Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Latvijas – Lietuvas pierobežu pašvaldību sadarbības uzlabošana sabiedriskās drošības nodrošinājuma jomā

PĒTĪJUMS un RĪCĪBAS PLĀNS izstrādāts Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 projekta Nr. LLI-302 “Vietējo sabiedriskās drošības pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā”/Safe Borderlands” ietvaros.

Lasīt tālāk ...

LAT-LIT projekts “Safe borderlands”

Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projekta “Vietējo sabiedrisko drošības pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā” (Safe Borderlands) (LLI-302) ietvaros, sešas Latvijas – Lietuvas pierobežas pašvaldības (Aknīstes, Tērvetes un Vecumnieku novada, Biržu, Jonišķu un Rokišķu rajona pašvaldība) ir noslēgušas trīs divpusējus sadarbības līgumus, kas paredz ciešāku sadarbību sabiedriskās drošības nodrošināšanā un ietver turpmākas sadarbības procedūru drošības pakalpojumu efektivitātes uzlabošanā.

Lasīt tālāk ...

Īstenots LAT-LIT Safe Borderlands projekts

LATLIT logo LAT full RGB

Programma: Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020.

Projekts: LLI-302 “Vietējo sabiedrisko drošības pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā”.

LLI-302 “Improvement of efficiency and availability of local public security services in cross border regions of Latvia and Lithuania”.

Saīsinātais nosaukums: “Safe borderlands”

Projekta īstenošanas laiks: 01.04.2018 – 31.08.2020 (29 mēneši).

Vadošais partneris: Zemgales Plānošanas reģions (LV), www.zemgale.lv

Projekta partneri:

• Vecumnieku novada dome (LV), www.vecumnieki.lv;
• Rokišķu rajona pašvaldības administrācija (LT), www.rokiskis.lt;
• Aknīstes novada pašvaldība (LV), www.akniste.lv;
• Biržu rajona pašvaldības administrācija (LT), www.birzai.lt;
• Tērvetes novada dome (LV), www.tervetesnov.lv;

Projekta mērķis ir uzlabot pierobežas pašvaldību sniegto drošības pakalpojumu efektivitāti un pieejamību, tā padarot pierobežu par drošāku dzīves vietu.

Projektā īstenotas aktivitātes:

1. Uzlabota publisko pakalpojumu efektivitāte, nodrošinot preventīvas aktivitātes:
• Videokameru izvietošana un to sasaiste ar novērošanas stacionārām sistēmām 5 pašvaldību teritorijās;
• Ceļu satiksmes drošības uzlabošanas pasākumi (ātruma displejs, ceļa zīmes);
• Vietējo pašvaldību ugunsdzēsēju kapacitātes stiprināšanai (1 ugunsdzēsēju mašīnas un drona iegāde).
2. Sadarbības un kapacitātes stiprināšana:
• Kopējas apmācības LV un LT par otras valsts likumdošanu un institūcijām sabiedriska drošībā;
• Pieredzes apmaiņas braucieni pie partneru pilsētām tajā skaitā brauciens uz Poliju, pārņemot labo pieredzi;
• Darba grupas starp visām iesaistītajām institūcijām – brīvprātīgie, pašvaldības un valsts institūcijas;
• Iedzīvotāju drošības vecināšanas pasākumi katrā partneru pilsētā;
• Buklets par atšķirībām starp valstīm drošības jautājumos.
3. Jaunu pārrobežu sadarbības risinājumu ieviešana:
• pētījums par pārrobežu sadarbības risinājumiem
• Sadarbības līgumi starp 6 pārrobežu pašvaldībām par sadarbību sabiedriskas drošības jautājumos.

