Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Noslēdzies projektu konkurss

ESF IKVD logo ansamblis 2

Vecumnieku novada dome maijā izsludināja atklātu projektu konkursu “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos”, kas tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros. Projektu konkursā dalību varēja ņemts jauniešu organizācijas, biedrības vai nodibinājumi, kas veic darbu ar jaunatni.

Konkurss mērķi:

  • Palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (turpmāk – PMP) riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē.
  • Iesaistīt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamos jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai.

Izsludinātajā konkursā tika iesniegti 3 projekta pieteikumi, no kuriem atbalstu guva biedrības “Piedzīvojuma Gars” iesniegtais projekts “Stipra klase – stipri jaunieši”. Projektā tiks iesaistītas Vecumnieku novada izglītības iestādes un aktivitātēs piedalīs 35 dalībnieki,  no tiem vismaz 5 būs PMP riska grupas dalībnieki. Projekta laikā, katrai klasei individuāli tiks izveidoti vairāki pasākumi - 5 nodarbības un izbraukuma pasākumi un 1 jauniešu pašu organizēts saliedēšanās pasākums. Pasākumu galvenais mērķis ir palīdzēt jauniešiem apzināties savu lomu kolektīvā, savas vērtības, savas stiprās puses, kā arī raisīt pašiniciatīvu klases kolektīvā. Projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 4600, kas tiek finansēti no ESF projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” līdzekļiem. Biedrība projektu plāno īstenot līdz 2020.gada 20.jūnijam.

 1 LOGO PUMPURS

 

Sagatavoja:

Dace Šileika,

Attīstības plānošanas nodaļas

vadītāja – projektu vadītāja

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933