Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Projektam Pumpurs tiks pagarināts īstenošanas termiņš un paplašināta mērķgrupa

Pašvaldība īsteno Eiropas Sociālā fonda (turpmāk – ESF) projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” jeb “PuMPuRS” (turpmāk – projekts), lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

2021.gada 8.aprīlī pieņemtie grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 12. jūlija noteikumos Nr. 460 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa „Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” īstenošanas noteikumu” paredz, ka projekta īstenošana tiek pagarināta līdz 2023.gada 31.decembrim, kā arī tiek paplašināta mērķgrupa – no 2021./2022. mācību gada projekta PuMPuRS atbalsts būs pieejams arī 1.– 4. klases skolēniem. Sākotnēji projekta īstenošana bija paredzēta līdz 2022.gada 31.decembrim un projekta aktivitātēs varēja iesaistīt 5.-12.klašu skolēnus. Projekta aktivitātēs kā sadarbības partneri ir iesaistītas sekojošas novada izglītības iestādes - Misas pamatskola, Stelpes pamatskola un Skaistkalnes vidusskola.

Projekta darbības paredz, ka katram projektā iesaistītajam skolēnam tiek nodrošināts konsultatīvais atbalsts saskaņā ar individuālo atbalsta plānu (turpmāk – IAP), kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos pasākumus šo risku mazināšanai.

Projekts tiek finansēts no ESF un valsts budžeta līdzekļiem un tiks īstenots līdz 2023.gada 31.decembrim. Sīkāka informācija par projektu pieejama: www.pumpurs.lv

Dace Šileika,
Attīstības plānošanas nodaļas
vadītāja – projektu vadītāja

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933