Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Noticis pieredzes apmaiņas pasākums sociālo pakalpojumu sniedzējiem

Zemgales plānošanas reģiona īstenotā projekta “Daudzfunkcionālo centru – vietējās kopienas sociālās iekļaušanas un izaugsmes veicinātāju attīstība (LLI-425, OCTOPUS)” ietvaros tiešsaistē norisinājās pieredzes apmaiņas pasākums, kurā projekta partneri no Rokišķu novada Lietuvā dalījās daudzfunkcionālo centru darbības pieredzē.

Rokišķu novada pašvaldības izglītības centra pārstāve Dalia Valskiene, uzrunājot semināra dalībniekus, atzina, ka labprātāk vēlētos satikt projekta partnerus klātienē, tomēr, ievērojot izsludinātos ierobežojumus, sanāksme notiek virtuāli ar cerību, ka arī šādi semināra apmeklētāji tā laikā gūs vērtīgas idejas daudzfunkcionālo centru attīstībai.

Rokišķu novadā daudzfunkcionālie centri darbojas jau kopš 2011. gada, un pirmā virtuālā pieredzes apmaiņa notika tieši šeit, lai iepazītos ar to ilggadējo darbības pieredzi un nākotnes plāniem. Projekta OCTOPUS laikā Rokišķu novads iecerējis uzlabot sociālās iekļaušanas pasākumus, kā arī izmēģināt jaunas aktivitātes - atvērt radošu izpausmju studijas, sporta klubu, vadīt lekcijas un praktiskas nodarbības, mācīt jaunas prasmes, pielāgojot aktivitātes dažādajām sociālajām grupām.

Sonata Babickiene prezentācijā izklāstīja par Pandēles daudzfunkcionālo centru, iepazīstinot ar ēkā paveiktajiem darbiem, īstenojamām funkcijām un sasniegtajiem rezultātiem. Savukārt Inga Beloviene izsmeļoši izstāstīja Panemunelis skolas daudzfunkcionālo centra darbību, lepojoties ar audzēkņu paveikto.

Semināru turpināja Dalia Valskiene, informējot klausītājus par dažādo sociāli iekļaujošo pasākumu īstenošanu Rokišķu novadā. Šeit dažādām sociālām grupām kā senioriem, cilvēkiem ar invaliditāti, bērniem no riska ģimenēm, arī īpaši apdāvinātiem bērniem tiek īstenotas dažādas aktivitātes, kas ietver mākslas un sporta nodarbības, izstāžu un semināru apmeklēšanu, kā arī citas norises. Būtiski, ka dažādu sociālu iekļaujošu pasākumu īstenošanā iesaistās ne tikai daudzfunkcionālais centrs un pašvaldība, bet arī citas rajona iestādes. Piemēram, Rokišķu muzejā notiek izglītojoši pasākumi, bibliotēka organizē mācības par darbu ar datoru un internetu. Peldbaseinā notiek vingrošanas nodarbības dažādām grupām, savukārt pasākumus personības izaugsmei īsteno nevalstiskās organizācijas.

“Mēs guvām apstiprinājumu, ka tas ir reālistisks risinājums - apvienot zem viena jumta izglītības, kultūras un sociālos pakalpojumus vietās, kur dramatiski samazinās iedzīvotāju skaits. Vērtīgi bija uzzināt par daudzfunkcionālo centru praktisku administrēšanu, jo veiksmīgs sociālais pakalpojums nav tikai ēkā un speciālistos, bet arī finanšu un cilvēkresursu vadībā, ko izdevās apskatīt lietuviešu pieredzē. Šī pieredzes apmaiņa rada pārdomas par to, kā arī mums sekmīgāk kultūras un izglītības pasākumos iesaistīt atstumtās un neaizsargātās grupas. Lietuvā tā jau ir norma, jo tā ir sociāli domājošāka un iekļaujošāka valsts, tas mums ir jāmācās no kaimiņiem,” pārdomās dalās Zemgales plānošanas reģiona projektu vadītāja Ieva Zeiferte.

Projekts “OCTOPUS” tiek īstenots Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā 2014-2020, tas tiks īstenots no 2020. gada jūnija līdz 2022. gada jūnijam. Projekta kopējais budžets ir 705 573,37 EUR (t.sk. ERAF finansējums 599 737,33 EUR).

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Zemgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.
www.latlit.eu / www.europa.eu

Informāciju sagatavoja:
Ilze Lujāne
Zemgales plānošanas reģiona
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933