Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Aicina iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus

ESF IKVD logo ansamblis 2

Vecumnieku novada dome aicina jauniešu organizācijas iesniegt jaunatnes iniciatīvu projekta pieteikumus atklātā projektu konkursā “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” (turpmāk – konkurss), kas tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros. Projektu iesniegumu atlases rezultātā tiks atbalstīti 2 projekta iesniegumi, vienam projektam pieejamais finansējums EUR 4600. Pretendenti savus pieteikumus var iesniegt līdz š.g. 25.jūnijam, saskaņā ar atklāta projektu konkursa nolikumu.

Konkurss piedāvā iespēju jauniešiem sniegt savu ieguldījumu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanā, īstenojot jaunatnes iniciatīvu projektus ārpus skolas, izmantojot neformālās izglītības pieeju.

Projekta iesniedzējs: Jaunatnes organizācija, jaunatnes organizāciju sarakstā neierakstīta biedrība vai nodibinājums, kas veic darbu ar jaunatni, jaunatnes organizācija sadarbībā ar jauniešu iniciatīvu grupu vai jaunatnes organizāciju sarakstā neierakstīta biedrība vai nodibinājums, kas veic darbu ar jaunatni. Jauniešu iniciatīvas projektu ietvaros pēc iespējas jānodrošina un jāveicina pašu jauniešu līdzdalība projekta idejas veidošanā, aktivitāšu plānošanā un īstenošanā.

Konkurss tiek organizēts, lai sasniegtu abus projektā 8.3.4. noteiktos mērķus:

  • Palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (turpmāk – PMP) riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē.
  • Iesaistīt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamos jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai.

Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš, saskaņā ar projekta konkursa nolkumu2019.gada 25.jūnijs Vecumnieku novada domē, Rīgas ielā 29, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā (personiski vai pasta sūtījumā), ja projekta iesniegums sagatavots kā elektronisks dokuments, to nosūta uz pašvaldības oficiālo elektronisko adresi:

Projekta īstenošanas termiņš - no 3 līdz 18 mēnešiem no līguma parakstīšanas par projekta īstenošanu. Projektu uzsākšanu ieteicams plānot ne agrāk kā 2019.gada septembrī!

Dokumenti:

ATKLĀTA PROJEKTU KONKURA NOLIKUMS

Nolikuma 1.pielikums “Preventīvo un intervences pasākumu vidēja termiņa plāns PMP riska mazināšanai Vecumnieku novada pašvaldībā”

Nolikuma 2.pielikums PROJEKTA IESNIEGUMA VEIDLAPA

Nolikuma 3.pielikums SADARBĪBAS PARTNERA APLIECINĀJUMS PAR DALĪBU PROJEKTA ĪSTENOŠANĀ

Nolikuma 4.pielikums APLIECINĀJUMS PAR PROJEKTĀ IESAISTĪTAJIEM PRIEKŠLAICĪGAS mācību pārtraukšanas jauniešiem

Nolikuma 5.pielikums JAUNATNES INICIATĪVAS PROJEKTU IESNIEGUMU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

Vecumnieku novada Domes lēmums par atklāta projekta konkursa nolikuma “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” apstiprināšanu.

Metodika „Vienreizējā maksājuma piemērošanas metodika jaunatnes iniciatīvu projektu īstenošanai darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa „Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” ietvaros”

Izglītības kvalitātes valsts dienesta metodoloģiskām vadlīnijas darbam projektā „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” 

Ministru kabineta 12.07.2016. noteikumi Nr. 460 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" īstenošanas noteikumi”

Sīkāka informācija pieejama pie projektu vadītājas Daces Šileikas, tālr.63920596, vai www.pumpurs.lv

Informatīvie materiāli par projektu konkursu:

  1. Video par jaunatnes iniciatīvas projektu konkursu;
  2. Video projektu iesniedzējiem – “Kas jāņem vērā gatavojot projektu?”
  3. Inforgrafika - “Soli pa solim”;
  4. Inforgrafika - “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riski”
  5. Informatīvs materiāls par jaunatnes iniciatīvas projektu konkursu organizēšanu.

 

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) tiks īstenots līdz 2022. gada 31. decembrim. Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam. Projektu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm.

 

1 LOGO PUMPURS

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933