Projektā sasniegtie rezultāti:

• Organizēti 2 apmācības semināri par sabiedrisko drošību pakalpojumu līdzībām un atšķirībām Latvijā un Lietuvā;
• Organizētas 5 vietējas apmācības, lai uzlabotu reaģēšanu dzīvībai bīstamas situācijās;
• Organizētas 5 iesaistīto pušu darba grupas/darbnīcas, lai uzlabotu sadarbību starp pašvaldībām un valsts iestādēm sabiedriskas drošības jautājumos;
• Organizētas 9 izglītojošas kampaņas par drošību un risku novēršanu vietējiem iedzīvotājiem;
• Veikts pētījums par pārrobežu sadarbības risinājumiem;
• Izstrādāts buklets par atšķirībām drošības jautājumos Latvijā un Lietuvā;
• Uzlabota 5 pašvaldību drošības dienestu veiktspēja pateicoties: videonovērošanas sistēmas ierīkošanai, kura ietilpst 87 video kameru uzstādīšana pašvaldību teritorijās; 1 ugunsdzēsēju mašīnas un drona iegādei; ātruma displeja un informatīvo zīmju par videonovērošanu izvietošanai;
• Noslēgti 3 divpusēji sadarbības līgumi starp 6 pārrobežu pašvaldībām par sadarbību sabiedriskas drošības jautājumos.

Projekta kopējais finansējums: 543 262,45 EUR (t.sk. ERAF finansējums 461 773,08 EUR)

Zemgales Plānošanas reģiona finansējums: 102 334,54 (t.sk. ERAF finansējums 86 984,36 EUR)

Vecumnieku novada domes kā Sadarbības partnera projekta izmaksas:

Kopējās izmaksas: EUR 46126.94
ERAF finansējums: EUR 39207.89
Pašvaldības līdzfinansējums: EUR 6919.05

Vecumnieku novada dome projekta ietvaros iegādājusies 26 video novērošanas kameras, aprīkojumu brīvprātīgajiem ugunsdzēsējiem un Sabiedriskās kārtības nodaļai, veikusi skolēnu un iedzīvotāju izglītošanu par drošību uz ūdens, par ugunsdrošību un citas izglītojošas aktivitātes, ko paredz projekta nosacījumi.

Projektu līdzfinansē: Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020. gadam,
www.latlit.eu; www.europa.eu; www.vecumnieki.lv

Programmas oficiālā tīmekļvietne: https://latlit.eu/lli-302-improvement-of-efficiency-and-availability-of-local-public-security-services-in-cross-border-regions-of-latvia-and-lithuania-safe-borderlands/

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Vecumnieku novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Alīna Žukauska,
Attīstības-plānošanas nodaļas
projektu koordinatore

Projekta ietvaros iegādāts aprīkojums sabiedriskās kārtības nodaļai

LATLIT logo LAT full RGB

Latvijas – Lietuvas pārrobežu projekta “Drošība pierobežā” Nr.LLI-302 mērķis ir stiprināt pierobežas pašvaldību un valsts institūciju sadarbību sabiedriskās drošības jomā. Ar Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas atbalstu Aknīstes, Tērvetes un Vecumnieku novada pašvaldībās kopā ar vadošo partneri Zemgales plānošanas reģionu, Biržu un Rokišķu rajoniem Lietuvā tiek īstenoti pašvaldību drošības dienestu sadarbību un kapacitāti stiprinoši pasākumi – veidojot jaunus pārrobežu sadarbības risinājumus un modernizējot ar drošību saistīto infrastruktūru.

Lasīt tālāk ...

Latvijas un Lietuvas drošības un kārtības dienestu speciālisti tiekas apaļā galda diskusijā

LATLIT logo LAT full RGB

26. novembrī sabiedriskās kārtības sargi un ugunsdzēsības dienestu speciālisti no Latvijas un Lietuvas pierobežu pašvaldībām - Aknīstes, Tērvetes un Vecumnieku novada, Biržu un Rokišķu rajoniem Lietuvā, kā arī vadošais partneris no Zemgales plānošanas reģiona, tikās Jelgavas pilī Zemgales Plānošanas reģiona organizētajā apaļā galda diskusijā par iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu efektivitāti sabiedriskās kārtības jomā Latvijas – Lietuvas pierobežā.

