Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Vecumnieku un Misas vidusskolas iesaistīsies projektā „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

14 20 ESF copy copy

Sākot jauno mācību gadu, Vecumnieku un Misas vidusskolās tiks uzsākts projekts, kura ietvaros tiks finansētas aktivitātes, kas sniedz atbalstu skolēniem mācībās, ņemot vērā viņu intereses, spējas, talantus, arī grūtības un individuālu nodarbību nepieciešamību. Lielākā finansējuma daļa tiks atvēlēta mūsdienās augstu vērtētajai STEM jomai (matemātika, dabaszinātnes, tehnoloģijas), pievēršot īpašu uzmanību praktiskai pieejai un skolēnu intereses veicināšanai.

 

Projektu “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr. 8.3.2.2./16/I/001) finansē Eiropas Sociālais fonds un koordinē Valsts izglītības satura centrs, lai līdz 2021. gada augustam ieviestu ilgtspējīgas pašvaldību vispārējās izglītības iestāžu atbalsta sistēmu.

Pasākuma plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 34 345 390 EUR, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 29 193 581 EUR un valsts budžeta līdzfinansējums – 5 151 809 EUR. Paredzamais projektā iesaistīto izglītības iestāžu skaits – vismaz 253 vispārējās izglītības iestādes visā Latvijas teritorijā.

Projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ir vērsts uz jaunu pedagoģisko risinājumu meklēšanu, lai skolās ieviestu alternatīvas mācību organizācijas formas, kas papildina formālās izglītības ieguves mācības formas (mācību stundas), pilnveidojot izglītības pakalpojumu un nostiprinot skolu kolektīvu gatavību risināt izglītojamo vajadzības un paaugstinot viņu sasniegumus. Individuālās pieejas pamatā ir iekļaujošas izglītības modelis, kur katrs izglītojamais jūtas kā pilnvērtīgs mācību procesa dalībnieks. Tas nozīmē, ka viņi ne tikai tiecas pēc individuāliem sasniegumiem, bet mācās strādāt grupās un sadarboties, un izglītojamie ar augstākiem sasniegumiem palīdz attīstīties tiem izglītojamiem, kuru sasniegumi nav tik augsti.

Projekta aktivitāšu īstenotas veidi:

  • Mācību saturs

- iesaistot pedagoga palīgus, kas sniegs individuālu atbalstu mācību satura apguves procesā;

- dodoties mācību vizītēs uz vietējiem un Latvijas vadošajiem uzņēmumiem un iestādēm, lai vērotu mācību stundās iegūto zināšanu un prasmju pielietojumu reālās dzīves situācijās.

  • Ārpusstundu pasākumi

Dalība dažādos nodarbību ciklos, konkursos, interešu izglītības pulciņos, praktiskajās nodarbībās, radošajās darbnīcās u.c.

Ņemot vērā dažādus apstākļus, kas valstiskā līmenī saistāmi ar jau šobrīd pieejamo piedāvājumu un skolēnu sasniegumiem dažādās nozarēs, lielākā daļa projekta finansējuma tiek novirzīta aktivitātēm matemātikas, dabaszinātņu un tehnoloģiju (STEM) jomā. Papildus tam izglītojamie projekta ietvaros paplašinās zināšanas multidisciplinārā jomā, piedaloties erudīcijas konkursos, un kultūrizglītības un radošās industrijas jomā, iesaistoties tādās aktivitātēs kā kustību un mākslas festivāls, seno lietu restaurēšanas nodarbību cikls, nodarbību cikls par Latvijā nozīmīgiem cilvēkiem, kultūru, tradīcijām un dabu „Iepazīsti Latvijas vērtības”, mākslas plenērs „Radām kopā” u.c.

Projekta realizācijas gaitā tiks organizēta sadarbība ar Vecumnieku novada skolām, Ķekavas vidusskolu, Dobeles mūzikas skolu, Jaunjelgavas vidusskolu, Ļaudonas vidusskolu. Līdz ar to projekta aktivitātēs, kuru specifika piemērota plašākam skolēnu lokam, tiks iesaistīti izglītojamie no skolām Vecumnieku novadā un citur.

Alīna Žukauska,
Vecumnieku novada domes projektu koordinatore

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933