Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Vecumnieku novada izglītības iestādēs turpinās projekta ieviešana

Vecumnieku novada dome īsteno Eiropas Sociālā fonda (turpmāk – ESF) projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” jeb “PuMPuRS”, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

Projekta darbības paredz, ka katram projektā iesaistītajam skolēnam tiek nodrošināts konsultatīvais atbalsts saskaņā ar individuālo atbalsta plānu (turpmāk – IAP), kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos pasākumus šo risku mazināšanai. Projekta aktivitātes tiek īstenotas sekojošās Vecumnieku novada izglītības iestādēs:

  • Misas pamatskolā 2020./2021.m.g. 2.semestrī tiks sagatavoti un ieviesti 8 IAP;
  • Skaistkalnes vidusskolā 2020./2021.m.g. 2.semestrī tiks sagatavoti un ieviesti 9 IAP.

Mērķgrupa - vispārizglītojošo skolu izglītojamie no 5. - 12. klasei.
Pamatojoties uz to, ka valstī ir izsludināta ārkārtas situācija, skolēniem konsultācijas tiek nodrošinātas attālināti.
Projekts tiek finansēts no ESF un valsts budžeta līdzekļiem un tiks īstenots līdz 2022.gada 31.decembrim. Sīkāka informācija par projektu pieejama: www.pumpurs.lv

2020.gada nogalē noslēdzās arī jauniešu iniciatīvas projekts “Stipra klase – stipri jaunieši”, kuru īstenoja biedrība “Piedzīvojuma Gars”. Projekta ietvaros jauniešiem tika piedāvātas dažādas aktivitātes gan novada teritorijā, gan ārpus novada.

Projektā “Stipra klase – stipri jaunieši” tika izvirzīti 6 mērķi:

1. Pilnveidot jauniešu spēju uzņemties pašiniciatīvu, savu personīgo un mācību mērķu sasniegšanai.
2. Nodrošināt iemaņas jauniešiem veidot ap sevi iekļaujošu un uz vērtībām balstītu apkārtējo vidi.
3. Dot iespēju katram pārbaudīt savas spēju robežas un ar kopēju atbalstu paplašināt tās.
4. Popularizēt uz vērtībām balstītu līderības stilu.
5. Stiprināt projekta dalībnieku mācību iestādes kolektīvu, padarot to saliedētāku un iekļaujošāku, lai sekmētu jauniešu vēlmi doties uz mācību iestādi un veidot pilnvērtīgu komunikāciju ar savu skolu.
6. Veikt preventīvas darbības, lai novērstu jauniešu nonākšanu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (PMP) riska grupā nākotnē.

Jauniešu iniciatīvu projektā iesaistījās Vecumnieku vidusskolas jaunieši.

Dace Šileika,
Attīstības plānošanas nodaļas
vadītāja – projektu vadītāja

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933