Lasīt tālāk ...

Tērvetē aizvadīta pieredzes apmaiņas vizīte par vietējās sabiedriskās drošības un kārtības dienestu darbu

Lat.Lit. jaunais logo latv copy copy

6.novembrī Tērvetē notika Latvijas – Lietuvas pārrobežu projekta “Drošība pierobežā” Nr.LLI-302 ietvaros rīkots informatīvs pasākums par vietējās sabiedriskās drošības un kārtības dienestu darbu Tērvetes novadā.

Lasīt tālāk ...

Zemgales kārtības sargi meklē labākas sadarbības risinājumus Latvijas – Lietuvas pierobežā

Lat.Lit. jaunais logo latv copy

Sabiedriskās kārtības sargi no Valsts policijas Zemgales reģionālās pārvaldes, Auces, Aknīstes, Bauskas, Jelgavas, Viesītes, Vecumnieku un Tērvetes novada pašvaldības policijas, kā arī projektu vadītāji no vairākām pašvaldībām piedalījās Zemgales Plānošanas reģiona organizētajā apaļā galda diskusijā par iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu efektivitāti sabiedriskās kārtības jomā Latvijas – Lietuvas pierobežā.

Lasīt tālāk ...

Ugunsdrošība ir viens no aspektiem pierobežas iedzīvotāju drošībai

LATLIT logo LAT full RGB

Zemgales Plānošanas reģionā 24. oktobrī norisinājās Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. projekta “Vietējo sabiedrisko drošības pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā” (Safe Borderlands) (LLI-302) iesaistīto pušu apaļā galda diskusija.

Lasīt tālāk ...

Skaistkalnē aizvadīta izglītojoši informatīva kampaņa “Ugunsdzēsēju mācību demonstrējumi”

LATLIT logo LAT full RGB

14.septembrī Skaistkalnē pie Skaistkalnes tautas nama notika Latvijas – Lietuvas pārrobežu projekta “Drošība pierobežā” Nr.LLI-302 ietvaros rīkots informatīvs pasākums par vietējo iedzīvotāju drošību un risku novēršanu “Ugunsdzēsēju mācību demonstrējumi”.

Lasīt tālāk ...

14. septembrī Skaistkalnē notiks izglītojoši informatīva kampaņa “Ugunsdzēsēju mācību demonstrējumi”

Lat.Lit. jaunais logo latv

Latvijas – Lietuvas pārrobežu projekta “Drošība pierobežā”, Nr. LLI-302  ietvaros 14.septembrī pie Skaistkalnes tautas nama notiks informatīvs pasākums par vietējo iedzīvotāju drošību un risku novēršanu. Pasākuma laikā tiks demonstrēti glābšanas darbi dažādās situācijās, piemēram, cilvēku glābšana ugunsgrēka vai slīkšanas gadījumā ar mērķi sniegt padomus kā rīkoties nelaimes gadījumā un kādi pasākumi jāveic līdz operatīvo dienestu ierašanās brīdim.

Lasīt tālāk ...

Pieredzes apmaiņas vizīte par vietējās sabiedriskās drošības un kārtības dienestu darbu Vecumnieku novadā

LATLIT logo LAT full CMYK

3.jūlijā Vecumnieku tautas namā notika Latvijas – Lietuvas pārrobežu projekta “Drošība pierobežā” Nr.LLI-302 ietvaros rīkots informatīvs pasākums par vietējās sabiedriskās drošības un kārtības dienestu darbu Vecumnieku novadā. Pasākumā piedalījās projekta vadošā partnera pārstāvji no Zemgales plānošanas reģiona, sabiedriskās drošības un kārtības dienestu speciālisti un projekta partneri no Aknīstes un Tērvetes novadiem, kā arī no Biržu un Rokišķu rajoniem Lietuvā. Pieredzes apmaiņas vizīte ir viens no pašvaldību drošības dienestu sadarbību un kapacitāti stiprinošiem pasākumiem, lai veidotu jaunus pārrobežu sadarbības risinājumus un modernizētu ar drošību saistīto infrastruktūru.

