Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Noslēdzies projekts "Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana"

Vecumnieku novada domes kā sadarbības partneris iesaistījās Latvijas pašvaldību savienības (LPS) īstenotājā Norvēģijas finanšu instrumenta (NFI) projektā „Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” Nr. 4.3-24/NFI/INP-004. Projekts noslēdzās 2016.gada aprīlī.

Pašvaldība iesaistījās divos tīklos:

1. Pašvaldību sociālā darba un veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanas tīkls (T2), kura ietvaros Vecumnieku novada domes eksperti Sociālā dienesta vadītāja Ina Jankeviča un Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja / projektu vadītāja Dace Šileika piedalījās LPS organizētajās darba grupa sanāksmēs un semināros, kā arī izstrādāja “Vecumnieku novada Sociālā dienesta darbības un attīstības stratēģiskais plāns 2016.-2020.gadam”. Tīkla ietvaros tika apmeklētas sekojošas projektā iesaistītas pašvaldības – Iecavas, Ogres, Jelgavas, Skrundas, Daugavpils, Tukuma un Ādažu pašvaldības.

T2 tīkla darba grupas sanāksme LPS, Rīgā

Foto: LPS

T2 tīkla darba grupas sanāksme Tukumā

Foto: Sigma Strautmale

2. Pašvaldību sabiedrisko pakalpojumu un mājokļu politikas tīkls (T3) – šajā tīklā darbojās Vecumnieku novada dome nekustamo īpašumu speciāliste Ligita Vasermane un Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja / projektu vadītāja Dace Šileika. Tīkla ietvaros tika organizētas darba grupu sanāksmes, informatīvie semināri, kā arī izstrādāts “Vecumnieku novada pašvaldības energoefektivitātes pasākumu pārskats”. Tīkla ietvaros tika apmeklētas Alojas, Preiļu un Salaspils pašvaldības.

T3 tīkla darba grupas sanāksme Salaspilī

Foto: LPS

Sīkāka informācija par projektu pieejama LPS mājas lapā: http://ms.lps.lv/

Projekts 100% apmērā tiek finansēts no Norvēģijas finanšu instrumenta fonda.

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Norvēģijas Vietējo un reģionālo varas iestāžu asociāciju un Valsts reģionālās attīstības aģentūru.

Dace Šileika

Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja/

projektu vadītāja

Pašvaldība iesaistās pilotprojektā „Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana”

Vecumnieku novada dome pilotpašvaldības statusā iesaistījusies Latvijas pašvaldību savienības (LPS) īstenotajā Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projektā „Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” Nr. 4.3-24/NFI/INP-004.

Projekta mērķis ir stiprināt institucionālo kapacitāti un cilvēkresursu attīstību valsts, vietējā un reģionālā līmenī.

Projekta mērķa grupas – primārā mērķa grupa ir pašvaldību politiķi un darbinieki; sekundārā mērķa grupa – vietējo pašvaldību iedzīvotāji un valsts pārvaldes iestādes, pašvaldību apmeklētāji un uzņēmēji pašvaldību teritorijās.

Projekta galvenās aktivitātes:

  • Sistēmas modeļa izveide vietējo pašvaldību veiktspējas analīzei, iekļaujot Polijas un Norvēģijas pieredzi;
  • Vietējo pašvaldību sadarbības tīkla izveide;
  • Vietējo pašvaldību deputātu un darbinieku apmācības;
  • Datu bāzes izveide vietējo pašvaldību veiktspējas analizēšanai, novērtēšanai un uzlabošanai;
  • Vietējo pašvaldību tīkla stiprināšana;
  • Publicitātes pasākumi.

Projekta aktivitātes tiks īstenotas Latvijā, aptverot projekta pilotpašvaldības un citas ieinteresētās pašvaldības, kā arī partnervalstī Norvēģijā un Polijā, vērtējot līdzīgā projektā pārnesto norvēģu pieredzi.

Projekta gaitā tiks izveidota lietpratīgas pārvaldības veicināšanas sistēma – mācīties salīdzinot (benchlearning) sistēma. Tā kļūs par rīku pašvaldību veiktspējas uzlabošanai, iesaistot pašvaldību politiķus un darbiniekus inovatīvas pārvaldības procesā. Mācīties salīdzinot sistēma stimulē iniciatīvu no apakšas, aktivizē vietējos politiķus un darbiniekus darboties teritorijas iedzīvotājiem apsolīto mērķu tuvināšanā.

Galvenais mācīties salīdzinot instruments ir pašvaldību sadarbības tīkli. Sadarbības tīkli tematiski ir saistīti ar LPS galvenajiem aktivitāšu virzieniem un esošajām komitejām, tādejādi papildinot esošo LPS politisko un administratīvo struktūru. Mācīties salīdzinot mērķis katra tīkla ietvaros būs pārņemt labās prakses piemērus no citām organizācijām, piemērojot attiecīgo pieredzi saviem specifiskajiem apstākļiem.

Vecumnieku novada dome kā sadarbības partneris ir iesaistījusies 2 sadarbības tīklos:

  • Pašvaldību sociālā darba un veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanas tīkls (T2);
  • Pašvaldību sabiedrisko pakalpojumu un mājokļu politikas tīkls (T3);

T2 un T3 tīkla sanāksmes, kā pašvaldības eksperti, pārstāvēs Sociālā dienesta vadītāja I.Jankeviča, nekustamo īpašumu speciāliste L.Vasermane un Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja/ projektu vadītāja D.Šileika.

Projekta darbības laiks ir līdz 2016. gada 30. aprīlim.

Projekts 100% apmērā tiek finansēts no Norvēģijas finanšu instrumenta fonda.

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Norvēģijas Vietējo un reģionālo varas iestāžu asociāciju un Valsts reģionālās attīstības aģentūru.

Dace Šileika

Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja/

projektu vadītāja

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933