Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Vecumnieku novada izglītības iestādēs turpinās projekta ieviešana

Vecumnieku novada dome īsteno Eiropas Sociālā fonda (turpmāk – ESF) projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” jeb “PuMPuRS”, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

Projekta darbības paredz, ka katram projektā iesaistītajam skolēnam tiek nodrošināts konsultatīvais atbalsts saskaņā ar individuālo atbalsta plānu (turpmāk – IAP), kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos pasākumus šo risku mazināšanai. Projekta aktivitātes tiek īstenotas sekojošās Vecumnieku novada izglītības iestādēs:

  • Misas pamatskolā 2020./2021.m.g. 1.semestrī tiks sagatavoti un ieviesti 8 IAP;
  • Skaistkalnes vidusskolā 2020./2021.m.g. 1.semestrī tiks sagatavoti un ieviesti 8 IAP;
  • Stelpes pamatskolā 2020./2021.m.g. 1.semestrī tiks sagatavoti un ieviesti 4 IAP.

IAP katram izglītojamajam tiek sagatavots vienam semestrim. Lielākais atbalsts skolēniem nepieciešams sekojošos mācību priekšmetos – matemātikā, latviešu valodā, krievu valodā, vēsturē un bioloģijā.

Mērķgrupa - vispārizglītojošo skolu izglītojamie no 5. - 12. klasei.

Projekts tiek finansēts no ESF un valsts budžeta līdzekļiem un tiks īstenots līdz 2022.gada 31.decembrim.

Sīkāka informācija par projektu pieejama: www.pumpurs.lv

 

Dace Šileika,
Attīstības plānošanas nodaļas
vadītāja – projektu vadītāja

 

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933