Lasīt tālāk ...

Izglītojoši informatīva kampaņa “Ugunsdzēsēju mācību demonstrējumi” pie Vecumnieku Vecā ezera

Lat.Lit. jaunais logo latv.val. 2 copy copy copy

18.maijā pie Vecumnieku Vecā ezera notika Latvijas – Lietuvas pārrobežu projekta “Drošība pierobežā” Nr.LLI-302 ietvaros rīkots informatīvs pasākums par vietējo iedzīvotāju drošību un risku novēršanu “Ugunsdzēsēju mācību demonstrējumi”. Saulainais un siltais laiks pulcēja kuplu apmeklētāju skaitu. Pasākuma sākumā iedzīvotāji tika informēti par VUGD glābšanas darbu statistikas datiem, biežākajiem nelaimes gadījumu cēloņiem un pieļautajām iedzīvotāju kļūdām atrodoties mežā vai pie ūdens tilpnēm. Tika sniegti padomi preventīvu drošības pasākumu veikšanā atrodoties pie ūdens tilpnēm, kā arī rīcības plāns gadījumos, kad notikusi nelaime ūdenī.

Lasīt tālāk ...

Zemgalieši gūst pieredzi Polijas – Vācijas pierobežā

Lat.Lit. jaunais logo latv.val. 2 copy copy

Ieviešot Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam atbalstīto projektu LLI-302 ”Vietējo sabiedrisko drošības pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā”( Safe borderlands), vadošais partneris – Zemgales Plānošanas reģions (ZPR) organizēja Aknīstes, Tērvetes un Vecumnieku novada, kā arī Lietuvas – Biržu un Rokišķu rajona pašvaldības policijas un Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvju pieredzes apmaiņas braucienu uz Polijas pilsētu Šķecinu, kas ir Rietumpomožes vojevodistes centrs valsts ziemeļrietumos pie Baltijas jūras, netālu no Oderas grīvas.

Lasīt tālāk ...

Biržos aizvadīta ceturtā projekta vadības grupas tikšanās

Lat.Lit. jaunais logo latv.val. 2 copy

Latvijas – Lietuvas pārrobežu projekta “Drošība pierobežā” Nr.LLI-302 ietvaros 16.maijā Biržos tikās projekta vadības pārstāvji, lai izvērtētu projektā paveikto, analizētu projekta pārskatos pieļautās kļūdas un veicamās korekcijas. Tika pārskatīta projekta partneru atbilstība komunikācijas prasību piemērošanā.

Lasīt tālāk ...

18. maijā Vecumniekos notiks izglītojoši informatīva kampaņa “Ugunsdzēsēju mācību demonstrējumi”

intereg

 

Latvijas – Lietuvas pārrobežu projekta “Drošība pierobežā” Nr.LLI-302 ietvaros 18.maijā pie Vecumnieku Vecā ezera notiks informatīvs pasākums par vietējo iedzīvotāju drošību un risku novēršanu. Pasākuma laikā tiks demonstrēti glābšanas darbi dažādās situācijās, piemēram, cilvēku glābšana ugunsgrēka vai slīkšanas gadījumā ar mērķi sniegt padomus kā rīkoties nelaimes gadījumā un kādi pasākumi jāveic līdz operatīvo dienestu ierašanās brīdim.

Lasīt tālāk ...

Projekta partneri atskatās uz paveikto Latvijas – Lietuvas pārrobežas projektā “Drošība pierobežā”

LATLIT logo LAT full RGB

Ar Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas atbalstu Aknīstes, Tērvetes un Vecumnieku novada pašvaldībās kopā ar vadošo partneri Zemgales plānošanas reģionu, Biržu un Rokišķu rajoniem Lietuvā līdz 2019.gada nogalei notiks pašvaldību drošības dienestu sadarbību un kapacitāti stiprinoši pasākumi – veidojot jaunus pārrobežu sadarbības risinājumus un modernizējot ar drošību saistīto infrastruktūru.

