Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Tiks piešķirts papildu finansējums projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstīšanai” pasākumu īstenošanai

14 20 ESF copy

Kopš 2017. gada septembra Misas un Vecumnieku vidusskolas uzsāka dalību ESF projektā Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr. 8.3.2.2/16/I/001. Projektu finansē Eiropas Sociālais fonds un koordinē Valsts izglītības satura centrs (VISC). Projekta ietvaros skolās tiek īstenoti pasākumi, lai sniegtu atbalstu skolēniem mācībās, ņemot vērā viņu intereses, spējas, talantus, arī grūtības un individuālu nodarbību nepieciešamību. Projektā lielākā finansējuma daļa tiek atvēlēta STEM jomai (matemātika, dabaszinātnes, tehnoloģijas), pievēršot īpašu uzmanību praktiskai pieejai un skolēnu intereses veicināšanai. Papildus tam, izglītojamie projekta ietvaros paplašina zināšanas multidisciplinārā jomā, piedaloties erudītu konkursos, un kultūrizglītības un radošās industrijas jomā.

Iepriekšējā mācību gada laikā skolēniem projekta ietvaros bija iespēja doties izzinošās mācību vizītēs gan pie vietējiem novada uzņēmējiem gan uz Latvijas vadošajiem uzņēmumiem, lai paplašinātu skolēnu redzesloku par iespējām mācību stundās iegūtās zināšanas pielietot reālās dzīves situācijās. Misas vidusskolas audzēkņiem bija iespēja piedalīties radošās darbnīcās, iepazīstot video filmas tapšanas noslēpumus,  apgūstot seno lietu restaurēšanas un „otrās elpas” piešķiršanas mākslu. Lai ļautu labāk izprast integrētu starpjomu saturu un pilnveidotu skolēnu kompetences, sadarbības un saskarsmes prasmes, Misas vidusskolā tika rīkoti erudītu konkursi „Gudrs, vēl gudrāks”. Visa mācību gada garumā abās skolās interesenti katru nedēļu varēja apmeklēt robotikas nodarbības. Nodarbību ciklā „Iepazīsti Latvijas vērtības” Vecumnieku vidusskolas 5. klases skolēni apmeklēja orķestra „Rīga” organizēto koncertciklu „Nāc, ieklausies Orķestrī RĪGA”. Īpaša interese Vecumnieku vidusskolas skolēniem bija par izglītojoši atraktīvajiem pasākumiem „Tehniskās jaunrades dienas” un „Svētki ar tehniski radošām darbnīcām” – izglītojamie caur spēles elementiem iesaistoties dabaszinātņu eksperimentos varēja dziļāk izprast ikdienā  sastopamās lietas un skolā teorētiski apgūto pielietot praktiski. Visu mācību gadu abās skolās tika nodrošināts pedagoga palīga darbs STEM un vides jomā, Misas vidusskolā projekta ietvaros strādāja mākslinieciskais atbalsta personāls.

Apkopojot informāciju par izlietoto finansējumu visās projektā iesaistītajās pašvaldībās, VISC veica pašvaldību atlasi, kuras kvalificējas papildu atbalsta piešķiršanai. Atlasītas tika tās pašvaldības, kas līdz 2018. gada 31. martam ir iztērējušas 30% no kopējā piešķirtā finansējuma plānu īstenošanai. Vecumnieku novada pašvaldība kvalificējās papildu atbalsta saņemšanai ar 31% no izlietotā finansējuma. Papildu finansējums tika pieprasīts pedagogu atalgojumam mācību darba turpināšanai iepriekšējos apjomos arī šajā mācību gadā. Tāpat tika pieprasīts atbalsts, lai šajā mācību gadā varētu turpināt robotikas nodarbības un organizēt mācību vizītes. VISC apstiprinātais papildu finansējums projekta pasākumu īstenošanai ir 20 036,00 EUR apmērā.

           

Pasākums tiek īstenots Eiropas Savienības struktūrfondu projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr. 8.3.2.2/16/I/001 ietvaros.

Projekta mērķis: Nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Finansējuma saņēmējs: Valsts izglītības satura centrs
Īstenošanas laiks: 01.01.2017. – 31.12.2020.
Projekta kopējais finansējums: 32 005 188 EUR
ES fondu līdzfinansējums: 27 204 409 EUR
Nacionālais publiskais finansējums: 4 800 779 EUR

 

Alīna Žukauska,
Vecumnieku novada domes
Attīstības-plānošanas nodaļas
Projektu koordinatore

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933