Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Vecumnieku novada izglītības iestādēs uzsāk aktivitāšu ieviešanu

1 NAP ESF 7

Vecumnieku novada dome īsteno Eiropas Sociālā fonda (turpmāk – ESF) projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” jeb “PuMPuRS”, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

Projektā ir iesaistījušās 3 Vecumnieku novada izglītības iestādes – Misas un Skaistkalnes vidusskolas, kā arī Stelpes pamatskola. Izglītības iestādēs tika sagatavoti 23 individuālie atbalsta plāni (IAP), tomēr ieviests tika 21 IAP izglītojamajiem no 5. - 9.klasei.

Misas vidusskolā tika sagatavoti 11 IAP, Skaistkalnes vidusskolā sagatavoti 5 IAP, bet ieviesti  3 IAP, Stelpes pamatskolā tika realizēti 7 IAP. Izvērtējot katra izglītojamā priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskus,  tika izmantota iespēja sniegt konsultācijas dažādos mācību priekšmetos – matemātikā, latviešu valodā, vēsturē, krievu valodā, angļu valodā, ķīmijā un bioloģijā, kā arī vienam skolēnam sniegt konsultatīvu atbalstu spriedzes un konfliktsituāciju mazināšanai. Nodarbību  grafiki sastādīti saskaņojot skolotāju un skolēnu vēlmes un iespējas, lai netraucētu citām aktivitātēm, kurās skolēni iesaistījušies. Jaunieši  ir priecīgi un apmierināti ar sadarbības formu, kad komunikācija notiek viens pret vienu.  Viņi atzīst, ka pamazām kļūst drošāki,  pārliecinātāki par savām spējām, uzticas skolotājiem (sāk saprast, ka skolotājs vēlas palīdzēt),  nebaidās jautāt un  izteikt  savu viedokli,  mācās organizēt savu laiku, nedaudz uzlabojas mācību sasniegumi. Skolēniem  interesanta un lietderīga šķiet sadarbība ar tiem pedagogiem, kuri nav viņu mācību priekšmetu skolotāji stundās. Dažādā, neierastā pieeja mācību vielas izskaidrošanā ļauj  labāk apgūt mācāmo materiālu. Individuālo nodarbību laikā skolēni ne tikai apgūst mācību stundās neapgūto vai nesaprasto, bet arī  saņem no pedagoga emocionālu un psiholoģisku atbalstu - tiek uzklausīti, iedrošināti, uzmundrināti, motivēti grūtību pārvarēšanai. Ir uzlabojusies sadarbība ar skolēnu vecākiem. Regulāri informējam vecākus par pozitīvajām pārmaiņām, arī par grūtībām un neveiksmēm.

Sniedzot individuālās konsultācijas, skolotājs var veltīt laiku tikai vienam skolēnam, tas stiprina skolēna ticību, ka viņa sekmes un panākumi ir svarīgi, palīdz viņam labāk justies skolā, sniedz pozitīvas emocijas un daudz efektīvāk veido svarīgas prasmes un iemaņas, nekā tas notiktu kolektīvajā mācību stundā. Skolēni augstu vērtē šādu iespēju un labi jūtas individuālajās stundās. Viņi uz tām ierodas ar prieku, tās nekavē un par tām nav nepieciešams īpašs atgādinājums.

Skolēns ar nenoturīgu uzmanību mācās koncentrēties konkrētam uzdevumam. Atrodoties visu laiku skolotāja uzmanības centrā, viņam ir vieglāk nenovērst uzmanību. Pamazām mainās skolēna paradumi. Viņa uzmanība kļūst arvien mazāk atkarīga no ārējiem kairinātājiem. Apgūstot prasmi koncentrēties, skolēnam kļūst vieglāk un interesantāk strādāt kopā ar  klases biedriem.  Ja skolēns spēj koncentrēties un iedziļināties uzdevuma būtībā, tad stunda viņam kļūst interesanta un viņā pašā rodas dabiska vēlme nonākt pie risinājuma. Skolēniem, kuri piedalās individuālajās nodarbībās, acīmredzami aug pašvērtējums. Arī kolektīvajās stundās ievērojami augusi viņu aktivitāte un vēlme piedalīties ar savu pienesumu.

2. mācību semestrī tiks sagatavoti 30 IAP – Misas vidusskolā 11 plāni, Skaistkalnes vidusskolā 14 plāni un Stelpes pamatskolā 5 plāni.

Sagatavoja: Valija Vaina, projekta koordinatore Misas vidusskolā

Sandra Neliusa, Stelpes pamatskolas skolotāja

Dace Šileika, attīstības plānošanas nodaļas vadītāja – projektu vadītāja

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933