Lasīt tālāk ...

Turpinās projekta apmācības „Līdzības un atšķirības vietējos sabiedriskās drošības dienestos Latvijā un Lietuvā”

LATLIT logo LAT full RGB

No 2018.gada aprīļa līdz 2019.gada nogalei tiek īstenota Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma, kuras ietvaros Aknīstē, Tērvetē un Vecumniekos tiks attīstīta drošības pakalpojumu efektivitāte un pieejamība, kā arī uzlabota dzīves vietas drošība.

Lasīt tālāk ...

Ugunsdzēsēji un sabiedriskās kārtības un drošības speciālisti dalās pieredzē ar Lietuvas kolēģiem

LATLIT logo LAT full RGB

Ar Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas atbalstu Aknīstē, Tērvetē un Vecumniekos kopā ar vadošo partneri Zemgales plānošanas reģionu, Biržu un Rokišķu rajoniem Lietuvā līdz 2019.gada nogalei notiek pašvaldību drošības dienestu sadarbību un kapacitāti stiprinoši pasākumi – veidojot jaunus pārrobežu sadarbības risinājumus un modernizējot ar drošību saistīto infrastruktūru.

Lasīt tālāk ...

Tiek īstenots Latvijas – Lietuvas pārrobežu projekts „Drošība pierobežā”

LATLIT logo LAT full RGB copy

Ar Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas atbalstu Aknīstē, Tērvetē un Vecumniekos kopā ar vadošo partneri Zemgales plānošanas reģionu, Biržu un Rokišķu rajoniem Lietuvā līdz 2019.gada nogalei notiek pašvaldību drošības dienestu sadarbību un kapacitāti stiprinoši pasākumi – veidojot jaunus pārrobežu sadarbības risinājumus un modernizējot ar drošību saistīto infrastruktūru. Projekta ietvaros Vecumnieku novadā iegādātas un uzstādītas 26 video novērošanas kameras.

Lasīt tālāk ...

Vecumniekos tiks attīstīta drošības pakalpojumu efektivitāte un pieejamība

LATLIT logo LAT full RGB

Ar Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas atbalstu Aknīstē, Tērvetē un Vecumniekos tiks attīstīta drošības pakalpojumu efektivitāte un pieejamība, kā arī uzlabota dzīves vietas drošība.

Lasīt tālāk ...

Uzlabos pierobežas iedzīvotāju drošību

logo

Lai pierobežas pašvaldībās attīstītu drošības pakalpojumu efektivitāti un pieejamību, reizē uzlabojot dzīves vietas drošību, Zemgales Plānošanas reģions īstenos projektu, kurā būtiski ieguvumi sagaidāmi Aknīstes, Tērvetes un Vecumnieku novadu iedzīvotājiem.

Ar Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas atbalstu minētajās Latvijas pašvaldībās, kā arī Biržu un Rokišķu rajonos Lietuvā, tuvākā pusotra gada laikā paredzēts stiprināt pašvaldību drošības dienestu sadarbību un kapacitāti, veidot jaunus pārrobežu sadarbības risinājumus, kā arī modernizēt ar drošību saistīto infrastruktūru.

Lasīt tālāk ...

Vecumnieku novada dome ir uzsākusi īstenot Latvijas – Lietuvas pārrobežas projektu

LATLIT logo LAT full RGB

Programma: Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020.

Projekts: LLI-302 “Vietējo sabiedrisko drošības pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā”.

LLI-302 “Improvement of efficiency and availability of local public security services in cross border regions of Latvia and Lithuania”.

Saīsinātais nosaukums: “Safe borderlands”

Lasīt tālāk ...

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933