta ietvaros

Projekta „Alternatīvu sociālo pakalpojumu attīstība Vecumnieku novadā” Nr.1DP/1.4.1.2.4/11/APIA/NVA/075 ietvaros 2012. - 2013. gadā tiks veidotas atbalsta grupas personām ar funkcionāliem traucējumiem, bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm un no psihoaktīvām vielām atkarīgām personām.

Atbalsta grupa personām ar funkcionāliem traucējumiem

Lai uzlabotu personu ar funkcionāliem traucējumiem sociālās un funkcionēšanas prasmes, un mazinātu risku nokļūt ilgstošās sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes institūcijās, projekta ietvaros tiks izstrādāta un realizēta sociālās rehabilitācijas programma, kurā tiks iekļautas mērķa grupas vajadzībām un spējām atbilstošas aktivitātes:

1. Reitterapija - tā ietver sevī problēmu risināšanu medicīniskā, psiholoģiskā un sociālā rehabilitācijā.

2. Mūzikas terapeits - plānos, organizēs un vadīs atbalsta grupu nodarbības, izstrādās atbilstošus tematus paredzētajai aktivitātei, piedalīsies sociālās rehabilitācijas programmas izstrādē.

3. Sociālo, darba un sadzīves prasmju nodarbības, kuras ietvaros personas veidos, līmēs, gatavos un veiks citas aktivitātes, kas uzlabos viņu prasmes un iemaņas.

Programma tiks veidota, liekot uzsvaru uz tādiem priekšnosacījumiem integrācijai sabiedrībā, kā sociālās, individuālās un darba prasmes, emocionālā labsajūta, pozitīvs pašnovērtējums, garīgā un fiziskā veselība, sociālais atbalsts. 2012. gadā paredzēta 1 grupa, kurā darbosies 7 personas un 2013. gadā paredzēta 1 grupa, kurā darbosies 8 cilvēki. Katru gadu grupā darbosies citi dalībnieki.Mērķa grupai tiks nodrošināts transports, lai nokļūtu uz atbalsta grupām un/ vai personas dzīvesvietā.

Atbalsta grupa bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm

Atbalsta grupas ietvaros divu gadu laikā tiks iesaistīti 70 bērni.

Aktivitātes tiks sadalītas 3 galvenajos virzienos:

1. Sporta aktivitātes, jāšanas apmācības bērniem, kuru laikā bērni iepazīsies ar ikdienas zirgu staļļa dzīvi. Bērniem būs iespēja mācīties praktiski apkopt zirgus, kā arī tos barot. Bērni apgūs zirgu inventāra sagatavošanu, zirgu sagatavošanu pirms treniņiem un apkopi pēc treniņiem. Nodarbības notiks 2012.gadā no aprīļa līdz decembrim.

2. Interaktīvās un informatīvās grupu nodarbības notiks brīvā dabā piesaistot dažādus speciālistus, kas rosinās izprast atkarību izraisošo vielu procesus, bērnu attīstību un attiecību veidošanu, kā arī nepilngadīgo personu likumpārkāpumu sekām un riskiem nokļūt soda izpildes un uzraudzības iestādes redzeslokā. Paredzamas dažādas sporta aktivitātes, dažādu darba un sadzīves prasmju apgūšana. Nodarbības 2012.gadam notiks divas dienas jūnijā un augustā.

3. Saliedēšanās un integrēšanas aktīvā tūrisma nometne, kurās paredzētas sportiskas un integrācijas aktivitātes izmantojot tūrisma un orientēšanās elementus, kas rosinās savstarpējo sadarbību un integrāciju sabiedrībā. Nodarbības 2012.gadā notiks no maija līdz septembrim.

Paralēli tiek izstrādāta motivācijas programma ar augstākminētajām aktivitātēm.

Atbalsta grupa no psihoaktīvām vielām atkarīgām personām

Atbalsta grupa tiks veidota, lai sekmētu mērķa grupas iekļaušanos sabiedrībā un darba tirgū, lai attīstītu individuālās un darba prasmes, uzlabotu garīgo un fizisko veselību tiks sniegts sociālais atbalsts. Atbalsta grupā un sociālās rehabilitācijas programmas izstrādē tiks piesaistīts psihologs, psihoterapeits un sociālais darbinieks. Projekta ietvaros izstrādātā sociālās rehabilitācijas programma un izveidotā atbalsta grupa būs inovatīvs pakalpojums Vecumnieku novadā.

2012. gadā paredzēta 1 grupa, kurā darbosies 15 personas un 2013. gadā paredzēta 1 grupa, kurā darbosies 15 cilvēki. Katru gadu grupā darbosies citi dalībnieki.Mērķa grupai tiks nodrošināts transports, lai nokļūtu uz atbalsta grupām un/ vai personas dzīvesvietā.

Mērķauditorijai tiks nodrošinātas sekojošas aktivitātes:

1. Informatīvi izglītojošas nodarbības;

2. Tiks nodrošināta datorapmācība, lai attīstītu sociālās prasmes un rastu iespēju iekļauties darba tirgū;

3. Psihologa un psihoterapeita konsultācijas, lai motivētu iekļauties darba tirgū un sabiedrībā.

Projekta finansējums – 100 % Eiropas Savienības Eiropas Sociālās fonda finansējums. Projekts jārealizē līdz 2013.gada 31.decembrim.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Dace Šileika

Projektu vadītāja

Vecumnieku novada dome

Apstiprināts jauns projekts

2011. gada nogalē, Vecumnieku novada Dome parakstīja līgumu ar Nodarbinātības valsts aģentūru par Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda projekta īstenošanu. Projekts, „Alternatīvu sociālo pakalpojumu attīstība Vecumnieku novadā” Nr. 1DP/1.4.1.2.4/11/APIA/NVA/075 tiek īstenots darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.4.1.2.4 apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” ietvaros.

Projekta mērķis: attīstīt un pilnveidot, Vecumnieku novadā, alternatīvus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus personām ar funkcionāliem traucējiem, bērniem no maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm, un no psihoaktīvām vielām atkarīgām personām, lai uzlabu sociālās un funkcionālās prasmes, kā arī, lai veicinātu šo personu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū.

Projektā plānotas sekojošas aktivitātes:

1. Projekta vadība;

2. Atbalsta grupas izveide personām ar funkcionāliem traucējumiem un sociālās rehabilitācijas programmas izstrāde;

3. Atbalsta grupas izveide bērniem no maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm un motivācijas programmas izstrāde;

4. Atbalsta grupas izveide personām, kurām ir atkarība no psihoaktīvām vielām un sociālās rehabilitācijas programmas izstrāde

5. Speciālistu apmācība darbam ar mērķa grupām;

6. Konsultatīvs atbalsts sociālā darba speciālistiem (supervīzija);

7. Projekta informācijas un publicitātes nodrošināšana.

Projekta aktivitāšu īstenošanas ilgums ir 24 mēneši. Projekta ieviešanas laiks ir no 2012. gada 1. janvāra līdz 2013.gada 31. decembrim. Projektu realizēs Vecumnieku novada Domes struktūrvienība Sociālais dienests.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 81 807.02 LVL.

Finansējuma sadalījums: 100% Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda finansējums.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Dace Šileika

Projektu vadītāja

Vecumnieku novada dome

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933