Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Parakstīta vienošanās par ERAF projekta īstenošanu

eraf NAP logo

Vecumnieku novada dome 2019.gada 10.septembrī ir parakstījusi vienošanos ar  Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (turpmāk - CFLA) par Eiropas Savienības Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta Nr. 9.3.1.1./18/I/020 “Dienas aprūpes centra izveidošana Vecumnieku novadā personām ar garīga rakstura un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem” (turpmāk - Projekts) īstenošanu.

Projekta mērķis – dienas aprūpes centra izveidošana Vecumnieku novadā, tādējādi nodrošinot sabiedrībā balstītu pakalpojumu pieejamību personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

Dienas aprūpes centru plānots izvedot Sarkanajā skolā, Bauskas ielā 4, Vecumniekos.

Projekts tiks īstenots tiešā sinerģijā ar 01.07.2015. MK noteikumu Nr.313 Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1.pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi’’ rezultātā izstrādāto Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānu (turpmāk - DI plāns) 2017. - 2020. gadam, kas tika apstiprināts 2018.gada 28.jūnijā Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu attīstības padomē, kur ir atrunāti nepieciešamie pakalpojumi un to sniegšanas veidi.

Vecumnieku novada pašvaldība veidos tādu infrastruktūru un sniegts tādus pakalpojumus, kuri ir atrunāti DI plānā. Apstiprinātais Zemgales plānošanas reģiona DI plāns ir pieejams šeit: DI plāns

Projekta galvenās darbības:

  1. Projekta vadības nodrošināšana;
  2. Dienas aprūpes centra izveidošana Vecumnieku pagastā, Bauskas ielā 4;
  3. Būvuzraudzības nodrošināšana;
  4. Autoruzraudzības nodrošināšana;
  5. Projekta informācijas un publicitātes nodrošināšana;
  6. Materiāltehniskais nodrošinājums dienas aprūpes centram.

Plānotais Projekta realizācijas laiks: 2019.jūnijs - 2021.gada jūlijs. Projekta kopējās izmaksas – EUR 498 246.14, no tām plānotais ERAF līdzfinansējums EUR 129 174.50.

Sagatavoja:
Dace Šileika
Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja – projektu vadītāja

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933