Apstiprināts jauns projekts

2012.gada maijā Vecumnieku novada dome, Aizkraukles rajona partnerībā, iesniedza projekta iesniegumu „Kultūras tradīciju saglabāšana un popularizēšana Valles pagastā” pasākumam "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" 6.2.aktivitātē: iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājumu iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.

Š.g. septembrī ir saņemts Lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projekta „Kultūras tradīciju saglabāšana un popularizēšana Valles pagastā” Nr. 12-04-LL20-L413202-000002 mērķis ir iegādāties tautas tērpus un deju apavus vidējās paaudzes tautas deju kolektīvam "Valle", tādejādi saglabājot un popularizējot latviešu kultūras tradīcijas, kā arī attīstot un pilnveidojot pašdarbības kolektīvu darbību Valles pagastā un novadā.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 4740.00 bez PVN. Finansējuma sadalījums: 90 % Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums (t.i. 4266.00 LVL) un 10 % (t.i. 474.00 LVL) pašvaldības finansējums. PVN likme tiek segta no pašvaldības līdzekļiem.

Projekta realizācijas termiņš 2013.gada 1. septembris.

Projekts tiek līdzfinansēts no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai LEADER programmas 

Atbalsta LR Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

 

Dace Šileika
Vecumnieku novada domes
Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja / projektu vadītāja