Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Pašvaldība uzsāk Latvijas – Lietuvas pārrobežu projekta īstenošanu

logo lat lit

Zemgales plānošanas reģions kopā ar sešām Latvijas un Lietuvas pašvaldībām ir izstrādājis projektu  "Daudzfunkcionālo centru kā sociālās integrācijas virzītājspēka un vietējās kopienas attīstības veicināšana" LLI-425, OCTOPUS (turpmāk – projekts), kura mērķis ir veicināt sociālo pakalpojumu pieejamību un veicināt cilvēku ar funkcionālajiem traucējumiem, senioru, riska grupas ģimeņu sociālo iekļaušanu, izveidojot vai uzlabojot multifunkcionālos centrus, kuros tiks nodrošināti sociālie pakalpojumi un iekļaušanas pasākumi arī riska grupas jauniešiem un bērniem. Projekta vadošais partneris ir Zemgales plānošanas reģions, sadarbības partneri no Latvijas ir Auces, Jelgavas un Vecumnieku pašvaldības, savukārt no Lietuvas sadarbības partneri ir Pluņģes rajona pašvaldība, Biržu rajona pašvaldība un Rokišķu novada izglītības centrs.

Divu gadu laikā Jelgavas, Auces, Vecumnieku novados un Pluņģes pašvaldībā tiks veidoti četri jauni sociālie pakalpojumi – dienas centrs, dienas aprūpes centrs, kopienas centrs un multifunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs. Savukārt Jelgavas novada, Biržu un Rokišķu pašvaldībās tiks piedāvāti 14 jauni sociālās iekļaušanas pasākumi: sensorā istaba, mākslas un teātra studijas, angļu valodas kursi, mūzikas un sporta nodarbības, jauno tehnoloģiju mācības senioriem, mācību kursi vecākiem ar bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem, bērnu atpūtas nometnes u.c. Partneru pašvaldību speciālisti piedalīsies četros pieredzes apmaiņas braucienos un trīs dienu mācību pasākumā. Tiks izveidotas vadlīnijas daudzfunkcionālajiem centriem, lai veiksmīgāk īstenotu dažādus sociālos pakalpojumus un iekļaušanas pasākumus, piemēram, kultūras, sporta un izglītojošas aktivitātes dažādām mazaizsargātām grupām.

Projekta laikā projekta partneri izmēģinās vairākus kopīgus sociālās iekļaušanas pasākumus: pārrobežu pasākums senioriem, nometne riska grupas bērniem, svētki bērniem ar invaliditāti.
Visi iekļaujošie pasākumi tiks izvērtēti un pilnveidoti.

Kopējās projekta izmaksas: EUR 705 573,37 (t.sk. ERAF finansējums EUR 599 737,33). Vecumnieku novada pašvaldības projekta kopējās izmaksas sastāda 108 117,01 EUR (t.sk. ERAF finansējums EUR 91 899,45, pašvaldības līdzfinansējums EUR 16 217,56).

Projekta rezultātā jauni pakalpojumi Latvijas un Lietuvas reģionos kļūs pieejamāki vismaz 706 cilvēkiem ar funkcionālajiem traucējumiem, senioriem, ģimenēm ar bērniem, kas pakļauti riskam.

Informācija par projektu:

Programma: Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020
Projekta nosaukums latviešu valodā: LLI-425 "Daudzfunkcionālo centru kā sociālās integrācijas virzītājspēka un vietējās kopienas attīstības veicināšana"
Projekta nosaukums angļu valodā: LLI-425 “Development of Multifunctional Centers as Driver for Social Inclusion and Development of Local Community”
Projekta saīsinātais nosaukums: “Octopus”
Projekta mērķis: Veicināt sociālo pakalpojumu pieejamību un veicināt cilvēku ar funkcionālajiem traucējumiem, senioru, riska grupas ģimeņu sociālo iekļaušanu, izveidojot vai uzlabojot multifunkcionālos centrus, kuros tiks nodrošināti sociālie pakalpojumi un iekļaušanas pasākumi arī riska grupas jauniešiem un bērniem
Projekta īstenošanas laiks: 01.06.2020 – 31.05.2022. (24 mēneši)
Vadošais partneris: Zemgales Plānošanas reģions (LV), www.zemgale.lv

Projekta partneri:

Jelgavas novada pašvaldība (LV), www.jelgavasnovads.lv
Auces novada pašvaldība (LV), www.auce.lv
Vecumnieku novada dome (LV), www.vecumnieki.lv
Pluņģes rajona pašvaldības administrācija (LT), www.plunge.lt
Rokišķu rajona pašvaldības izglītības centrs (LT), www.rokiskiosc.lt
Biržu rajona pašvaldības administrācija (LT), www.birzai.lt

Projektu līdzfinansē: Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020. gadam,
www.latlit.eu; www.europa.eu; www.vecumnieki.lv

Programmas oficiālā tīmekļvietne: https://latlit.eu/lli-425-development-of-multifunctional-centers-as-driver-for-social-inclusion-and-development-of-local-community/

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Vecumnieku novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

 

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933